Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” wydawane jest od 1963 roku, indeksowane w: CEJSH, ERIH PLUS, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ICI Journals Master List   (ICV 2020 = 82,64), EBSCO i Google Scholar. Corocznie publikowane są 4 tomy, poświęcone opracowaniom prezentującym badania z zakresu pedagogiki oraz przedsięwzięć interdyscyplinarnych. Ma na celu promowanie naukowej wymiany poglądów, podejść badawczych oraz wyników badań w obszarze współczesnych problemów pedagogicznych, w tym edukacji oraz jej wielopłaszczyznowych funkcji i uwarunkowań. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły badawcze oraz artykuły przeglądowe, z preferencją opracowań eksponujących nowatorskie podejścia badawcze.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny (LRP) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację w LRP Autorzy otrzymują 70 punktów.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Każdy zgłoszony artykuł przechodzi przez etap selekcji formalnej, w trakcie którego sprawdzana jest zgodność nadesłanego tekstu z wymaganymi kryteriami. W sytuacji niespełnienia wytycznych, artykuł może być odesłany do Autora w celu uzupełnienia nielicznych elementów lub odrzucony w przypadku znaczącej niezgodności z wymogami czasopisma.
 2. Artykuły poprawnie przygotowane pod względem formalnym poddawane są procedurze preselekcji.
 3. Wyłonione w ramach preselekcji teksty kierowane są do recenzji.
 4. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o wyborze recenzentów. Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch zewnętrznych, niezależnych i anonimowych recenzentów.
 5. Autor/Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 6. Recenzent przygotowuje ocenę artykułu w oparciu o formularz recenzji i formułuje końcową rekomendację.
 7. Sekretarz zawiadamia Autora o uwagach zawartych w recenzji i sformułowanej przez Recenzenta końcowej rekomendacji.
 8. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji podejmuje redaktor naczelny po zapoznaniu się z recenzjami, z ustosunkowaniem się Autora do uwag Recenzentów oraz z rekomendacjami Recenzentów.
 9. Alfabetyczna lista Recenzentów publikowana jest raz w roku.
 10. Recenzje artykułów są archiwizowane.

 

Harmonogram publikacji

HARMONOGRAM

Numer zeszytu

Nabór tekstów*

Przewidywany termin publikacji

Nr 3 (2022)

od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r.

do końca września 2022 r.

Nr 4 (2022)

od 1 maja 2022 do 15 lipca 2022 r.

do końca grudnia 2022 r.

Nr 1 (2023)

od 16 lipca do 30 września 2022 r.

do końca marca 2023 r.

Nr 2 (2023)

od 1 października do 31 stycznia 2023 r.

do końca czerwca 2023 r.

* preferujemy artykuły w języku angielskim

 

Polityka Open Access

Lubelski Rocznik Pedagogiczny jest czasopismem działającym na zasadzie otwartego dostępu, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkownika sieci lub jego instytucji. Użytkownicy mają prawo czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów, lub wykorzystywać je do innych celów zgodnych z prawem, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody wydawcy lub autora. Powyższe zasady są zgodne z definicją otwartego dostępu według BOAI (Budapest Open Access Initiative). Artykuły są udostępniane na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY).

ccby

 

Lista Recenzentów w 2021 roku

Marzenna Adamowicz, Józefa    Bałachowicz, Eunika Baron-Polańczyk, Urszula Bartnikowska, Aneta Bołdyrew, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Krystyna Chałas, Daniela  Cvitkovic, Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Cywińska, Maria Czerepaniak-Walczak, Katarzyna Ćwirynkało, Ewa Domagała-Zyśk, Anna FIdelus, Sławomir Futyma, Zenon Gajdzica, Grażyna Gajewska, Jarosław  Gara, Anna Gaweł, Józef Górniewicz, Urszula Gruca-Miąsik, Małgorzata Gruchoła, Beata  Jakimiuk, Anna Jakubowicz-Bryx, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Ewa Kochanowska, Mirosław  Kowalski, Daniel Kukla, Kinga Kuszak, Justyna Kusztal, Michał Kwiatkowski, Roman Leppert, Walentyna Łozowiecka, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Piotr  Magier, Joanna Majchrzyk-Mikuła, Piotr Majewicz, Wojciech Maliszewski, Katarzyna Markiewicz, Bożena Matyjas, Janusz Miąso, Irena Mudrecka, Inetta Nowosad, Katarzyna Olbrycht, Danuta Opozda, Krystyna Pankowska, Katarzyna Parys, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Rafał Piwowarski, Beata Przyborowska, Mieczysław  Radochoński, Agnieszka Regulska, Aneta Rogalska-Marasińska, Małgorzata Rosalska, Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Sławomira Sadowska, Anna  Sajdak-Burska, Elżbieta Sałata, Dorota Siemieniecka, Barbara Skałbania, Ewa Skrzetuska, Ryszard Skrzyniarz, Jolanta Skutnik, Hanna Solarczyk-Szwec, Bernadetta Szczupał, Jolanta Szempruch, Sławomir Sztobryn, Mariusz  Sztuka, Urszula Szuścik, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Renata Tomaszewska, Manuela Valentini, Laszlo  Varga, Wojciech Walat, Anna Wiłkomirska, Ewa Wysocka, Anna Zamkowska, Ernest Zawada, Agnieszka Żyta, Artur Żywiołek

 

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyczne Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego oparte są na wytycznych COPE (The Committee on Publication Ethics) dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism.

Zasady etyczne stosowane w publikacjach zamieszczanych w „LUBELSKIM ROCZNIKU PEDAGOGICZNYM” to dbałość redakcji o utrzymanie standardów etycznych obowiązujących w publikacjach naukowych i przeciwdziałanie uchybieniom w tym zakresie.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” są sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.

Zasady obowiązujące Zespół Redakcyjny

 1. Przestrzeganie obowiązujących standardów i zasad etycznych oraz zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 2. Teksty oceniane są tylko pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne Autorów nie wpływają na ocenę artykułów.
 3. Członkowie Redakcji nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: Autor, wyznaczeni recenzenci, członkowie Redakcji, redaktorzy oraz wydawca.
 4. Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w konflikcie interesów z Autorem/Autorami artykułów, np. pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (jeżeli Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).
 5. Dbanie o rzetelność naukową publikowanych tekstów. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (np. plagiat, fałszowanie wyników badań) ma obowiązek podjąć decyzję o odrzuceniu lub wycofaniu tekstu z czasopisma.

Zasady obowiązujące Recenzentów

 1. Recenzent przed przystąpieniem do oceny artykułu powinien określić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości przygotowania recenzji w oznaczonym czasie. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, powinien odmówić wykonania pracy.
 2. Jeżeli pojawią się istotne przyczyny, wcześniej niemożliwe do przewidzenia, dla których praca nie zostanie ukończona w terminie, Recenzent powinien poinformować o tym fakcie Wydawcę.
 3. Recenzent nie może dokonywać recenzji, jeżeli występuje konflikt interesów, a nawet jeśli taki konflikt jest prawdopodobny.
 4. Recenzent zobowiązany jest do uczciwej i rzetelnej, bezstronnej oceny pracy. Uwagi konstruowane przez Recenzentów powinny mieć charakter konstruktywny i merytoryczny.
 5. Recenzent zachowuje tajemnicę, co do dokonanej recenzji wobec osób nieupoważnionych.
 6. Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych Autorów Recenzentom.
 7. Recenzent powinien/na poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście oraz zwracać uwagę na braki lub błędy w przypisach.
 8. Oczekuje się od Recenzenta klarownej rekomendacji końcowej.

Zasady obowiązujące Autora

 1. Do Wydawnictwa mogą być zgłoszone tylko autentyczne, oryginalne teksty Autora.
 2. Korzystanie przez Autora z tekstów, ilustracji innych Autorów, musi być wyraźne oznaczone.
 3. W przypadku prac wieloautorskich, wszyscy Autorzy obowiązani są wypełnić oświadczenie o wkładzie ich pracy w tworzenie koncepcji i realizowanie projektu badawczego.
 4. Autor składa oświadczenie uwiarygodniające, że przesłana praca jest jego dziełem, nie narusza praw innych osób i nie była publikowana ani nie jest złożona do publikacji w innym wydawnictwie.
 5. Do obowiązków Autora należy ujawnienie wszelkich źródeł finansowania projektów  w swojej pracy, zaznaczenia wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (afiliacja i/lub stosowny odnośnik).
 6. Autor zobowiązany jest do przestrzegania zasady udostępniania danych. Autor może być poproszony o dostarczenie danych nieprzetworzonych wykorzystanych w pracy złożonej do publikacji.
 7. Jeśli Autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.
 8. Autor jest zobowiązany do nadesłania tekstu napisanego poprawnym  językiem polskim lub angielskim.

 

Indeksowanie w bazach

CEJSH, ERIH PLUS, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ICI Journals Master List, EBSCO, Google Scholar