Wokół wartości współczesnej młodzieży

Joanna Smyła

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy wartości cenionych przez współczesną młodzież. Jest ona szczególnie istotna obecnie, kiedy obserwujemy odchodzenie od społeczeństw tradycyjnych, zapewniających jednostce poczucie bezpieczeństwa, w kierunku społeczeństw ponowoczesnych oraz szybko zmieniającej się i nieprzewidywalnej rzeczywistości. Badaniami przeprowadzonymi w 2018 roku w celu poznania wartości cenionych przez dzisiejszą młodzież objęłam grupę 372 licealistów z województwa podkarpackiego. Zastosowałam metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. W ich systemie wartości najważniejsze miejsce zajmują zdrowie i szczęście oraz wolność i niezależność. Stan taki wydaje się zrozumiały i jest charakterystyczny dla rozwoju młodzieży i demokracji. Niezwykle istotna w życiu badanych jest również rodzina oraz praca, co może być odbiciem oddziaływań gospodarki rynkowej. Cieszą także wysokie lokaty, jakie w systemie wartości badanych zajmują edukacja i wykształcenie. Deklarowane przez młodzież wartości napawają optymizmem. Jednak należy pamiętać, że jej system wartości może ulegać zmianom, które warto śledzić, gdyż od kondycji moralnej młodych ludzi będzie zależeć w niedalekiej przyszłości rozwój społeczny, gospodarczy i naukowo-techniczny kraju.


Słowa kluczowe


wartości, młodzież, zmiana społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieciuch J., Harasimczuk J., Döring A.K., 2010, Struktura wartości w późnym dzieciństwie. „Psychologia Rozwojowa”, 15(2).

Erikson E.H., 1968, Identity: Youth and crisis. New York, Norton.

Erikson E.H., 2002, Dopełniony cykl życia. Poznań, Dom Wydawniczy „Rebis.

Erikson E.H., 2004, Tożsamość a cykl życia. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Havighurst R.J., 1981, Developmental tasks and education. New York, Longman.

Hejnicka-Bezwińska T., 1991, Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz, Wydawnictwo uczelniane WSP .

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., 2009, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Mead M., 1978, Kultura i tożsamość. Studium dyskursu międzypokoleniowego. Warszawa, PWN.

Michoń P., 2014, „Nie rozdwoję się przecież”. Konflikt czasu jako przeszkoda w osiąganiu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym w Polsce. W: R. Tomaszewska-

Lipiec (red.), Relacje: praca – życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Misztal M., 1980, Problematyka wartości w socjologii. Warszawa, PWN.

Ochmański M., 1993, Istota wychowania w rodzinie a zachowanie dziecka w przedszkolu. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. XV.

Ossowski S., 2000, Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa, PWN.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., 1994, Psychologia wychowawcza, t. 2, Warszawa, PWN.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 1996, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1., Warszawa, PWN.

Smyła J., 2016, Świat wartości młodych kobiet. W: G. Kryk, K. Solich, I. Konopnicka (red.), Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Racibórz, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 189–198.

Szempruch J., 2012, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szempruch J., 2013, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szymański M.J., 2000, Młodzież wobec wartości. Próba diagnoz. Warszawa, Wydawnictwo IBE.

Szymański M.J., 2012, Przemiany wartości w zmieniającym się społeczeństwie. „Debata Edukacyjna”, nr 5.

Turner J.S., Helms D.B., 1999, Rozwój człowieka. Warszawa, WSiP.

Turos L., 2004, Wychowanie i kulturotwórcze funkcje rodziny. Warszawa, Wszechnica Polska.

Wojciechowska M., 2018, Wartości młodzieży i jej rodziców. W kręgu refleksji nad edukacją. Kielce, Wydawnictwo UJK w Kielcach.

Wysocka E., 2012, Nadzieja, wierność, troska jako podstawowe wyznaczniki i efekty ludzkiego rozwoju. Wprowadzenie teoretyczne. W: E. Wysocka (red.), Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Zawada A., 2013, Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Impuls.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.2.51-61
Data publikacji: 2020-06-03 13:24:40
Data złożenia artykułu: 2019-12-04 22:01:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 5459
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2150

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2020 Joanna Smyła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.