Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Lubelski Rocznik Pedagogiczny?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Uprzejmie informujemy, że przesłane artykuły niezgodne z wytycznymi autorskimi obowiązującymi w Lubelskim Roczniku Pedagogicznym nie będą podlegały procedowaniu.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za opublikowanie tekstu. Oznacza to, że autor nie ponosi żadnych kosztów za którykolwiek z etapów procesu wydawniczego od złożenia manuskryptu do opublikowania tekstu.     

Zasady przygotowania prac do publikacji w Lubelskim Roczniku Pedagogicznym

Publikujemy teksty w języku polskim oraz j. angielskimz preferencją przyjmowania do rozpatrzenia artykułów w j. angielskim.

Tekst wraz ze stroną tytułową powinny być przesłane przez platformę redakcyjną http://journals.umcs.pl/

PRZYGOTOWANIE STRONY TYTUŁOWEJ:

Strona tytułowa, gotowy załącznik do pobrania tutaj. Na stronę tytułową składają się następujące dane:

Tytuł artykułu – w j. polskim oraz w j. angielskim, imię i nazwisko Autora/Autorów, wraz ze wskazaniem na Autora korespondującego z redakcją, ORCID, afiliacja (nazwa uczelni), adres e-mail, a także oświadczenie o braku konfliktu interesów wyrażonego za pomocą następującej formuły: Autor/autorzy deklarują brak konfliktu interesów. Strona tytułowa powinna być załączona jako oddzielny plik pomocniczy.

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:

Zgłaszany tekst w języku polskim powinien składać się z następujących elementów: tytuł w języku polskim, abstrakt w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim, tytuł w języku angielskim, abstrakt w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim, tekst.

Zgłaszany tekst w języku angielskim powinien składać się z następujących elementów: tytuł w języku angielskim, abstrakt w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim, tytuł w języku polskim, abstrakt w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim, tekst.

ABSTRAKT

Abstrakt w j. polskim oraz w j. angielskim należy opracować zgodnie z następującymi wytycznymi:

a) Abstrakt artykułu oryginalnego powinien być ustrukturyzowany i zawierać pogrubione nagłówki: Wprowadzenie, Cel badań, Metoda badań, Wyniki, Wnioski (ang. Introduction, Research Aim, Method, Results, Conclusion).

b) Abstrakt artykułu przeglądowego powinien być ustrukturyzowany i zawierać pogrubione nagłówki: Wprowadzenie, Cel badań, Stan wiedzy, Podsumowanie (ang. Introduction, Research Aim, Evidence-based Facts, Summary).

c) Abstrakt powinien zawierać maksymalnie 250 słów (łącznie z nagłówkami). W abstrakcie niezalecane jest stosowanie skrótów (jeśli to konieczne, należy je zdefiniować przy pierwszej wzmiance) i odniesień bibliograficznych.

d) Bezpośrednio po abstrakcie należy podać słowa kluczowe (maksymalnie 6). 

TEKST

Formatowanie tekstu i limity słów

Maksymalna objętość tekstu powinna wynosić 35 000 znaków ze spacjami (do wymaganej liczby znaków nie jest włączana bibliografia). Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: 2,5cm, interlinia: 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman 12. 

Struktura

Zgłaszany artykuł oryginalny powinien mieć następującą strukturę: Wprowadzenie, Problem i cel badań, Metoda badań i charakterystyka próby, Procedura analizy danych, Wyniki, Dyskusja wyników, Wnioski, Ograniczenia badań, Bibliografia.

Zgłaszany artykuł przeglądowy powinien mieć następującą strukturę: Wprowadzenie, Problem i cel badań, Stan wiedzy, Podsumowanie, Wnioski, Bibliografia.

Redagowanie tekstu w stylu APA

Tabele i wykresy

Tabele i wykresy w tekście powinny być czytelne i służyć wyłącznie do prezentacji niezbędnych danych. Wszystkie tabele i rysunki w artykule należy numerować cyframi arabskimi zgodnie z kolejnością ich występowania. Tytuł tabeli należy umieścić nad tabelą i zapisać w kolejnym wierszu pod słowem tabela i jej numerem. Linie tworzące tabelę należy ograniczyć do linii poziomych oddzielających nagłówki kolumn tabeli od prezentowanych wyników oraz linii umieszczonej na dole tabeli.

Tabele i wykresy powinny być opisane według wzoru.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst spełnia wszystkie wymagania zgodne z Wytycznymi dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie". Po wstępnej weryfikacji przez członków Rady Redakcyjnej tekst może być zwrócony do Autora, jeśli wytyczne nie zostały w pełni uwzględnione.

 2. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

 3. W zgłaszanym tekście nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów.

 4. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.

 5. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł.

 6. Treść artykułu znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.

 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.