Польска-беларускія моўныя сувязі на працягу стагоддзяў

Ніна Баршчэўская

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule rozpatrywane są polsko-białoruskie związki językowe występujące na przestrzeni stuleci w kontekście najważniejszych wydarzeń historycznych sprzyjających interferencji językowej oraz zapożyczeniom. Rola białoruskich elementów językowych w twórczości polskich pisarzy urodzonych na ziemiach białoruskich oraz polonizmów w twórczości pisarzy białoruskich była dwojaka. Większość z nich pozostała cechą specyficzną konkretnego pisarza i do języka literackiego nie weszła. Te, które na stałe weszły do języka sąsiedniego narodu są łatwo rozpoznawalne ze względu na swoje specyficzne cechy, np. białorutenizmy w języku polskim (chołodziec, czereda, hołota, kaban, rozhowory, pokucie, czy polonizmy w języku białoruskim (парэнчы, кудлаты,слуп, цуд, пацалунак). Bardzo wyraźny jest wpływ języka polskiego w toponimii białoruskiej (Гродна, Мінск, Навагрудак).


Bibliografia


Баршчэўская, Ніна (2004). Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы. Варшава.

Баршчэўская, Ніна (2005). Погляд беларускай эміграцыі на польска-беларускія ўзаемаўплывы ў XV-XІX стагодзьдзях. „Acta Albaruthenica”. № 5. Мінск, с. 196-202.

Баршчэўская, Ніна (1999). Польска-беларускія моўныя сувязі ў асьвятленьні беларускіх эміграцыйных часопісаў. „Acta Polono-Ruthenica”. т. IV. Ольштын, с. 182-195.

Брага, Сымон (1955). А. Міцкевіч – вялікі сын зямлі бе­ла­рус­кай. „Конадні”. № 4. Нью-Ёрк, c. 53-74.

Брага, Сымон (1957). Міцькевіч і беларуская плынь поль­скае лі­таратуры. Нью-Ёрк.

Брага, Сымон (1955). Уплывы нашае мовы на польскую. „На варце”. № 3. Сыднэй – Мэльбурн, с. 47-49.

Бубновіч, Іна (2010). Асаблівасці адаптацыі іншамоўных дзеяслоўных асноваў старабеларускаю літаратурнаю моваю. У: Грані роднага слова. Гродна, с. 79-85.

Волаціч, Мікола (1960). Думкі аб літаратурнай мове. „Бацькаўшчына”. № 1-2 (485-486). Мюнхэн, с. 3-6.

Грыгор’ева, Ларыса (рэд.) (1994). Беларуская мова. Мінск.

Жураўскі, Аркадзь (1967). Гiсторыя беларускай лiтаратурнай мовы. т. 1. Мінск.

Жураўскі, Аркадзь (1982). Двухмоўе і шматмоўе ў гісторыі Беларусі. У: Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў. Мінск, с. 18-49.

За беларускамоўнае афармленьне гарадоўя (1989). „Беларус”. № 355. Нью-Ёрк, с. 3.

Запруднік, Янка, (1973). Як Менск стаўся „Мінскам”. „Беларус”. № 199, Нью-Ёрк, с. 1.

І. Л. (1924). Аб слове „кабета”. „Крывіч”. № 1(7). Каўнас, с. 96.

Іскра Л. (1951), Чыя мова найпрыгажэйшая?, „Моладзь”, № 23, Парыж, с. 6.

Карский, Евфимий (1962). Труды по белорусскому и другим славянским языкам. Москва.

Крамко, Іван, Юрэвіч, Алена, Яновіч, Алена (1968). Гiсторыя беларускай лiтаратурнай мовы. т. ІІ, Мінск, 342 с.

Кулеш, Ганна (2007). Паланізм кабета ў беларускім моўным узусе. „Acta Albaruthenica”. № 7. Warszawa, с. 213-218.

Максімовіч, Рыгор (1989). Пра юрыдычную лексыку старой беларускай мовы. ,,Запісы”, № 19. Нью-Ёрк, с. 125-127.

Максімовіч, Рыгор (1974). Як беларускі Менск стаўся Мінскам. „Запісы”. № 12. Нью-Ёрк, с. 69-72.

Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. 1913. т. ІІ.

Срезневский, Измаил (1893). Материалы для словаря древнерусского языка. т. І.

Станкевіч, Станіслаў (1974). Адам Міцкевіч. На 175-я ўгодкі ад нараджэньня. „Беларус”. № 201. Нью-Ёрк, с. 2.

Станкевіч, Станіслаў (2010). Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі. Беласток – Вільня.

Сянькевіч, Віктар (1981),. Да пытаньня геаграфічных назоваў Беларусі. „Беларус”. № 288. Нью-Ёрк, с. 3.

Федарцова, К.Р. (2008). Аб асаблівасцях акцэнталагічнага афармлення паланізмаў (на прыкладзе дыялектных дзеясловаў) http://pws-conf.ru/nauchnaya/lss-2008/213-lingvistika/5963-ab-asablivastsyah-aktsent.html

Ціванова, Галіна (1999). Паланізмы ў творах беларускай драматургіі XVIII ст. „Białostocki Przegląd Kresowy”. t. VII. Białystok, s. 38-42.

(http://www.bsu.by/Cache/pdf/370153.pdf)

Citko, Lilia (2008). Polonizmy fonetyczne i fleksyjne w wybranych latopisach litewsko-białoruskich. „Acta Albaruthenica”. № 8. Warszawa, с. 196-205.

Kaleta, Radosław (2008). Białoruś i Polska – rzecz o mylących podobieństwach międzyjęzykowych. „Kwartalnik Polonicum”. № 7. Warszawa, s. 58-62.

Kochman, Stanisław (1978). Wschodniosłowiańsko-polskie stosunki leksykalne od XVI do XIX w. „Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo”. seria 5. Warszawa, s. 257-258.

Obrębska-Jabłońska, Antonina (1973). Czy ukraiński wpływ na toponimię białoruską? „Slavia Orientalis”. № 2. Warszawa, s. 261-265.

Panucevič, Vaclaŭ (1967). Da pytańnia pra miesca Prancisia Bahuševiča ŭ historyi biełaruskaj litaratury. „Litva”. № 1. Čykaha, s. 250.

Panucevi, Vaclaŭ (1967). Polskaja mova ŭ XІV-XVІІІ stst. a katalickaja carkva ŭ Vialikim Kniastvie Litoŭskim. „Litva”. № 2. Čykaha, s. 3-54.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1885). t. VI, Warszawa. s. 453.

Smułkowa, Elżbieta (2002). Język jako odzwierciedlenie stosunków między są­sied­ni­mi na­rodami. (Problematyka polsko-białorusko-litewska). W: Bia­łoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie. War­sza­wa.

Timoszuk, Mikołaj (1990). O słownictwie Jakuba Kołasa. „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. t. 13. Warszawa 1990, s. 249-256.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:55
Data złożenia artykułu: 2017-06-28 11:06:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Nina Barszczewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.