Ważny wkład do badań nad dziedzictwem kulturowo-językowym Podlasia. Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia, red. Nina Barszczewska, Mikołaj Chaustowicz, Mikołaj Timoszuk, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, t. 1–300 s., t. 2 – 399 s., t. 3–411 s.

Michał Sajewicz

Streszczenie w języku polskim


Projekt Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia (K-JDP) był realizowany w Katedrze Biało­rutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego od stycznia 2013 roku. Jego realizacja była możliwa dzięki uzyskaniu grantu finansowego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (2012-2016). Celem projektu było "zbadanie polsko-wschodniosłowiańskiej interferencji językowej i historyczno-kulturowej, natomiast dodatkowym wymiarem – prześle­dzenie zachowania się społeczności bilingwalnej w warunkach wielokulturowości pogranicza, na przykład koniecz­ności wyboru odpowiedniego języka w różnych sytuacjach społecznych" (K-JDP, t. 1, s. 9). Recenzowane trzytomowe opracowanie stanowi istotny wkład w badanie gwar wschod­niosłowiańskich Białostocczyzny, a tym samym polsko-wschod­niosło­wiań­skiego pogranicza językowego i kulturowego. Niewątpliwie jest to najwar­toś­ciowsze opracowanie dotyczące gwar i kultury wschodnich Słowian zamieszkujących wschod­nią część Białostocczyzny od chwili ukazania się wielotomowego dzieła, jakim jest Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (t. 1-10, 1980-2009). Opracowanie Kulturowo-języko­we dziedzictwo Podlasia nie tylko rozszerza dotych­czasową wiedzę o gwarach i kulturze wschodniosłowiańskiej ludności wschod­niej Białostocczyzny, ale także po­zwala na prześledzenie zmian, jakie zaszły w gwa­rach, obrzę­dach i tradycjach za­mieszkującej teren wschodniej Białostocczyzny ludności po­cho­dzenia rus­kiego w ciągu ostatnich czterdziestu lat.

       Recenzowane opracowanie jest skierowane nie tylko do badaczy reprezentujących różne dziedziny – językoznawców, folklorystów, historyków, socjologów, kulturo­znaw­­ców, religio­znawców itp., którzy prowadzą badania synchroniczne i dia­chro­niczne nad językiem i kulturą ludności wschodniosłowiańskiej Białostocczyzny wschodniej, lecz także do wszystkich osób zain­teresowanych procesem przenikania się języków i kultur na terenach pogranicznych.


Słowa kluczowe


kultura; tożsamość; język; wyznanie; ludność pochdzenia ruskiego; wschodnia Białostocczyzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K-JDP – Barszczewska, Nina, Chaustowicz, Mikołaj, Timoszuk Mikołaj (red.). (2016). Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia. T. 1–3. Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

AGWB – Glinka, Stanisław, Obrębska-Jabłońska, Antonina, Siatkowski, Janusz (red.). Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. (1980). T. 1. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Barszczewska, Nina, Jankowiak, Mirosław. (2012). Dialektologia białoruska. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

KarMap – Karta 7: „Biełaruskija haworki paczatku XX st. ”, pawodle: „Etnograficzeskaja karta biełorusskogo plemieni”, składzienaja J. F. Karskim (1963). W: Dyjalektałahiczny atłas biełaruskaj mowy. R. J. Awaniesau, K. K. Krapiwa, J. F. Mackiewicz (red.). Minsk: Wydawiectwa Akademii nawuk: Instytut mowaznaustwa imia Jakuba Kołasa.

Kuraszkiewicz, Władysław. (1963). Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej. Mapy. Warszawa: PWN.

Sajewicz, Michał. (1997). O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie. Rozprawy Slawistyczne, 12, s. 91–107.

TGB – Obrębska-Jabłońska, Antonina (red.). (1972). Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.311
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:35
Data złożenia artykułu: 2017-10-11 22:40:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 707
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Michał Sajewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.