Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Lubelski Rocznik Pedagogiczny?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. Teksty złożone do „Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego” nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane ani w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.

2. Tekst przesłany przez platformę redakcyjną http://journals.umcs.pl/ powinien:

– mieć ciągłą paginację;

– zawierać od min. 20 000 do max. 40 000 znaków ze spacjami (czcionka Times New Roman 12 pkt, program Word, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm), przypisy harwardzkie (z wyjątkiem prac o charakterze historycznym) według wzoru:

 

 • (Kirenko 2013, s. 85),
 • (Kirenko, Zubrzycka-Maciąg 2012, s. 38, 47),
 • (Kirenko, Zubrzycka-Maciąg, Wosik-Kawala 2014, s. 164),
 • (Kirenko i in. 1997, s. 15–21).

 

3. Praca oryginalna – jej przedmiotem jest przedstawienie metod i wyników badań własnych. Struktura tekstów opartych na badaniach empirycznych powinna zawierać następujące części: Wprowadzenie, Badania własne (problemy, procedura, charakterystyka badanych osób), Wyniki badań, Dyskusja wyników i ograniczenia badań, Podsumowanie (w tym wnioski), Literatura (zalecane ostatnie 10 lat).

4. Praca poglądowa – jej przedmiotem jest syntetyczne przedstawienie wyników badań opublikowanych prac na poruszany temat lub ich chronologiczna prezentacja.

Struktura prac poglądowych powinna zawierać: Wprowadzenie i cel pracy, Opis stanu wiedzy, Podsumowanie, Literaturę.

5. Recenzja – jej przedmiotem jest krytyczna analiza publikacji o charakterze naukowym (monografii, artykułu). Recenzja nie powinna przekraczać 3 stron.

6. Literaturę w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu według

wzoru:

 • Kirenko J., 2007, Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Pozycja nauczyciela. Centrum Edukacji Obywatelskiej, opublikowano: http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa/news/pozycja-nauczyciela [dostęp: 25.02.2016].
 • Samujło M., 2015, Samowychowanie uczniów a oddziaływania wychowawcze nauczyciela. W: D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba (red.), Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 261–270.
 • Węgliński A., 2014, Motywowanie skazanych z problemem alkoholowym do samowychowania w warunkach wolności dozorowanej. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. 33, 63–81.
 • Zamorzanka A.Z., 2015, Uczone kobiety w dobie przedchrześcijańskiej (poetki, filozofki, lekarki, alchemiczki). „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, z. 1, t. 34, 11–46 [pozyskano z: https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/1842].

7. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (z pełnym tytułem oraz ewentualnym podtytułem) o objętości do 250 słów oraz wykazem słów kluczowych w języku polskim i angielskim (od 3 do 5). Streszczenie pracy oryginalnej powinno zawierać: Wprowadzenie, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski, natomiast pracy poglądowej: Wprowadzenie, Opis stanu wiedzy, Podsumowanie.

8. Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, miejsce pracy (instytut, katedra, zakład) wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail.

9. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.

Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny, a cytaty sprawdzone. Prosimy o umieszczenie numerów DOI przy pozycjach, które je posiadają.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.