Вывучэнне паланізмаў у беларускім мовазнаўстве і стаўленне да іх (40-я гады хх ст. – ххі ст.)

Марына Свістунова

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem analizy w artykule jest stan badań nad polonizmami w językoznawstwie białoruskim na przełomie XX i XXI wieku.


Słowa kluczowe


zapożyczenia; рolonizmy; wpływ języka polskiego; językoznawstwо białoruskiе

Bibliografia


Akułaŭ, I. M. (1977). Zapazyčanni ŭ struktury biełaruskaj movy: dys. … kand. fiłał. navuk. Minsk.

Aleksandrovič, A. (1934). Kłasavaja baraćba na movaznaŭčym froncie i reforma pravapisa biełaruskaj movy. U: Piśmienniki BSSR ab reformie pravapisa biełaruskaj movy (s. 12–27), Minsk: Vydaviectva Biełaruskaj Akademii Navuk.

Babrovič, Ł., Špileŭski, I., Bandarenka, V., Volfson, S., Maciukievič, Ja. (1931). „Navuka” na słužbie nacdemaŭskaj kontrrevolucyi. T. 1. Č. 2. Movaznaŭstva. Minsk: Vydaviectva Biełaruskaj Akademii Navuk.

Bachańkoŭ, A. Ja. (1970). Zmianiennie leksiki biełaruskaj movy ŭ saviecki pieryjad. U: A. Ja. Bachańkoŭ (red.) i inš., Histaryčnaja leksikałohija biełaruskaj movy, (s. 266–292). Minsk: Navuka i Technika.

Bułachaŭ, M. H. (1958). Suviazi biełaruskaj litaraturnaj movy z polskaj movaj. U: M. H. Bułachaŭ, Razviccio biełaruskaj litaraturnaj movy ŭ ХІХ–ХХ stst. va ŭzajemaadnosinach z inšymi słavianskimi movami (s. 26–38). Minsk: Vydaviectva AN BSSR.

Bułachaŭ, M. H. (1961). Leksičnyja ŭzajemaadnosiny biełaruskaj movy z polskaj. U: M. V. Biryła, M. H. Bułachaŭ, P. P. Šuba, Kurs sučasnaj biełaruskaj litaraturnaj movy. Fanietyka. Arfahrafija. Leksikałohija (s. 152–157). Minsk: Dziaržaŭnaje Vučebna-Piedahahičnaje Vydaviectva BSSR.

Bułyko, A. N. (1980). Leksіčjeskіje zaіmstvovanіja v biełorusskom jazykie XIV–XVIII vv.: avtorjef. dіs. … dokt. fіłoł. nauk. Mіnsk.

Hiermanovič, I. K. (1962). Pałanizmy ŭ biełaruskaj litaraturnaj movie 20-ch – pieršaj pałaviny 30-ch hadoŭ ХХ st. Viesci AN BSSR: Sieryja Hramadskich Navuk, 2, s. 87–96.

Hiermanovіč, І. K. (1963). Normałіzacіja leksіkі biełorusskoho łіtjeraturnoho jazyka v 20–30-ch hodach ХХ st.: avtorjef. dіs. … kand. fіłoł. nauk. Mіnsk.

Žuraŭski, A. I. (1970). Pałanizmy. U: A. Ja. Bachańkoŭ (red.), Histaryčnaja leksikałohija biełaruskaj movy (s. 89–104). Minsk: Navuka i technika.

Zaprudski, S. M. (2009). Biełaruskaje movaznaŭstva i razviccio biełaruskaj litaraturnaj movy: 1920–1930-ja hady. Minsk: Vydaviectva Biełaruskaha Dziaržaŭnaha Univiersiteta.

Zaprudski, S. M. (2015). Historyja biełaruskaha movaznaŭstva (1918–1940). Minsk: Vydaviectva Biełaruskaha Dziaržaŭnaha Univiersiteta.

Zaprudski, S. M. (2016). Dasledavannie biełaruskaj litaraturnaj movy 1920–30-ch hh. u Biełarusi ŭ saviecki čas. Viesnik BDU: Sier. 4: Fiłałohija; Żurnalistyka; Piedahohika, 3, s. 33–34.

Karskіj, Je. F. (2006). Biełorusy. T. 1. Vviedjenіje v іzučjenіje jazyka і narodnoj słoviesnostі. Mіnsk: Biełaruskaja Encykłapiedyja.

Łukašaniec, A. A. (2014). Mižsłavianskaje moŭnaje ŭzajemadziejannie i dynamika litaraturnaj normy (biełaruskaja mova pamiž ruskaj i polskaj). U: A. A. Łukašaniec, Biełaruskaja mova ŭ ХХІ stahoddzi: razviccio sistemy i prablemy funkcyjanavannia (s. 33–52). Minsk: Biełaruskaja navuka.

Marakoŭ, Leanid. (1997–2002). Represavanyja łitaratary, navukoŭcy, rabotniki asviety, hramadskija i kulturnyja dziejačy Biełarusi. 1794–1991. Uziata z: http://www.marakou.by/by/davedniki/represavanyya-litaratary.html (dostup 07.07.2017).

Naspieŭšaje pytannie (1940). Litaratura i mastactva, 8, s. 3.

Palcaŭ, H. V. (1973). Ahulnyja elemienty biełaruskaj i polskaj leksiki: dys. … kand. fiłał. navuk. Minsk.

Ułasievič, V. I., Daŭhulevič, N. M. (2009). Słoŭnik novych słoŭ biełaruskaj movy. Minsk: TjetraSіstjems.

Ułasievič, V. I. (2015). Novyja i aktualizavanyja zapazyčanni z polskaj movy ŭ biełaruskaj movie pačatku CHCHI st. i ich adlustravannie ŭ leksikahrafičnych vydanniach. Studia Białorutenistyczne, 9, s. 295–313.

Čarapovič, H. V. (2009). Razviccio biełaruskaj movy ŭ asviatlenni pieryjadyčnaha druku 40-ch – 60-ch hadoŭ ХХ st.: stanaŭlennie norm: dys. … kand. fiłał. navuk. Minsk.

Šklar, H. Z. (1940). Polskija słovy ŭ biełaruskaj movie. U: K. I. Hurski, T. P. Łomcieŭ, H. Z. Šklar, S. Ł. Rochkind, Kurs sučasnaj biełaruskaj movy (Fanietyka. Marfałohija. Leksika) (s. 243–245). Minsk: Vydaviectva AN BSSR.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:57
Data złożenia artykułu: 2017-07-09 13:19:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Maryna Swistunowa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.