Troska o wychowanie – w poglądach i działalności pedagogów II Rzeczypospolitej (1918–1939)

Barbara Kalinowska-Witek

Streszczenie w języku polskim


Ellen Key w 1905 roku nazwała wiek XX „stuleciem dziecka”. Przedstawiciele nurtu nowego wychowania z Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych już w pierwszych latach rozpoczynającego się stulecia zwrócili uwagę na konieczność zmiany podejścia do dziecka, przyznania praw najmłodszym oraz przeprowadzenia w szkołach reform dydaktyczno-wychowawczych. Polscy pedagodzy okresu dwudziestolecia międzywojennego, którzy utrzymywali częste kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, również podkreślali znaczenie poznania dziecka i jego potrzeb oraz dostosowania do nich oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych. Szczególną uwagę zwrócili na konieczność zapewnienia opieki i wychowania dzieciom osieroconym, opuszczonym, upośledzonym i chorym, jako jednostkom najbardziej poszkodowanym przez los. Apelowali też o właściwe zorganizowanie środowiska wychowawczego oraz o odpowiedni dobór osób, które podejmowały się pracy z dziećmi i młodzieżą.


Słowa kluczowe


opieka nad dziećmi, diagnoza dziecka i środowiska, wymagania wobec pedagogów, troska o wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albański L. (1999). Społeczno-pedagogiczna działalność Towarzystwa Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich. Jelenia Góra.

Araszkiewicz F. W. (1978). Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa.

Babicki J.Cz. (1933). O wychowaniu. Wykład III. „Życie Dziecka” 3.

Babicki J.Cz. (1934). Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych. „Praca i Opieka Społeczna” 4.

Babicki J.Cz. (1936). Pedagogika dziecka opuszczonego. Skrypt. Lwów.

Babicki J.Cz. (1938). Postawa opiekuńcza względem dziecka. „Życie Młodych” 2.

Babicki J.Cz. (1980). Istota wychowania. W: A. Kamiński, F. Kulpiński, Z. Skalska (red.). Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego. Pisma wybrane. Warszawa.

Balcerek M. (1982). Wkład Kazimierza Lisieckiego do pedagogiki opiekuńczej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 8.

Chymuk M. (1995). Janusz Korczak. Dziecko i wychowawca. Kraków.

Cichy B. (red.). (1978). Pedagog czynu – Kazimierz Jeżewski. Warszawa.

Ciczkowski W. (1996). Dziedzictwo pedagogiczne Aleksandra Kamińskiego. Toruń.

Czajkowski K. (1969). Wychowanie rodzinne w świetle systemu pedagogicznego Kazimierza Jeżewskiego. W: K. Czajkowski (red.), Kazimierz Jeżewski – system wychowawczy, Warszawa.

Dawid J. W. (1912a). O duszy nauczycielstwa. „Ruch Pedagogiczny” 3–4.

Dawid J. W. (1912b). Polski Instytut Pedagogiczny. „Ruch Pedagogiczny” 1.

Dąbrowski K. (oprac.). (2007). Ogniska „Dziadka” Lisieckiego. Warszawa.

Grzegorzewska M. (1937). Przygotowanie nauczycieli do zadań chwili obecnej. „Chowanna” 9.

Grzegorzewska M. (1938). Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela. „Chowanna” 5.

Grzegorzewska M. (1989). Wybór pism, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa.

Jakubiak K. (1994). Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji. Bydgoszcz.

Jeżewski K. (1910). System wychowawczy Gniazd Sierocych. W: Księga pamiątkowa II Polskiego Kongresu Pedagogicznego. Lwów.

Jeżewski K. (1917). Wioski Sieroce. „Wieś i Dwór” XI, XII.

Jeżewski K. (1946). Wioski i Ogniska Kościuszkowskie. Warszawa.

Kamiński A. (1967). Spółdzielnia uczniowska jako placówka wychowawcza. Warszawa.

Kamiński A. (1978). Studia i szkice pedagogiczne. Warszawa.

Kamiński A. (1980). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa.

Kamiński A. (1985). Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza. Warszawa.

Kamiński A., Kulpiński F., Skalska Z. (red.). (1980). Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego. Pisma wybrane. Warszawa.

Korczak J. (1957a). Wybór pism pedagogicznych. T. 1. Warszawa.

Korczak J. (1957b). Wybór pism pedagogicznych. T. 2. Warszawa.

Korczak J. (1958). Wybór pism. T. 3. Warszawa.

Korczak J. (1987). Myśli. Warszawa.

Korczak J. (1993). Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa.

Korczak J. (2012). Prawo dziecka do szacunku. E. Cichy (oprac.). Warszawa.

Kulpiński F. (1986). Józef Babicki. Życie, działalność, dorobek pedagogiczny. Lublin.

Kulpiński F. (2000). Historyczne podmioty myśli i praktyki opieki nad dzieckiem. W: Z. Dąbrowski, F. Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza – historia, teoria, terminologia, Olsztyn.

Lisowska E. (2008). Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną. Kielce.

Łobocki M. (1992). ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa.

Michalski S. (1968). Działalność pedagogiczna Anieli Szycówny. Warszawa.

Pohoska H. (1931). Wychowanie obywatelsko-państwowe. Warszawa.

Radlińska H. (1961). Pedagogika społeczna. Warszawa.

Radlińska H., Wojtyniak J. (1946). Sieroctwo, zasięg i wyrównywanie. Łódź.

Skalska Z. (1980). Życie, działalność i twórczość Józefa Czesława Babickiego. W: A. Kamiński, F. Kulpiński, Z. Skalska (red.). Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego. Pisma wybrane. Warszawa.

Sobczak J. (1998). „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Bydgoszcz.

Szycówna A. (1904). Jak badać umysł dziecka (O zadaniach i metodach psychologii dziecka). Warszawa.

Szycówna A. (1918). O powinnościach nauczyciela i jego kształceniu. Warszawa.

Szycówna A. (1926). Ogólne zasady nauczania z zastosowaniem do potrzeb szkoły elementarnej. Warszawa.

Theiss W. (1997). Radlińska. Warszawa.

Wiśniewska W. (1994). Kazimierz Antoni Jeżewski jako człowiek, pedagog i twórca Gniazd Sierocych. Częstochowa.

Wołczyk J. (1978). Dorobek pedagogiczny Kazimierza Jeżewskiego. W: B. Cichy (red.). Pedagog czynu – Kazimierz Jeżewski. Warszawa.

Wołoszyn S. (1964). Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. Warszawa.

Wroczyński R. (1978). Posłowie. W: A. Kamiński. Studia i szkice pedagogiczne. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.1.259
Data publikacji: 2017-02-21 11:17:42
Data złożenia artykułu: 2016-07-14 14:44:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1990
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 806

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Barbara Kalinowska-Witek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.