Miejsce kreatywności w Krakowskiej Koncepcji Wychowania Muzycznego

Anna Kalarus, Gabriela Karin Konkol

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostanie przedstawiony dorobek krakowskich naukowców zaangażowanych w poszukiwanie skutecznych metod nauczania muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym. Ośrodek krakowski powstał z inicjatywy Zofii Burowskiej w połowie lat 70. XX wieku. Członkami zespołu zostali pracownicy akademiccy ówczesnej Wyższej Szkoły Muzycznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przyjęto założenia programowo-metodyczne, których podstawą jest metoda solmizacji relacyjnej, wywodząca się z angielskiej metody Tonic-solfa Johna Curwena oraz koncepcji Zoltána Kodálya. Istotną rolę w Krakowskiej Koncepcji Wychowania Muzycznego pełni kreatywność, która wraz z pozostałymi formami aktywności muzycznej wspomaga rozwój ogólny i muzyczny dziecka. Przedmiotem, rozważań autorek artykułu są również kwestie weryfikacji skuteczności koncepcji, która nastąpiła w wyniku przeprowadzenia badań empirycznych w szkołach podstawowych. Zebrany materiał badawczy dostarczył wielu spostrzeżeń istotnych dla zmodyfikowania procesu dydaktyczno-wychowawczego. W podsumowaniu zostaną ujęte również problemy, jakie występują w realizacji koncepcji we współczesnej szkole.


Słowa kluczowe


Edukacja muzyczna, kreatywność, krakowska koncepcja wychowania muzycznego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burowska Z., 1976, Współczesne systemy wychowania muzycznego, Warszawa, WSiP.

Burowska Z., 1980, Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa, WSiP,.

Burowska Z. Głowacka E., 1998, Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Kraków Akademia Muzyczna w Krakowie.

Burowska Z., Kurcz J. Wilk A. red., 1993, Krakowska Koncepcja Wychowania Muzycznego w świetle przeprowadzonych badań, Kraków Akademia Muzyczna w Krakowie.

Burowska Z., Karpała B., Noworol B., Wilk A., 1989, So mi la Ćwiczenia muzyczne w klasach I-III. Książka pomocnicza dla nauczyciela, Warszawa, WSiP.

Burowska Z., Karpała B., Kurcz J., Wilk A., 1993, La, ti, do, Ćwiczenia muzyczne w klasach I-III. Książka pomocnicza dla nauczyciela, Warszawa, WSiP.

Gloton R., Clero C., 1976, Twórcza aktywność dziecka, tłum. I. Wojnar, Warszawa, WSiP. Kalarus A., 2009, W poszukiwaniu skutecznych koncepcji kształcenia muzycznego dzieci, redakcja Zdzisława Zacłona, Refleksje nad jakością pracy szkoły, Nowy Sącz, PWSZ.

Kalarus, A., Konkol, G. K., 2017, Music Education in Poland in the Historical Aspect and the Present Day. Hungarian Educational Research Journal, 7(3), 7-17,:DOI:10.14413/HERJ/7/3/2 [pozyskano z:

http://herj.lib.unideb.hu/file/3/5a1c094461643/szerzo/HERJ_2017_3_2.pdf].

Konkol G. K., 2014, Znaczenie muzyki w wychowaniu estetycznym dzieci i młodzieży. Polska koncepcja wychowania muzycznego, OSW Szkice Humanistyczne, t. XIV, nr 1–2.

Konkol G. K., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, „Wychowanie Muzyczne”, 2/2015.

Kurcz J., Zofia Burowska i Jej pedagogiczne credo, „Wychowanie Muzyczne”, 5/2014.

Kurcz J., 1978, Znaczenie twórczości muzycznej w przygotowaniu do percepcji, niepublikowana praca doktorska, Kraków, Uniwersytet Jagielloński.

Nęcka E., 2002, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Sternal M. red., 2015, Do kultury muzycznej droga najwłaściwsza. Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i edukacji muzycznej, Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie.

Wilk A., 1996, Metody kształcenia muzycznego dzieci w wieku szkolnym, wyd. II, Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP.

Wilk A., 2004, Problemat kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań w latach 1992-1999, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.177-189
Data publikacji: 2019-11-22 14:14:31
Data złożenia artykułu: 2018-09-16 18:02:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1648
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 656

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2019 Anna Kalarus

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.