Inicjatywa uchwałodawcza (w ujęciu pośrednim i bezpośrednim) w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego

Piotr Arczyński

Streszczenie w języku polskim


Plany zagospodarowania przestrzennego są jednym z podstawowych narzędzi prawnych, jakie wprowadził ustawodawca w celu prowadzenia polityki przestrzennej i zachowania tzw. ładu przestrzennego. Proces planistyczny może zostać zainicjowany przez różnych uczestników stosunków społeczno-gospodarczych, zarówno przez organy administracji, jak i przez przedsiębiorców, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego bądź samych mieszkańców. W systemie prawnym przewidziano różnorakie instytucje, dzięki którym powyższe podmioty mogą w sposób pośredni bądź bezpośredni – w ujęciu formalnoprawnym – inicjować działania w tym zakresie. Analiza przepisów prawa wskazuje, że inicjowanie procedury planistycznej nie zostało powierzone jedynie organom administracji. Projektowane zmiany prawa w tym zakresie dostrzegają także występującą coraz częściej w praktyce inicjatywę mieszkańców i społeczeństwa.


Słowa kluczowe


ład przestrzenny; plany zagospodarowania przestrzennego; przepisy prawa; inicjatywa uchwałodawcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bandarzewski K., Inicjatywa uchwałodawcza, [w:] Podmiotowość samorządu terytorialnego – ustrojowe pytania i dylematy, red. K. Małysy-Sulińska, M. Stec, Warszawa 2020.

Dziedzic-Bukowska J., [w:] K. Buczyński, J. Jaworski, P. Sosnowski, J. Dziedzic-Bukowska, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2014.

Gajewski S., Jakubowski A., Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Warszawa 2015.

Gajewski S., Jakubowski A., Ustawa o samorządzie gminnym, [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, LEX/el. 2018.

Jagoda J., Moll T., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2021.

Jaśkiewicz J., Ustawa o petycjach. Komentarz, LEX/el. 2015.

Jaśkowska M., [w:] M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020.

Jaśkowska M., [w:] M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, M. Jaśkowska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2022.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2021.

Nodżak A., Procedury administracyjne dotyczące spraw ustrojowych w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2021.

Nowak M.J., Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wybrane obowiązki informacyjne gmin, LEX/el. 2017.

Ostrowska A., Fakultatywność i obligatoryjność uchwalenia planu miejscowego, LEX/el. 2013.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2019.

Plucińska-Filipowicz A., Kosicki A., [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, red. M. Wierzbowski, LEX/el. 2021.

Podgórska-Rykała J., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument uspołecznienia samorządowego procesu prawotwórczego, Warszawa 2021.

Podgórska-Rykała J., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Uwarunkowania praktyczne i prawne, Warszawa 2020.

Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022.

Suwaj R., Sposoby przeciwdziałania nieterminowości w procesie stanowienia prawa przez administrację, [w:] idem, Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, Warszawa 2014.

Szewczyk M., Inicjatywa uchwałodawcza, [w:] M. Szewczyk, M. Kruś, Z. Leoński, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019.

Wegner J., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Warszawa 2019.

Wierzbica A., Domniemanie właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 12.

Wilk J., Młodzieżowe rady gmin, powiatów i województw, LEX/el. 2021.

Wincenciak M., [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX/el. 2021.

Wlaźlak K., Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

Dziennik Gazeta Prawna, Ekspert: Brak planów zagospodarowania przestrzennego sprzyja korupcji, 1.11.2019, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1437778,brak-planow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-korupcja-kozlowski.html (dostęp: 19.02.2022).

Kępa W., Plan dla Podkarczówki pod znakiem zapytania. Mieszkańcy: „Będziemy bronić tego terenu”, 15.02.2022, https://www.emkielce.pl/miasto/plan-dla-podkarczowki-pod-znakiem-zapytania-mieszkancy-bedziemy-bronic-tego-terenu (dostęp: 19.02.2022).

Kopytowska M., Czy inwestor może sfinansować opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego?, 16.02.2018, https://www.prawo.pl/biznes/czy-inwestor-moze-sfinansowac-opracowanie-planu-zagospodarowania,154574.html (dostęp: 19.02.2022).

Krupa-Dąbrowska R., Zagospodarowanie przestrzenne a korupcja, 26.05.2015, https://www.rp.pl/nieruchomosci/art11724461-zagospodarowanie-przestrzenne-a-korupcja (dostęp: 19.02.2022).

Lackowska-Wandas A., Finansowanie planu zagospodarowania przestrzennego ze środków prywatnych, 3.02.2016, https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_przestrzenna/737376,Finansowanie-planu-zagospodarowania-przestrzennego-ze-srodkow-prywatnych.html (dostęp: 19.02.2022).

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – reforma systemu, 24.01.2022, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-zmiany-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym---reforma-systemu (dostęp: 22.02.2022).

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym, nr ewid. 193/2016/KIN, 10.03.2017, https://www.nik.gov.pl/plik/id,13209,vp,15626.pdf (dostęp: 22.02.2022).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/projekty/1848_p.htm (dostęp: 22.02.2022).

Sztandera M., Sukces mieszkańców w sporze z deweloperami. Ale teraz zacznie się wyścig z czasem, 27.05.2021, https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27136085,sukces-mieszkancow-w-sporze-z-deweloperami-jest-zawieszenie.html (dostęp: 19.02.2022).

Widera-Cichoń A., Raport: plany zagospodarowania przestrzennego - teoria vs. praktyka, 12.03.2021, https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/raport-plany-zagospodarowania-przestrzennego-teoria-vs-praktyka,262599.html (dostęp: 22.02.2022).

Więckowska M., Udział czynnika społecznego w procedurze planistycznej, 2.01.2020, https://www.temidium.pl/artykul/udzial_czynnika_spolecznego_w_procedurze_planistycznej-5621.html (dostęp: 22.02.2022).

Winiarski M., Mieszkańcy Ustrzyk Dolnych domagają się planu zagospodarowania przestrzennego, 29.01.2019, https://rzeszow.tvp.pl/41073657/mieszkancy-ustrzyk-dolnych-domagaja-sie-planu-zagospodarowania-przestrzennego (dostęp: 19.02.2022).

Wojtowicz W., Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku, 27.01.2021, http://urbnews.pl/analiza-stanu-i-uwarunkowan-prac-planistycznych-w-gminach-w-2017-roku (dostęp: 22.02.2022).

Wojtowicz W., NIK: Planowanie przestrzenne w Polsce na rażąco niskim poziomie, 20.04.2017, http://urbnews.pl/nik-planowanie-przestrzenne (dostęp: 22.02.2022).

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 735).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021, poz. 741).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 870).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2021, poz. 1038).

ORZECZNICTWO

Postanowienie NSA z dnia 19 lipca 2013 r., I OSK 1472/13, Legalis nr 915582.

Postanowienie NSA z dnia 23 września 2021 r., II GW 54/21, LEX nr 3258242.

Postanowienie NSA z dnia 1 października 2021 r., II OSK 1828/21, Legalis.

Postanowienie WSA w Łodzi z dnia 11 lipca 2012 r., II SAB/Łd 75/12, LEX nr 1170775.

Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r., II SAB/Kr 63/17, LEX nr 2299538.

Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r., III SA/Kr 455/19, LEX nr 2673659.

Postanowienie WSA w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r., II SA/Ke 31/21, LEX nr 3125347.

Postanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 8 października 2021 r., II SA/Bd 1084/21, LEX nr 3247145.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2020 r., WNP-I.4131.246.2019.MW1 (Dz.Urz. Woj. Mazow. 2020, nr 1121).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 4 czerwca 2021 r., IN.I.743.32.2021.AB (Dz.Urz. Woj. Opol. 2021, nr 116, poz. 1622).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2021 r., NPII.4131.1.962.2021, LEX nr 3258507.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2021 r., NK-N.4131.83.16.2021.MC2, Dolno 2022, nr 25.

Uchwała RIO w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2011 r., 234/K/11, Legalis nr 1249662.

Wyrok NSA z dnia 2 października 2018 r., II OSK 1832/18, LEX nr 2576936.

Wyrok NSA z dnia 6 lutego 2019 r., II OSK 661/17, LEX nr 2639381.

Wyrok SN z dnia 15 lutego 2008 r., I CSK 427/07, LEX nr 465918.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 27 października 2004 r., II SA/Sz 525/04, Legalis nr 157730.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 9 listopada 2006 r., III SA/Lu 423/05, LEX nr 879946.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 grudnia 2008 r., III SA/Łd 400/08, Legalis nr 150645.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2009 r., IV SA/Wa 1606/08, Legalis nr 234277.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 marca 2013 r., II SA/Sz 1313/12, LEX nr 1301202.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 8 października 2015 r., II SA/Op 317/15, Legalis nr 1388746.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 października 2017 r., II SAB/Wr 76/17, LEX nr 2408219.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 marca 2018 r., IV SA/Wa 3150/17, LEX nr 2991182.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 17 maja 2018 r., II SA/Ke 222/18, LEX nr 2500982.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 r., IV SA/Po 45/19, LEX nr 2656847.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 września 2019 r., II SAB/Bk 12/19, LEX nr 2727019.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 września 2019 r., II SA/Rz 750/19, LEX nr 2726533.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 stycznia 2020 r., II SA/Kr 1301/19, LEX nr 2785470.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 lutego 2020 r., III SA/Kr 1259/19, LEX nr 2783920.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 lutego 2020 r., II SA/Łd 881/19, LEX nr 2822031.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 czerwca 2020 r., II SA/Kr 1579/19, LEX nr 3035853.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r., II SA/Kr 1578/19, LEX nr 3040576.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 9 listopada 2021 r., II SA/Op 382/21, LEX nr 3278777.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.9-30
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:24
Data złożenia artykułu: 2022-02-27 21:22:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 521
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 902

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Piotr Arczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.