Dystans społeczny rodziców wobec innych narodowości wyznacznikiem dialogu międzykulturowego

Mariusz Korczyński, Marzena Anna Okrasa

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi próbę określenia dystansu społecznego osób będących rodzicami wobec innych narodowości, stanowiącego podstawę do prowadzenia dialogu międzykulturowego. Warto zaznaczyć, że kwestia dystansu społecznego wobec innych narodowości czy religii jest szczególnie istotna w dobie globalizacji w relacjach między społecznością miejscową a ludnością napływową. Diagnozę dystansu przeprowadzono poprzez analizę wskaźników: kraj, miasto, dzielnica, sąsiad i rodzina, z uwzględnieniem zmiennych społeczno-demograficznych, takich jak płeć, miejsce zamieszkania i wiek. Dopełnieniem była analiza stosunku badanych osób do osób reprezentujących  26 narodowości. Z przeprowadzonych analiz wynika, że badani rodzice przejawiają na ogół pozytywny lub neutralny stosunek do osób innej narodowości. Nie stwierdzono postaw negatywnych. Postawa rodziców otwarta na wielokulturowość daje nadzieję na postawę gościnności i tolerancji młodego pokolenia wobec Innych. Pojawia się więc zgoda na wielość kultur. Otóż taka zgoda na tolerancję, akceptację i zrozumienie dla inności nie powstaje w sposób automatyczny. Takiej postawy należy uczyć dzieci od najmłodszych lat.


Słowa kluczowe


rodzice; dystans społeczny; inne narodowości; dialog międzykulturowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Zygmunt, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000.

Bera Ryszard, Korczyński Mariusz, Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych” i „innych”, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012.

Cynarski Wojciech, Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?, Rzeszów: Instytut Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie, 2002.

Dylematy wielokulturowości, red. Wojciech Kalaga, Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2004.

Gajlewicz-Korab Katarzyna, Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.

Jasińska-Kania Aleksandra, Stereotypowe wyobrażenia Polaków o sobie i innych narodowościach, [w:] Podstawy życia społecznego w Polsce, red. Mirosława Marody, Ewa Gucwa-Leśny, Warszawa: ISS UW, 1996.

Nikitorowicz Jerzy, Nowe wyzwania edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych dylematów wokół kreowania społeczeństwa wielokulturowego, [w:] Społeczeństwo wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia, red. Maja Biernacka, Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, 2001.

Nikitorowicz Jerzy, Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej, [w:] O potrzebie dialogu kultur i ludzi, red. Tadeusz. Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000.

Piwowarski Władysław, Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „PALABRA”, 1993.

Raport z wyników w województwie lubelskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, 2012.

Ratajczak Magdalena, Postrzeganie mniejszości. Wizerunek mniejszości w telewizji publicznej w Polsce, [w:] Kształtowanie wizerunku, red. Beata Ociepka, Wrocław 2005.

Szacki Jerzy, Polacy o sobie i innych narodach. Pełne sprawozdanie z badań OBOPiSP, Warszawa 1969.

Szwed Robert, Tożsamość a obcość kulturowa, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Tomaszewski Tadeusz, Ślady i wzorce, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1984.

Winiarski Mikołaj, Znaczenie i wymiary dialogu międzyludzkiego, [w:] O potrzebie dialogu kultur i ludzi, red. Tadeusz Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.105
Data publikacji: 2016-02-26 08:00:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-07 11:34:29

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Marzena Anna Okrasa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.