Podmiotowe korelaty umiejętności prospołecznych studentów kierunków nauczycielskich

Janusz Kirenko

Streszczenie w języku polskim


Rozwiązując główny problem badawczy, zawarty w pytaniu o związki między zmiennymi, zależnej – umiejętności prospołecznych, i niezależnymi, zwanymi podmiotowymi, w wymiarach: asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i samooceny, przebadano za pomocą: Kwestionariusza umiejętności społecznych (KUS – A.P. Goldstein), Kwestionariusza asertywności nauczyciela-wychowawcy (KAN/W – T. Zubrzycka Maciąg, J. Kirenko), Kwestionariusza COPE (COPE – C.S. Carver, M.S. Scheier, J.K. Weintraub) i Skali samooceny (SES – M. Rosenberg) 244 studentów kierunków nauczycielskich, w tym 222 kobiety (90,98%) i 22 mężczyzn (9,02%). Wiek badanych mieścił się w przedziale od 21 do 46 lat, ze średnią na poziomie 25,29 lat. Byli to studenci pedagogiki, filologii angielskiej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z trzech uczelni regionu lubelskiego. Uzyskano specyficzną strukturę związków wybranych zmiennych, uwypuklano te, które mają znaczne oparcie w empirii. Zastosowana regresja wieloraka umożliwiła przyjęcie w miarę precyzyjnych charakterystyk otrzymanych związków, pretendujących do miana autonomicznych wniosków.


Słowa kluczowe


studenci kierunków nauczycielskich; umiejętności prospołeczne asertywność; radzenie sobie w sytuacjach trudnych; samoocena

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Byra S., 2012, Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Dylak S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., 2008, Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych.

Goldstein A.P., Glick B., Gibbs J.C., 2008, ART. Program zastępowania agresji. Warszawa, Instytut Amity.

Kacprzak L., 2006, Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu. Piła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica.

Karolczak-Biernacka B., 1996, Kondycja nauczyciela. „Edukacja i Dialog”, 1, 21–28.

Kirenko J., 1991, Psychospołeczne przystosowanie osób z paraplegią. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kirenko J., 2019, Perspektywa przypadkowych zdarzeń a umiejętności społeczne studentów kierunków nauczycielskich z różnym poziomem samooceny. „Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy”, 1/27 (w druku).

Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., 2011, Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Lazarus R.S., Folkman S., 1984, Stress, Appraisal and Coping. New York, Springer Publishing Company.

Poprawa R., 2001, Asertywność wobec aktywności zawodowej człowieka. W: B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wrocław, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 109–123.

Wrześniewski K., 1996, Stres a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zubrzycka-Maciąg T., 2013, Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Zubrzycka-Maciąg T., Kirenko J., 2015, Asertywność nauczycieli. Badania empiryczne. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.3.221-235
Data publikacji: 2019-12-28 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-10-10 09:02:39


Statystyki

Widoczność abstraktów - 287
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 86

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Janusz Kirenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.