Klauzule generalne w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ryszard Skubisz

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu są klauzule generalne w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Autor przyjmuje, iż klauzula generalna może być rozumiana dwojako. Po pierwsze, jako norma wynikająca z przepisu upoważniającego podmiot stosujący prawo do oparcia swojego orzeczenia na kryterium pozaprawnym. Po drugie, jako sam zwrot nieostry. Konieczność klauzuli generalnej w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wynika z niemożliwego do precyzyjnego ustalenia wszystkich możliwych postaci nieuczciwych działań przedsiębiorców na rynku w celu pozyskania klientów dla swoich towarów (usług).


Słowa kluczowe


dyrektywa; klauzule generalne; agresywne praktyki; dobre obyczaje; nieuczciwe praktyki rynkowe; prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudzik J., Skubisz R., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, A. Jakubecki, M. Kępiński, Warszawa 2013.

Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (Dz.U. L 144 z 4 czerwca 1997 r.).

Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz.U. L 166 z 11 czerwca 1998 r.).

Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (Dz.U. L 271 z 9 października 2002 r.).

Dyrektywa nr 2005/29 dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2005.149.22).

Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U.UE.L.2006.376.21).

Gadek B., Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.), Kraków 2003.

Graf von Westerholt H., Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, München – Köln 1981.

Henning-Bodewig F., Nationale Eigenständigkeit und europäische Vorgaben im Lauterkeitsrecht, “Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2010, Nr 7.

Kępiński M., Stosunek art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji i przytoczona tam argumentacja (w druku).

Konwencja z 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (Dz.U.1975.9.51 zał.).

Krasser R., Frankreich, Monachium – Kolonia 1966.

Kraus A., Zoll F., Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Poznań 1929.

Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.

Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, Vol. 60, nr 1.

Namysłowska M., Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

Porozumienie z 1994 r. w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U.1996.32.143).

Radwański Z., Zieliński Z., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Reimer D., Deutschland, Monachium – Kolonia 1968.

Schmidt-Szalewska J., L’évolution du droit français de la concurrence déloyale, [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. Janusza Szwaji, red. E. Nowińska, M. du Vall, Kraków 2004.

Skubisz R., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2013.

Skubisz R., [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. A. Wróbel, t. 2, Warszawa 2009.

Skubisz R., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 1994.

Skubisz R., Polskie prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z perspektywy prawa Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 1996, z. 4–5.

Stefanicki R., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji, red. M. Kępiński, Warszawa 2014.

Szwaja J., Jasińska K., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, A. Jakubecki, M. Kępiński, Warszawa 2013.

Szwaja J., Kubiak-Cyrul A., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, A. Jakubecki, M. Kępiński, Warszawa 2013.

Tischner A., Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE, [w:] Prawo konkurencji 25 lat: Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, red. T. Skoczny, Warszawa 2015.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. D. Miąsik, N. Półtorak, t. 1, Warszawa 2008.

Ulmer E., Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs im Spannungsfeld von Europe und Deutschland, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 1973, Nr 4.

Ustawa z 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym (Dz.U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206).

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1926 r., nr 96, poz. 559).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Wyrok SN z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006/7–8/132.

Wyrok SN z dnia 20 października 2005 r., II CK 154/05, Lex nr 187016.

Wyrok SN z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie Kucharek/VEGETA, V CK 311/06.

Wyrok SN z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, Lex nr 488738.

Wyrok SN z dnia 14 października 2009 r., V CSK 102/09, Lex nr 558623.

Wyrok SN z dnia 28 października 2011 r., II CSK 191/2010, OSNC 2011, nr 6, poz. 71.

Wyrok TSUE z dnia 11 lipca 1974 r., 8/74, Dassonville, Zb. Orz. 1974, s. 837, wyrok w tłum. D. Miąsika, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 40.

Wyrok TSUE z dnia 20 lutego 1979 r., 120/78, Cassis de Dijon, Zb. Orz. 1979, s. 649, wyrok w tłum. D. Miąsika, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 42.

Wyrok TSUE z dnia 24 listopada 1993 r., sprawy połączone C-267/91 i C-268/91, Keck i Mithouard, Zb. Orz. 1993, s. I-6097, wyrok w tłum. D. Miąsika, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 57.

Wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach połączonych C‑261/07 i C‑299/07 VTB‑VAB i Galatea, Zb. Orz. s. I‑2949, pkt. 53–56.

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie C‑304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft, Zb. Orz. s. I‑217, pkt. 42–45.

Wyrok z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie C‑540/08 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, Zb. Orz. s. I‑10909, pkt. 31–34.

Zdyb M., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011.

Zoll F., Nieuczciwa konkurencja i jej pokrewne objawy ze stanowiska prawa prywatnego, Lwów 1887.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.71
Data publikacji: 2016-12-21 12:16:46
Data złożenia artykułu: 2016-05-17 14:40:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1243
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 4438

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ryszard Skubisz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.