Badania dotyczące praktyki postu w rosyjskiej historiografii kościelnej w okresie przedrewolucyjnym

Uladzislau Zavalniuk

Streszczenie w języku polskim


Chrześcijaństwo od wieków określało ideologię rozwoju społecznego Europy. Cerkiew znacząco wpływała na bieg wydarzeń historycznych, konstytuując światopogląd jednostki i społeczeństwa. Post chrześcijański jest ważnym składnikiem odrodzenia duchowego, sposobem opanowania naturalnych ludzkich instynktów, wyrazem posłuszeństwa wobec Boga. Chociaż historiografia postu nie została dotąd szczegółowo zbadana, wzbudza ona obecnie duże zainteresowa­nie badaczy jako kwestia aktualna i perspektywiczna. Celem pracy jest określenie kierunków badań nad postem, podjętych przez związanych z cerkwią historyków w okresie narodzin i rozwoju rosyjskiej historiografii cerkiewnej. Powstanie państwa absolutystycznego w Rosji wywołało działania reformatorskie, które znacząco wpłynęły na rozwój nauk historycznych. Autor artykułu analizuje genezę i rozwój rosyjskiej historiografii cerkiewnej w okresie cesarstwa (1725–1917), omawia stan badań nad postem w ujęciu związanych z cerkwią historyków rosyjskich. Pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku badacze nie stawiali konkretnych celów badawczych, więc wyniki ich ustaleń były obarczone prawosławną apologetyką i ograniczały się do opisu spuścizny rosyjskiej hierarchii cerkiewnej. To zadecydowało o uproszczeniu analiz, opierających się na prowidencjalizmie jako metodzie badawczej. Dopiero w okresie reform liberalnych w latach 60. XIX wieku intensyfikuje się działalność badawcza, a prace historyków stają się wieloaspektowe. Badania nad postem prowadzono przy wykorzystaniu źródeł greckich, łacińskich i słowiańskich. W badaniach historycznych dotyczących postu zaszły duże zmiany: obecnie dominują tendencje do wyboru i prezentacji w monografiach wąskiej problematyki. Post jest opisywany w powiązaniu z historią ogólną chrześcijaństwa i prawosławia, a także w kontekście teologii etyki, w której historia postu zajmuje znaczące miejsce.


Słowa kluczowe


religia; post; historiografia cerkwi rosyjskiej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


References

Anisimov, Evgenij. (1998–2012). Duhovnyj reglament. In: Pravoslavnaâ Èncikl. pod red. Patriarha Moskovskogo i vseâ Rusi Kirilla: v 32 t. Moskva. [Анисимов, Евгений. (1998–2012). Духовный регламент. В: Православная Энцикл. под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: в 32 т. Москва].

Ânyšev, Ioann. (1906). Pravoslavno-hristianskoe učenie o nravstvennosti.Sankt-Peterburg: Tip. M. Merkuševa. [Янышев, Иоанн. (1906). Православно-христианское учение о нравственности. Санкт-Петербург: Тип. М. Меркушева].

Belaruskaâ èncyklapedyâ. u 18 t. (2001). Vol. 12: Palìkart – Prametèj, rèdkal. G. Paškoǔ ì ìnš. Mìnsk: BelÈn. [Беларуская энцыклапедыя. у 18 т. (2001). Т. 12: Палікарт – Праметэй, рэдкал. Г. Пашкоў і інш. Мінск: БелЭн.].

Bolhovìtìnov, Evgenìj, mitroplit. (1995). Vibranы pracì z ìstorìì Kieva. Upor., vst. st. ta dodatkì Tetâii Aianʹevoj. Kiev: Libìdʹ – ÌSA. [Болховітінов, Евгеній, митроплит. (1995). Вибраны праці з історіі Киева. Упор., вст. ст. та додаткі Тетяии Аианьевой. Киев: Либідь – ІСА].

Bolotov, Vasilij. (1994). Lekcii po istorii Drevnej Cerkvi v 4 t. Vol. 2. Istoriâ cerkvi v period do Konstantina Velikogo Posmertnoe. izd. pod red. prof. A. Brilliantova. M. (Reprintnoe vosproizvedenie izdaniâ: Sankt-Peterburg, 1907). [Болотов, Василий. (1994). Лекции по истории Древней Церкви в 4 т. Т. 2. История церкви в период до Константина Великого Посмертное. изд. под ред. проф. А. Бриллиантова. М. (Репринтное воспроизведение издания: Санкт-Петербург, 1907)].

Dobroklonskij, Aleksandr. (2001). Rukovodstvo po istorii Russkoj Cerkvi. Moskva: Krutickoe patriaršee podvorʹe. [Доброклонский, Александр. (2001). Руководство по истории Русской Церкви. Москва: Крутицкое патриаршее подворье].

Filaret. (1848–1849). Istoriâ russkoj cerkvi. Harʹkov, Moskva. [Филарет. (18481849). История русской церкви. Харьков, Москва].

Florovskij, Georgij. (1983). Puti russkogo bogosloviâ. Pariž: YMGA PRESS. [Флоровский, Георгий. (1983). Пути русского богословия. Париж: YMGA PRESS].

Glubokovskij, Nikolaj. (1992). Russkaâ bogoslovskaâ nauka v ee istoričeskom razvitii i novejšem sostoânii. b.m.: izd. Svâto-Vladimirskogo. [Глубоковский, Николай. (1992). Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. б.м.: изд. Свято-Владимирского].

Glubokovskij, Nikolaj. Akademik E.E. Golubinskij − Taken from: http://www.golubinski.ru/academia/glubok.htm. (accessed: 7.06.2013). [Глубоковский, Nikolaj. Академик Е.Е. Голубинский. Режим доступа: http://www.golubinski.ru/academia/glubok.htm. (доступ: 7.06.2013].

Golubinskij, Evgenij. (1997). Istoriâ Russkoj Cerkvi v 4 t. Vol. 1. Vtoraâ polovina toma. Moskva: Krutickoe patriaršee podvorʹe. [Голубинский, Евгений. (1997). История Русской Церкви в 4 т. Т. 1. Вторая половина тома. Москва: Крутицкое патриаршее подворье].

Gorskij, Aleksandr. (1902). Istoriâ evangelʹskaâ i cerkvi apostolʹskoj. Moskva: Svâto-Troickaâ Sergievskaâ lavra. [Горский, Александр. (1902). История евангельская и церкви апостольской. Москва: Свято-Троицкая Сергиевская лавра].

Innokentij, (Smirnov). (1817). Načertanie cerkovnoj istorii ot biblejskih vremen do XVIII v.: v 2 t. Sankt-Peterburg. [Иннокентий, (Смирнов). (1817). Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII в.: в 2 т. Санкт-Петербург].

Ivancov-Platonov, Aleksandr. (1869−1870). O rimskom katolicizme i ego otnošeniâh k pravoslaviû: Očerk istorii veroučeniâ, bogosluženiâ, vnutrennego ustrojstva Rimsko-Katoličeskoj Cerkvi i ee otnošenii k pravoslavnomu Vostoku. Vol. 2: Očerk istorii papstva i rassmotrenie rimskogo učeniâ o papskoj vlasti. Moskva: O-vo rasprostr. polezn. kn. [Иванцов-Платонов, Александр. (1869−1870). О римском католицизме и его отношениях к православию: Очерк истории вероучения, богослужения, внутреннего устройства Римско-Католической Церкви и ее отношении к православному Востоку. Ч. 2: Очерк истории папства и рассмотрение римского учения о папской власти. Москва: О-во распростр. полезн. кн.].

Ivancov-Platonov, Aleksandr. (1890). Drevnââ cerkovnaâ istoriâ: Kurs lekcij, čitannyh... v 1888/89 učeb. godu. Moskva: Lit. Aleksandrovskoj. [Иванцов-Платонов, Александр. (1890). Древняя церковная история: Курс лекций, читанных... в 1888/89 учеб. году. Москва: Лит. Александровской].

Kartašev, Aleksandr. (1991). Očerki po istorii russkoj cerkvi: v 2 t. Vol. 1. Moskva. (repr. izd.: Pariž, 1959)]. [Карташев, Александр. (1991). Очерки по истории русской церкви: в 2 т. Т. 1. Москва. (Pепр. изд.: Париж, 1959].

Kurganov, Fedor. (1874). Nemeckij katolicizm. Pravoslavnyj sobesednik. Vol. 3. [Курганов, Федор. (1874). Немецкий католицизм. Православный собеседник. Ч. 3].

Lebedev, Aleksej. (2001). Cerkovnaâ istoriografiâ v glavnyh ee predstavitelâh s IV veka po XX. Sankt-Peterburg: Aletejâ. [Лебедев, Алексей. (2001). Церковная историография в главных ее представителях с IV века по XX. Санкт-Петербург: Алетейя].

Lebedev, Aleksej. (2004). Cerkovno-istoričeskie povestvovaniâ obŝedostupnogo soderžaniâ i izloženiâ: Iz davnih vremen Hristianskoj Cerkvi. Sankt-Peterburg: «Izdatelʹstvo Olega Abyško». [Лебедев, Алексей. (2004). Церковно-исторические повествования общедоступного содержания и изложения: Из давних времен Христианской Церкви. Санкт-Петербург: «Издательство Олега Абышко»].

Makarij, (Bulgakov), Mitropolit Moskovskij i Kolomenskij. (1995a). Istoriâ Russkoj Cerkvi. Vol. 2. Istoriâ Russkoj Cerkvi v period soveršennoj zavisimosti ee ot Konstantinopolʹskogo patriarhata (988–1240). Moskva: Izd-vo Spasso-Preobraženskogo Valaamskogo monastyrâ. [Макарий, (Булгаков), Митрополит Московский и Коломенский. (1995a). История Русской Церкви. Кн. 2. История Русской Церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патриархата (988-1240). Москва: Изд-во Спассо-Преображенского Валаамского монастыря].

Makarij, (Bulgakov), Mitropolit Moskovskij i Kolomenskij. (1995b). Istoriâ Russkoj Cerkvi. Vol. 3. Istoriâ Russkoj Cerkvi v period postepennogo perehoda ee k samostoâtelʹnosti (1240–1589). Otd. І. Sostoânie Russkoj Cerkvi ot Mitropolita Kirilla ІІ do mitropolita svâtogo Iony, ili v period mongolʹskij (1240–1448). Moskva: Izd-vo Spasso-Preobraženskogo Valaamskogo monastyrâ. [Макарий, (Булгаков), Митрополит Московский и Коломенский. (1995b). История Русской Церкви. Кн. 3. История Русской Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589). Отд. І. Состояние Русской Церкви от Митрополита Кирилла ІІ до митрополита святого Ионы, или в период монгольский (1240-1448). Москва: Изд-во СпассоПреображенского Валаамского монастыря].

Melʹkov, Andrej. (2006). Žiznennyj putʹ i naučnoe nasledie protoireâ A.V. Gorskogo. Moskva: Paškov dom. [Мельков, Андрей. (2006). Жизненный путь и научное наследие протоирея А.В. Горского. Москва: Пашков дом].

Menʹ, Aleksandr. (2002). Bibliologičeskij slovarʹ v 3 t. Vol. 2. Moskva: Fond imeni prot. Aleksandra Menâ. [Мень, Александр. (2002). Библиологический словарь в 3 т. Vol. 2. Москва: Фонд имени прот. Александра Меня].

Muravʹev, Andrej. (1838). Istoriâ russkoj cerkvi. Sankt-Peterburg [Муравьев, Андрей. (1838). История русской церкви. Санкт-Петербург].

Olesnickij, Markellin. (1900). Nravstvennoe bogoslovie. Sankt-Peterburg [Олесницкий, Маркеллин. (1900). Нравственное богословие. Санкт-Петербург].

Ornatskij, Amvrosij. (1807–1815). Istoriâ rossijskoj ierarhii: v 6 t. Moskva. [Орнатский, Амвросий. (1807–1815). История российской иерархии: в 6 т. Москва].

Platon, (Levšin). (1765a). Pravoslavnoe učenie, ili sokraŝennoe hristianskoe Bogoslovie, s pribavleniem molitv i rassuždeniâ o Melhisedeke. Sankt-Peterburg [Платон, (Левшин). (1765a). Православное учение, или сокращенное христианское Богословие, с прибавлением молитв и рассуждения о Мелхиседеке. Санкт-Петербург].

Platon, (Levšin). (1765b). Kratkaâ rossijskaâ cerkovnaâ istoriâ. Sankt-Peterburg [Платон, (Левшин). (1765b). Краткая российская церковная история. Санкт-Петербург].

Ponomarev, Pavel. (1899). Dogmatičeskoe osnovy hristianskogo asketizma po tvoreniâm vostočnyh pisatelej – asketov IV veka. Kazanʹ. [Пономарев, Павел. (1899). Догматическое основы христианского аскетизма по творениям восточных писателей – аскетов IV века. Казань].

Puškarev, Sergej. (1998). Istoriografiâ russkoj pravoslavnoj cerkvi. Žurnal Moskovskoj patriarhii, 5, pp. 67−79; 6, pp. 46−67. [Пушкарев, Сергей. (1998). Историография русской православной церкви. Журнал Московской патриархии, 5, c. 67−79; 6, c. 46−67].

Rubinštejn, Nikolaj. (1941). Russkaâ istoriografiâ. Moskva: Gospolitizdat. [Рубинштейн, Николай. (1941). Русская историография. Москва: Госполитиздат].

Saharov, Anatolij. (1978). Istoriografiâ istorii SSSR. Dosovetskij period: učeb. posobie. Moskva: Vysš. šk. [Сахаров, Анатолий. (1978). Историография истории СССР. Досоветский период: учеб. пособие. Москва: Высш. шк.].

Sidorenko, O.V. (2004). Istoriografiâ IX – nač. XX vv. Otečestvennoj istorii: učeb. Posobie. Vladivostok: Izd-vo Dalʹnevostočnogo universiteta. [Сидоренко, О.В. (2004). Историография IX – нач. XX вв. Отечественной истории: учеб. Пособие. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета].

Smirnov, Sergej. (1901). Kak goveli v drevnej Rusi. Pribavleniâ k Cerkovnym vedomostâm, p. 8–10. [Смирнов, Сергей. (1901). Как говели в древней Руси. Прибавления к Церковным ведомостям, c. 8–10].

Smirnov, Sergej. (1912). Materialy dlâ istorii drevnerusskoj pokoânnoj discipliny (Teksty i zametki). Vol. 3. Moskva. [Смирнов, Сергей. (1912). Материалы для истории древнерусской покоянной дисциплины (Тексты и заметки). Кн. 3. Москва].

Solârskij, Pavel. (1901). Nravstvennoe pravoslavnoe bogoslovie. Sankt-Peterburg: Tip. Glavnogo Upravleniâ Udelov. [Солярский, Павел. (1901). Нравственное православное богословие. Санкт-Петербург: Тип. Главного Управления Уделов].

Solncev, Nikolaj. (2005). Providencialʹnaâ istoričeskaâ koncepciâ v trudah russkih istorikov – klirikov XVIII–XIX vv. Nižnij Novgod: Izd-vo NNGU. [Солнцев, Николай. (2005). Провиденциальная историческая концепция в трудах русских историков – клириков XVIIIXIX вв. Нижний Новгод: Изд-во ННГУ].

Stelleckij, Nikolaj. (1914). Opyt nravstvennogo pravoslavnogo bogosloviâ v apologetičeskom osveŝenii. v 3 t. Vol. 3. Harʹkov: Eparhialʹnaâ tipografiâ. [Стеллецкий, Николай. (1914). Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. в 3 т. Т. 3. Харьков: Епархиальная типография].

Tareev, Mihail. (1908, 1910). Osnovy hristianstva. v 5 t. Sergiev Posad. [Тареев, Михаил. (1908, 1910). Основы христианства в 5 т. Сергиев Посад].

Tolkovaâ bibliâ, ili Kommentarii na vse knigi Sv. Pisaniâ Vethogo i Novogo Zaveta v 12 t. A. Lopuhina (ed.). (1997). M.: TERRA. [Толковая библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета в 12 т. под ред. А. Лопухина. (1997). М.: ТЕРРА].

Troickij, Ivan. (1877). Očerk istorii Vostočnoj Cerkvi po razdelenii ee s Zapadnoj do nastoâŝego vremeni (IX–XIX vv.). Sankt-Peterburg: Lit. Tranše-lâ. [Троицкий, Иван. (1877). Очерк истории Восточной Церкви по разделении ее с Западной до настоящего времени (IXXIX вв.). Санкт-Петербург: Лит. Транше-ля].

Zarin, Sergej. (1907). Asketizm po pravoslavno-hristianskomu učeniû. v 3 t. Vol. 1. Sankt-Peterburg: Tip. Kiršbauma. [Зарин, Сергей. (1907). Аскетизм по православно-христианскому учению. в 3 т. Т. 1. Санкт-Петербург: Тип. Киршбаума].

Zavalʹnûk, Vladislav. (2012). Ne hlebom edinym. Minsk: Rimsko-Katoličeskij prihod Sv. Simona i Sv. Aleny. [Завальнюк, Владислав. (2012). Не хлебом единым. Минск: Римско-Католический приход Св. Симона и Св. Алены].

Znamenskij, Petr. (2001). Rukovodstvo po istorii Russkoj Cerkvi. Moskva: Krutickoe patriaršee podvorʹe. [Знаменский, Петр. (2001). Руководство по истории Русской Церкви. Москва: Крутицкое патриаршее подворье].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2020.14.33-55
Data publikacji: 2020-12-15 09:04:07
Data złożenia artykułu: 2020-01-06 16:17:22


Statystyki

Widoczność abstraktów - 252
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Uladzislau Zavalniuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.