Rozwój duchowego potencjału przedszkolaków przy pomocy środków pedagogiki ludowej

Svitlana Ivakh, Violeta Horodyska

Streszczenie w języku polskim


W oparciu o literaturę naukową w artykule przedstawiono definicje pojęć: „duchowość”, „moralność”, „religijność”. Uzasadniono też cel i zadania duchowego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, zaprezentowano treści programowo-metodyczne, dokonano charakterystyki pedagogiki ludowej oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące użycia środków pedagogiki ludowej dla duchowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Na podstawie przeprowadzonych badań dowiedziono, że duchowość każdego dziecka i jego humanizm mają swoje początki w domu rodzinnym, w świetle ogniska domowego, śpiewanej przez matkę kołysanki, opowiadanych przez babcię bajek, pachnącego chleba i sadu wiśniowego, a także silnych ojcowskich ramion, dobrych rad dziadka, wiernych przyjaciół z ich poczuciem humoru, różnych zabaw i rozrywek. W pracy wykazano, iż pedagogika ludowa, na którą składają się: tradycja, obyczaje, ceremonie kalendarza ludowego, rozwija w dzieciach przedszkolnych takie cechy, jak dobroć, moralność, poczucie estetyki. Każde dziecko, które poznało korzystny wpływ „ludowych skarbów duchowych”, zamierza zatem godnie przestrzegać testamentu rodziców, dziadków i pradziadków, pragnie utrwalać własny rodowód poprzez dobre uczynki. Wykazano także, że wychowanie w wymiarze duchowym jest realizowane przy pomocy języka, bajki, pieśni, modlitwy, przykładów życia świętych i bohaterów, świąt, rozrywek itp.


Słowa kluczowe


duchowość, moralność, religijność, edukacja duchowa, rozwój duchowy, wychowanie duchowe, pedagogika ludowa, kalendarz ludowy, przedszkolaki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Алексеєнко, А.П., 2004, Природа духовності. Харків: Факт.

Андрусич, Н.О. (ред.), 1999, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Київ: Дошкільне Вихованн.

Андрущенко, И.В., 2006, Философский словар. Київ: А.С.К.

Артемова, Л.В., 1974, Моральне виховання дошкільників (Формування суспільних взаємин дітей у грі). Київ: Радянська школа.

Бабенко, Н.Б., 2005, Інтеграція родинних традицій, свят і обрядів у форми культурогенної життєдіяльності сучасної сім’ї. «Український соціум», № 1 (6).

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”. 2008. Київ: Світич.

Білан, О.І., 2012, Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”. Тернопіль: Мандрівець.

Богуш, А.М., 2000, Дефініції “духовність” і “моральність” в аспекті національного виховання в Україні. In: Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Зб. наук. Прац, кн. 1.

Богуш, А.М., Лисенко, Н.В., 2003, Українське народознавство в дошкільному закладі: практикум: навч. посіб. Київ: Вища школа.

Бондарчук, О.І. (ред.), 2001, Педагогічний словник. Київ: Педагогічна думка.

Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2001, Київ.

Гнатюк, Ю.В., Гнатюк, В.С., 2007, Сказання про стародавні минувшини руські. Запоріжжя: Дніпро. Металург.

Городиська, В.В., Мацелюх, Р., 2016, Поняття “духовність”, “моральність”, “релігійність” у контексті духовного розвитку дітей дошкільного віку. «Молодь і ринок», № 4.

Духнович, О.В., 2003, Народна педагогія. Вибрані твори. Ужгород: Закарпаття.

Жуков, С.М., 2011, Духовне виховання підростаючого покоління в Україні, http://eprints.zu.edu.ua/7309/1/vip_59_6.pdf [access: 04.04.2017].

Зеньковский, В.В., 1993, Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Москва: Свято-Владимирского братства.

Ильин, И.А., 1993, Путь к очевидности. Москва: Республіка.

Каган, М.С., 1985, О духовном. «Вопросы философии», № 9.

Калуська, Л.В., 2014, Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей ранньоговіку “Соняшник”. Тернопіль: Мандрівець.

Крутій, К., 2011, Про комплексну додаткову освітню програму “Дитина в дошкільні роки” «Дитячий Садок», № 1.

Крымский, С.Б., 1992, Контуры духовности. Новые контексты идентификаци. «Вопросы философии», № 12.

Лавриченко, Н., 2003, Категорії “соціальність”, “духовність” і “моральність” в сучасній педагогічній науці. «Шлях освіти», № 1.

Макаренко, А.С., 1977, Лекции о воспитании детей. In: Избранные педагогические сочинения: В 2 т. «Просвещение», № 2.

Поніманська, Т.І., 2008, Дошкільна педагогіка. Київ: Академвидав.

Програма “Впевнений старт”, 2010, Київ, http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/progr_rozv/1.pdf [access: 04.04.2017].

Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Малятко», 2001, Київ.

Русова, С.Ф., 1996, Вибрані педагогічні твори. Київ: Освіта.

Силуянова, Н.В., 1990, Духовность как способ жизнедеятельности человека. «Філософський Науки», № 12.

Сухомлинська, О.В., 2002, Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських духовних цінностей. «Шлях освіти», № 4.

Сухомлинський, В.О., 1976, Вибр. твори: у 5 т., Т. 1. Київ: Радянська школа.

Тюріна, Т., 2005, Духовна педагогіка: витоки, сутність і перспективи розвитку. Львів: Сполом.

Ушинський, К.Д., 1955, Твори, Т. 6. Київ: Радянська школа.

Ушинський, К.Д., 1983, Праця в ї психічному і виховному значенні.

Вибрані педагогічні твори. У двох томах. Теоретичні проблеми педагогіки, Т. 1. Київ: Радянська школа.

Шевченко, А.И., 2001, Нравственные критерии современных технологий. «Человек и хрістянское мировоззреньє», № 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.2.51-74
Data publikacji: 2018-11-21 09:27:20
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 06:38:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 614
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 319

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Violeta Horodyska Svitlana Ivakh

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.