Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” wydawane jest od 1963 roku, indeksowane w: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List   (ICV 2018 = 73.18). Corocznie publikowane są 4 tomy, poświęcone opracowaniom prezentującym badania z zakresu pedagogiki oraz przedsięwzięć interdyscyplinarnych. Ma na celu promowanie naukowej wymiany poglądów, podejść badawczych oraz wyników badań w obszarze współczesnych problemów pedagogicznych, w tym edukacji oraz jej wielopłaszczyznowych funkcji i uwarunkowań. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły badawcze oraz artykuły przeglądowe, z preferencją opracowań eksponujących nowatorskie podejścia badawcze.

Lubelski Rocznik Pedagogiczny (LRP) znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w LRP Autorzy otrzymują 20 punktów.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Każdy zgłoszony artykuł przechodzi przez etap selekcji formalnej, w trakcie którego sprawdzana jest zgodność nadesłanego tekstu z wymaganymi kryteriami. W sytuacji niespełnienia wytycznych, artykuł może być odesłany do Autora w celu uzupełnienia nielicznych elementów lub odrzucony w przypadku znaczącej niezgodności z wymogami czasopisma.
 2. Artykuły poprawnie przygotowane pod względem formalnym poddawane są procedurze preselekcji.
 3. Wyłonione w ramach preselekcji teksty kierowane są do recenzji.
 4. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o wyborze recenzentów. Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch zewnętrznych, niezależnych i anonimowych recenzentów.
 5. Autor/Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 6. Recenzent przygotowuje ocenę artykułu w oparciu o formularz recenzji i formułuje końcową rekomendację.
 7. Sekretarz zawiadamia Autora o uwagach zawartych w recenzji i sformułowanej przez Recenzenta końcowej rekomendacji.
 8. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji podejmuje redaktor naczelny po zapoznaniu się z recenzjami, z ustosunkowaniem się Autora do uwag Recenzentów oraz z rekomendacjami Recenzentów.
 9. Alfabetyczna lista Recenzentów publikowana jest raz w roku.
 10. Recenzje artykułów są archiwizowane.

 

Harmonogram publikacji

Harmonogram

Nabór tekstów

Numer zeszytu

Przewidywany termin publikacji

od1  lipca do 30 września 2020r.

Nr 1 (2021)

do końca marca 2021r.

od1 października do 31 grudnia 2020r.

Nr 2 (2021)

do końca czerwca 2021r.

od1  stycznia do 31 marca 2021r.

Nr 3 (2021)

do końca września 2021r.

od1  kwietnia do 30 września 2021r.

Nr 4 (2021)

do końca grudnia 2021r.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Lista Recenzentów

Beata Balogova, Urszula Bartnikowska, Wiga Bednarkowa, Iwona Błaszczak, Agnieszka Cybal-Michalska, Ewa Domagała-Zyśk, Grażyna Dryżałowska, Anna Fidelus, Elżbieta Frołowicz, Zenon Gajdzica, Tadeusz Gałkowski, Elżbieta Jaszczyszyn, Lidia Kataryńczuk-Mania, Anna Kieszkowska, Mirosław Kisiel, Maciej Kołodziejski, Dorota Kornas-Biela, Mirosław Kowalski, Barbara Kromolicka, Stefan M. Kwiatkowski, Czesław Lewicki, Zbigniew Lew-Starowicz, Piotr Majewicz, Wojciech Maliszewski, Irena Mudrecka, Jerzy Nikitorowicz, Marian Nowak, Robert Opora, Katarzyna Parys, Barbara Pilecka, Władysława Pilecka, Agata Popławska, Mieczysław Radochoński, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Krzysztof Rubacha, Elżbieta Rutkowska, Alina Rynio, Bogusław Śliwerski, Anna Szafrańska, Jolanta Szempruch, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Urszula Szuścik, Mirosław S. Szymański, Marta Uberman, Marta Wrońska, Ewa Wysocka, Marzanna Zaorska, Hanna Żuraw, Agnieszka Żyta

 

 

Zasady etyki publikacyjnej

Zastosowanie się do zasad przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zasady są zgodne z wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

Zasady etyczne stosowane w publikacjach zamieszczanych w „LUBELSKIM ROCZNIKU PEDAGOGICZNYM” to dbałość redakcji o utrzymanie standardów etycznych obowiązujących w publikacjach naukowych i przeciwdziałanie uchybieniom w tym zakresie.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” są sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.

Zasady obowiązujące Zespół Redakcyjny

 1. Przestrzeganie obowiązujących standardów i zasad etycznych oraz zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 2. Teksty oceniane są tylko pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne Autorów nie wpływają na ocenę artykułów.
 3. Członkowie Redakcji nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: Autor, wyznaczeni recenzenci, członkowie Redakcji, redaktorzy oraz wydawca.
 4. Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w konflikcie interesów z Autorem/Autorami artykułów, np. pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (jeżeli Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).
 5. Dbanie o rzetelność naukową publikowanych tekstów. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (np. plagiat, fałszowanie wyników badań) ma obowiązek podjąć decyzję o odrzuceniu lub wycofaniu tekstu z czasopisma.

Zasady obowiązujące Recenzentów

 1. Recenzent przed przystąpieniem do oceny artykułu powinien określić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości przygotowania recenzji w oznaczonym czasie. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, powinien odmówić wykonania pracy.
 2. Jeżeli pojawią się istotne przyczyny, wcześniej niemożliwe do przewidzenia, dla których praca nie zostanie ukończona w terminie, Recenzent powinien poinformować o tym fakcie Wydawcę.
 3. Recenzent nie może dokonywać recenzji, jeżeli występuje konflikt interesów, a nawet jeśli taki konflikt jest prawdopodobny.
 4. Recenzent zobowiązany jest do uczciwej i rzetelnej, bezstronnej oceny pracy. Uwagi konstruowane przez Recenzentów powinny mieć charakter konstruktywny i merytoryczny.
 5. Recenzent zachowuje tajemnicę, co do dokonanej recenzji wobec osób nieupoważnionych.
 6. Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych Autorów Recenzentom.
 7. Recenzent powinien/na poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście oraz zwracać uwagę na braki lub błędy w przypisach.
 8. Oczekuje się od Recenzenta klarownej rekomendacji końcowej.

Zasady obowiązujące Autora

 1. Do Wydawnictwa mogą być zgłoszone tylko autentyczne, oryginalne teksty Autora.
 2. Korzystanie przez Autora z tekstów, ilustracji innych Autorów, musi być wyraźne oznaczone.
 3. W przypadku prac wieloautorskich, wszyscy Autorzy obowiązani są wypełnić oświadczenie o wkładzie ich pracy w tworzenie koncepcji i realizowanie projektu badawczego.
 4. Autor składa oświadczenie uwiarygodniające, że przesłana praca jest jego dziełem, nie narusza praw innych osób i nie była publikowana ani nie jest złożona do publikacji w innym wydawnictwie.
 5. Do obowiązków Autora należy ujawnienie wszelkich źródeł finansowania projektów  w swojej pracy, zaznaczenia wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (afiliacja i/lub stosowny odnośnik).
 6. Autor zobowiązany jest do przestrzegania zasady udostępniania danych. Autor może być poproszony o dostarczenie danych nieprzetworzonych wykorzystanych w pracy złożonej do publikacji.
 7. Jeśli Autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.
 8. Autor jest zobowiązany do nadesłania tekstu napisanego poprawnym  językiem polskim lub angielskim.