Szanse wychowania ku wartościom w aktualnej podstawie programowej w świetle integralnego rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym

Marta Buk-Cegiełka

Streszczenie w języku polskim


W przedstawionym opracowaniu został poruszony problem dotyczący wychowania ku wartościom dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetle ich integralnego rozwoju, ich wzrastania w poszczególnych sferach (biologicznej, psychologicznej, socjologicznej, kulturologicznej i światopoglądowej). Istotne jest tutaj nie tylko wzrastanie poszczególnych warstw, ale także ich integracja. Przedstawiono także grupy wartości związane z poszczególnymi warstwami rozwojowymi człowieka. Z warstwą biologiczną związane są wartości hedonistyczne, witalne i materialne; z warstwą psychologiczną – głównie wartości poznawcze; z warstwą społeczną – wartości moralno-społeczne; z warstwą kulturologiczną – wartości kulturowe, z warstwą światopoglądową – wartości ostateczne. Grupy te stanowiły podstawę do dokonania analizy treści zawartych w obowiązującej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego w celu odpowiedzi na postawione w kontekście tematu opracowania pytanie: jakie szanse wychowania ku wartościom stwarza aktualne podstawa programowa w świetle integralnego rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym?


Słowa kluczowe


integralny rozwój, wychowanie ku wartościom, edukacja wczesnoszkolna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buk-Cegiełka M., 2013, Integralny rozwój i wychowanie dziecka w systemie wychowawczodydaktycznym Marii Montessori. Elementy teorii i praktyki. Lublin, Libropolis.

Chałas K., 2007, Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Chałas K., 2011, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości. Kielce-Lublin, Wydawnictwo Jedność.

Chałas K., 2014, Edukacja elementarna w Polsce w świetle integralnego rozwoju i wychowania. „KERYKS”, 13.

Cichoń W., 1996, Wartości. Człowiek. Wychowanie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Denek K., 2000, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Hildebrand D. V., Kłoczowski J. A., Paściak J., Tischner J., 1984, Wobec wartości. Poznań, Wydawnictwo W drodze.

Jan Paweł II, 1991, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju (01 I 1985). W: Wy jesteście moją nadzieją. Wybór wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży. Warszawa, Stowarzyszenie PAX, Centralny Zespół Młodych.

Kunowski S., 2004, Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie.

Ostrowska K., W poszukiwaniu wartości. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Piwowarski W., (red.), 1993, Słownik katolickiej nauki społecznej. Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów Palabra.

Skrzydlewski P., 2016, Szczęście. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom, POLWEN.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.1.129-141
Data publikacji: 2018-11-06 13:37:00
Data złożenia artykułu: 2018-11-06 13:11:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marta Buk-Cegiełka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.