Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, animacja kulturowa.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  • Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane przez zespół (komitet) redakcyjny lub radę redakcyjną (naukową, programową) czasopisma.
  • Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych (spoza zespołu redakcyjnego i rady redakcyjnej).
  • Redakcja dysponuje listą recenzentów.
  • Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  • Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
  • recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. 
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku podawana jest do publicznej wiadomości lista recenzentów współpracujących.
  • Recenzje opracowywane są w trybie anonimowym: recenzje artykułów naukowych są archiwizowane.

 

Harmonogram publikacji

Zgłaszanie artykułów lub doniesień badawczych do końca marca, publikacja w październiku lub listopadzie.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Lista recenzentów

Beata Balogova, Grażyna Dryżałowska, Anna Fidelus, Zenon Gajdzica, Tadeusz Gałkowski, Anna Kieszkowska, Dorota Kornas-Biela, Stefan M. Kwiatkowski, Czesław Lewicki, Zbigniew Lew-Starowicz, Irena Mudrecka, Jerzy Nikitorowicz, Marian Nowak, Robert Opora, Barbara Pilecka, Władysława Pilecka, Mieczysław Radochoński, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Krzysztof Rubacha, Elżbieta Rutkowska, Alina Rynio, Bogusław Śliwerski, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Mirosław S. Szymański, Marzanna Zaorska, Hanna Żuraw