Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Lubelski Rocznik Pedagogiczny?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania prac do publikacji w Lubelskim Roczniku Pedagogicznym

1. Publikujemy teksty w języku polskim oraz j. angielskimz preferencją przyjmowania do rozpatrzenia artykułów w j. angielskim.

2. Tekst powinien być przesłany przez platformę redakcyjną http://journals.umcs.pl/

3. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: 2,5cm,  interlinia: 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman 12. Maksymalna objętość tekstu powinna wynosić 35 000 znaków ze spacjami (do wymaganej liczby znaków nie jest włączana bibliografia).

4. Zgłaszany artykuł oryginalny powinien mieć następującą strukturę: Wprowadzenie, Problem i cel badań, Metoda badań i charakterystyka próby, Procedura analizy danych, Wyniki, Dyskusja wyników, Wnioski, Ograniczenia badań, Bibliografia.

5. Zgłaszany artykuł przeglądowy powinien mieć następującą strukturę: Wprowadzenie, Problem i cel badań, Stan wiedzy, Podsumowanie, Wnioski, Bibliografia.

6. Przypisy należy umieścić w tekście, z wyjątkiem prac o charakterze historycznym, według następującego wzoru: (Kowalik, 2009); (Kirenko, Zubrzycka-Maciąg, 2017); (Gindrich, 2011; Byra, 2012; Witek, Łukasik, 2015).

7. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu według wzoru:

Artykuł:

Zubrzycka - Maciąg, T. (2019). Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 1, 144-153.

Sirotová, M., Rubacha, K. (2018).  Information Regarding Pupils’ Biological Sex  and Teachers’ Tendency to Activate the Ethics of Care or Justice. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2, 119-127.

Byra, S., Boczkowska, M., Duda, M. (2016). Współczesne konteksty znaczeniowe terminu „niepełnosprawność” – implikacje Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4, 15-31.

W bibliografii należy podać numer identyfikatora cyfrowego publikacji DOI (Digital Object Identifier), jeśli publikacja taki posiada.

Książka:

Cybal – Michalska, A. (2014). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Impuls.

Kirenko, J., Zubrzycka – Maciąg, T. (2017). Zachowania zdrowotne nauczycieli. Badania empiryczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Rozdział z książki pod redakcją:

Gajdzica, Z. (2017). Wybrane pułapki niewspółmierności w badaniach świata osób z niepełnosprawnością. W: M. Dudzikowa. S. Juszczyk (red.). Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją: jak sobie z nimi radzić? (s. 212-223). Katowice: Wyd. UŚ.

Łukasik, M., Pankowska, D. (2015). Ład i dyscyplina na lekcji. W:  D. Pankowska. T.Sokołowska-Dzioba (red.). Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy (s. 25-63). Lublin: Wyd. UMCS.

Raport z badań bez autora:

OECD [The Organization for Economic Cooperation and Development] (2014). Programmefor international student assessment (PISA): PISA 2012 results. Retrieved on from: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm.

Zalecane jest, aby bibliografia obejmowała wyłącznie pozycje cytowane w artykule.

8.  Tabele i wykresy należy wykorzystywać wyłącznie do prezentacji niezbędnych danych, nie powinny powtarzać tego, co znajduje się w tekście. Numeracja tabel kolejno w całym tekście za pomocą cyfr arabskich, tytuł tabeli należy zapisać kursywą, zaś słowo tabela i jej numer –zwyczajną czcionką. Tytuł umieścić należy nad tabelą i zapisać w kolejnym wierszu pod słowem tabela i jej numerem.

Tabele i wykresy powinny być opisane według wzoru:

Tabela 1.

Tytuł (czcionka Times New Roman 11 pkt, kursywa)

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

-

Wykres 1.

Tytuł (czcionka Times New Roman 11 pkt, kursywa)

Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.

9.  Do artykułu należy dołączyć:

 • stronę tytułową, na której należy umieścić następujące dane: tytuł artykułu – w j. polskim oraz w j. angielskim, imię i nazwisko Autora/Autorów, wraz ze wskazaniem na Autora korespondującego z redakcją, afiliację (nazwa uczelni), adres zatrudnienia, kontakt mailowy, ORCID, a także oświadczenie o braku konfliktu interesów wyrażonego za pomocą następującej formuły: Autor/autorzy deklarują brak konfliktu interesów
 •  abstrakt w j. polskim oraz w j. angielskim, opracowany zgodnie z następującymi wytycznymi:

a) Abstrakt artykułu oryginalnego powinien być ustrukturyzowany i zawierać pogrubione nagłówki: Wprowadzenie, Cel badań, Metoda badań, Wyniki, Wnioski.

b) W przypadku prac o charakterze poglądowym w abstrakcie należy zawrzeć: Wprowadzenie, Cel badań, Stan wiedzy, Podsumowanie.

c) Abstrakt powinien zawierać maksymalnie 250 słów (łącznie z nagłówkami). W abstrakcie niezalecane jest stosowanie skrótów (jeśli to konieczne, należy je zdefiniować przy pierwszej wzmiance) i odniesień bibliograficznych.

d) Bezpośrednio po abstrakcie należy podać do maksymalnie 6 słów kluczowych w porządku alfabetycznym, które odzwierciedlają zakres pracy.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst spełnia wszystkie wymagania zgodne z Wytycznymi dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie". Po wstępnej weryfikacji przez członków Rady Redakcyjnej tekst może być zwrócony do Autora, jeśli wytyczne nie zostały w pełni uwzględnione.

 2. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

 3. W zgłaszanym tekście nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów.

 4. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.

 5. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł.

 6. Treść artykułu znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.

 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.