Вывучэнне паланізмаў у беларускім мовазнаўстве (40-я гады ХХ ст. – ХХІ ст.)

Марына Свістунова

Streszczenie w języku polskim


Badania polonizmów w językoznawstwie białoruskim (lata 40. XX w.–XXI w.)

Artykuł jest poświęcony badaniom zapożyczeń polskich w języku białoruskim, które prowadzono na Białorusi w latach 40  XX–XXI w. W publikacji omówiono najważniejsze prace dotyczące polonizmów funkcjonujących w języku białoruskim oraz wskazano najważniejsze aspekty rozważań nad zapożyczeniami polskimi w białoruszczyźnie. Autorka zaznacza ponadto, że stosunek do polonizmów na Białorusi zmieniał się w różnych okresach i często był zależny od czynników ekstralingwistycznych.


Słowa kluczowe


zapożyczenia, polonizmy, wpływy polskie, językoznawstwo białoruskie

Bibliografia


Źródła:

Aleksandrowicz, Andrej. (1934). Kłasawaja baraćba na mowaznauczym froncie i reforma prawapisa biełaruskaj mowy. U: Piśmienniki BSSR ab reformie prawapisa biełaruskaj mowy (s. 12–27). Minsk: Wydawiectwa Biełaruskaj akademii nawuk.

Babrowicz, Liawon, Szpileuski, Iwan, Bandarenka, Wasil, Wolfson, Siamion, Maciukiewicz, Jazep. (1931). „Nawuka” na służbie nacdemauskaj kontrrewalucyi. T. 1. Cz. 2. Mowaznaustwa. Minsk: Wydawiectwa Biełaruskaj akademii nawuk.

Naspieuszaje pytannie (1940). Litaratura i mastactwa, 8, s. 3.

Szklar, Hiercal. Z. (1940). Polskija słowy u biełaruskaj mowie. U: Hurski, Kanstancin I., Łomcieu, Cimafiej P., Szklar, Hiercal Z., Rochkind, Sprynca L. Kurs suczasnaj biełaruskaj mowy (Fanietyka. Marfałohija. Leksika) (s. 243–245). Minsk: Wydawiectwa AN BSSR.

Opracowania:

Akułau, Iosif M. (1977). Zapazyczanni u struktury biełaruskaj mowy: dysiertacyja na atrymannie wuczonaj stupieni kandydata fiłałahicznych nawuk. Minsk: maszynapis.

Bachańkou, Arciom. J. (1970). Zmianiennie leksiki biełaruskaj mowy u sawiecki pieryjad. U: Bachańkou, Arciom J. (red. ). Histarycznaja leksikałohija biełaruskaj mowy (s. 266–292). Minsk: Nawuka i Technika.

Bułachau, Michaił H. (1958). Suwiazi biełaruskaj litaraturnaj mowy z polskaj mowaj. U: Bułachau, Michaił H. (1958). Razwiccio biełaruskaj litaraturnaj mowy u ХІХ–XХ stst. wa uzajemaadnosinach z inszymi sławianskimi mowami (s. 26–38). Minsk: Wydawiectwa AN BSSR.

Bułachau, Michaił H. (1961). Leksicznyja uzajemaadnosiny biełaruskaj mowy z polskaj. U: Biryla, Mikałaj W., Bułachau, Michaił H., Szuba, Pawieł P. Kurs suczasnaj biełaruskaj li¬taraturnaj mowy. Fanietyka. Arfahrafija. Leksikałohija (s. 152–157). Minsk: Dziarżaunaje Wuczebna-Piedahahicznaje Wydawiectwa BSSR.

Bułyko, Aleksandr N. (1980). Leksіczeskіje zaіmstwowanіja w biełorusskom jazykie XIV–XVIII ww. Awtorieferat na soiskanije uczonoj stepieni doktora fiłołogiczeskich nauk. Mіnsk: maszynopis.

Czarapowicz, Hanna W. (2009). Razwiccio biełaruskaj mowy u aswiatlenni pieryjadycznaha druku 40-ch–60-ch hadou ХХ st.: stanaulennie norm. Dysertacyja na atrymannie wuczonaj stupieni kandydata fiłałahicznych nawuk. Minsk: maszynapis.

Hiermanowicz, Iwan K. (1962). Palanizmy u biełaruskaj litaraturnaj mowie 20-ch – pierszaj paławiny 30-ch hadou ХХ st. Wiesci AN BSSR: Sieryja Hramadskich Nawuk, 2, s. 87–96.

Hiermanowіcz, Іwan K. (1963). Normalіzacyja leksіkі biełorusskogo lіteraturnogo jazyka w 20–30-ch godach ХХ st. Awtoriefierat dіssiertacyi na soiskanije uczonoj stepieni kandidata fіłołogiczeskich nauk. Mіnsk: maszinopis.

Karskіj, Jefim F. (2006). Biełorusy. T. 1. Wwiedienіje w іzuczenіje jazyka і narodnoj słowiesnostі. Mіnsk: Biełaruskaja encyklapiedyja.

Laszuk, Wiktoryja M. (2012). Razwiccio leksicznych srodkau biełaruskaj paezii. Minsk: Biełaruski instytut sistemnaha analizu i infarmacyjnaha zabiespiaczennia nawukowa-technicznaj sfiery.

Łukaszaniec, Alaksandr A. (2014). Miżsławianskaje mounaje uzajemadziejannie i dynamika litaraturnaj normy (biełaruskaja mowa pamiż ruskaj i polskaj). U: Łukaszaniec, Alaksandr A. Biełaruskaja mowa u ХХІ stahoddzi: razwiccio sistemy i prablemy funkcyjanawannia (s. 33–52). Minsk: Biełaruskaja nawuka.

Marakou, Leanid. (1997–2002). Represawanyja litaratary, nawukoucy, rabotniki aswiety, hramadskija i kulturnyja dziejaczy Biełarusi. 1794–1991. Uziata z: http://www. marakou. by/by/davedniki/represavanyya-litaratary. html (dostup: 07. 07. 2017).

Palcau, Hienadź W. (1973). Ahulnyja elemienty biełaruskaj i polskaj leksyki. Dysertacyja na atrymannie wuczonaj stupieni kandydata fiłałahicznych nawuk. Minsk: maszynapis.

Ułasiewicz, Wiktoryja I., Dauhulewicz, Natalia M. (2009). Słounik nowych słou biełaruskaj mowy. Minsk: TetraSіstems.

Ułasiewicz, Wiktoryja I. (2015). Nowyja i aktualizawanyja zapazyczanni z polskaj mowy u biełaruskaj mowie paczatku XXI st. i ich adlustrawannie u leksikahraficznych wydanniach. Studia Białorutenistyczne, 9, s. 295–313.

Zaprudski, Siarhiej M. (2009). Biełaruskaje mowaznaustwa i razwiccio biełaruskaj litaraturnaj mowy: 1920–1930–ja hady. Minsk: Wydawiectwa Biełaruskaha dziarżaunaha uniwiersiteta.

Zaprudski, Siarhiej M. (2015). Historyja biełaruskaha mowaznaustwa (1918–1940). Minsk: Wydawiectwa Biełaruskaha dziarżaunaha uniwiersiteta.

Zaprudski, Siarhiej M. (2016). Dasledawannie biełaruskaj litaraturnaj mowy 1920–30-ch u Biełarusi u sawiecki czas. Wiesnik BDU: Sier. 4: Fiłałohija; Żurnalistyka; Piedahohika, 3, s. 31–40.

Żurauski, Arkadź I. (1970). Pałanizmy. U: Bachańkou, Arciom J (red. ). Histarycznaja leksikałohija biełaruskaj mowy (s. 89–104). Minsk: Nawuka i technika.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.243
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:35
Data złożenia artykułu: 2017-07-09 13:19:13


Statystyki

Widoczność abstraktów - 125
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Belarusian) (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Maryna Swistunowa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.