Маніхвэст… (1987) як літаратурна-грамадская праграма Таварыства маладых літаратараў „Тутэйшыя”

Сяргей Кавалёў

Streszczenie w języku polskim


„Manifest…” (1987) jako program literacki i społeczny Stowarzyszenia Młodych Literatów „Tutejsi”

W artykule rozpatruje się program społeczno-literacki Stowarzyszenia Młodych Literatów „Tutejsi” (1986–1989), które odegrało ważną rolę w tworzeniu nowej literatury białoruskiej oraz dało nazwę całemu pokoleniu pisarzy. Najbardziej wyraźnie i zwięźle program społeczno-literacki został przedstawiony w Manifeście Tutejszych napisanym przez Siarhieja Dubauca na prośbę Alesia Bielackiego i Anatola Sysa. Analizując legendarny tekst na podstawie egzemplarza z własnego archiwum, autor artykułu stwierdza przewagę postulatów społecznych i politycznych nad estetycznymi w programie „Tutejszych” i podkreśla zbiorowy charakter Manifestu…, którego podstawowe założenia znalazły odzwierciedlenie w indywidualnych wystąpieniach uczestników stowarzyszenia w białoruskiej prasie w latach 1987–1989.


Słowa kluczowe


literatura białoruska, Stowarzyszenie Młodych Literatów „Tutejsi”, paleta gatunkowa, nowatorstwo

Bibliografia


Źródła:

Litaraturnyja pamknienni „Tawarystwa maładych litaratarau pry SP BSSR”. (1987). Maszynais. Asabisty archiu Siarhieja Kawalowa.

Manichwest Tutejszych. (1987). Maszynapis. Asabisty archiu Siarhieja Kawalowa.

Manifest „Tutejszych”. Tłum. M. Wawrzeniuk. (1997). Kartki, 1, s. 12–13.

Minkin, Aleh. Raskolina. (1991). Wierszy і paema. Minsk: Mastackaja litaratura.

Minkin, Aleh. (1985). Surma. Minsk: Mastackaja litaratura.

Sys, Anatol. (1988). Ahmień. Minsk: Biblijateczka czasopisa „Maładosć”.

„Nieformały” – kto wy? (1988). Nieman, 6, s. 159–168.

Usio napieradzie: Ankieta „Maładosci”. (1988). Maładosć, 4, s. 143–156.

Chto wy, „Tutejszyja”? (1989). Biarozka, 3, s. 2–3, 22–23.

Opracowania:

Biazlepkina, Aksana. (2003). Razam і paasobku: tawarystwa „Tutejszyja”. Historyja. Asoby. Żanry, Minsk: Knihazbor.

Kawalou, Siarhiej. (2013). Preparawannie mifa. Tawarystwa „Tutejszyja” u lusterku krytyki, Dziejasłou, 2 (63), s. 307–320.

Kawalou, Siarhiej. (2007). Tawarystwa maładych litaratarau „Tutejszyja”: pierszyja uspaminy і artykuły. Acta Albaruthenica, 6, s. 170–180.

Kislicyna, Hanna. (2015). Kulturny hradyjent. idei, manifiesty, kirunki biełaruskaj litaratury na miaży ХХ–XXІ stahoddziau, Minsk: Prawa і ekanomika.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.181
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:35
Data złożenia artykułu: 2017-07-15 08:55:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Siarhiej Kawalou

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.