Lubelski Rocznik Pedagogiczny

„Lubelski Rocznik Pedagogiczny” ukazuje się od roku 1963. Pierwszym redaktorem naczelnym „Rocznika” był wybitny dydaktyk prof. Konstanty Lech. Początkowo pismo ukazywało się dzięki wsparciu Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie i Komisji Współpracy z UMCS. Wydawcą pisma było Wydawnictwo Lubelskie. Od 15. tomu (1993), Lubelski Rocznik Pedagogiczny wydawany jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Wydział Pedagogiki i Psychologii. Czasopismo jest indeksowane w: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List (ICV 2018 = 73.18). Corocznie publikowane są 4 tomy, poświęcone opracowaniom prezentującym badania z zakresu pedagogiki oraz przedsięwzięć interdyscyplinarnych. Ma na celu promowanie naukowej wymiany poglądów, podejść badawczych oraz wyników badań w obszarze współczesnych problemów pedagogicznych, w tym edukacji oraz jej wielopłaszczyznowych funkcji i uwarunkowań. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły badawcze oraz artykuły przeglądowe, z preferencją opracowań eksponujących nowatorskie podejścia badawcze.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny (LRP) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację w LRP Autorzy otrzymują 70 punktów.


ISSN: 0137-6136
e-ISSN: 2449-8327
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 40, No 3 (2021)


Okładka