Współczesne problemy resocjalizacji penitencjarnej i ich minimalizowanie

Elżbieta Łuczak

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie poświęcone jest najważniejszym problemom polskiego więziennictwa oraz najczęściej spotykanym innowacjom podejmowanym w celu minimalizacji tych problemów. Wśród najważniejszych problemów zanalizowano przeludnienie zakładów karnych, zjawisko bezrobocia skazanych oraz dezorganizujący wpływ czasu wolnego osadzonych. Z kolei do najczęściej podejmowanych inicjatyw doskonalących współczesny system penitencjarny zaliczono m.in. działania związane ze zwiększeniem powierzchni mieszkalnej (w tym również wykorzystania dozoru elektronicznego) i liczby miejsc pracy, wzrostem wynagrodzenia za pracę, wprowadzaniem metod twórczej resocjalizacji. Ze względu na to, że powyższe inicjatywy mają coraz bardziej powszechny charakter, należy żywić nadzieję, iż przyczyniając się do zmniejszenia istniejących problemów penitencjarnych, spowodują zwiększenie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.


Słowa kluczowe


problemy penitencjarystyki; innowacje penitencjarystyczne; system dozoru elektronicznego; twórcza resocjalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności „noe.net” [dostęp: 25.09.2015].

Centralny Zarząd Służby Więziennej, Roczna Informacja Statystyczna za rok 2013.

Dybalska I., 2007, Przygotowanie do społecznej readaptacji skazanych w polskim systemie penitencjarnym realizowane przez Służbę Więzienną w zakładach karnych i aresztach śledczych. W: B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 159−160.

Jaworska A., 2007, Stymulowanie przemian osobowościowych przez aktywizację twórczą w zakładach karnych. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1−2.

Kwieciński J., Waligóra B., 2007, Zatrudnienie w strategii readaptacji społecznej skazanych na przykładzie Zakładu Karnego we Wronkach. W: B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łuczak E., 2014, W poszukiwaniu dróg skutecznej resocjalizacji. W: E. Łuczak, S. Przybyliński, J. Żeromska-Charliśńka (red.), Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2015, Roczna informacja statystyczna za rok 2014, Warszawa.

Musiała A., 2014, Ewolucja prawnej regulacji zatrudnienia więźniów. „Przegląd Polskiego Więziennictwa”, nr 85 [pozyskano z: http://www.sw.gov.pl/assets/33/66/31/532fdfbe78621426f9c7a96702b2309d9fe5e7b4.pdf].

Sprawozdanie władz polskich dla Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, CPT/Inf (2014)22.

Sztuka J., 2009, Praca na rzecz niepełnosprawnych elementem oddziaływań penitencjarnych w procesie readaptacji skazanych. Kraków, Akademia Ignatianum.

Zagórski J., 2000, Praca skazanych podczas wykonywania kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz w zamian za nieściągalną grzywnę. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 27, 10.

Żbikowska I., 2015, Gdy zatrudnienie jest nagrodą. 14,5 tys. więźniów w Polsce pracuje za darmo, opublikowano: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17349066,Gdy_zatrudnienie_jest_nagroda__14_5_tys__wiezniow.html?disableRedirects=true [dostęp: 20.12.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.2.105
Data publikacji: 2017-05-10 11:12:16
Data złożenia artykułu: 2016-07-28 12:13:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1203
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 4911

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Elżbieta Łuczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.