Ігар Жук (13.06.1957–30.06.2017)

Надзея Чукічова

Bibliografia


Żuk, Ihar, Rodczanka, Wadzim. (1998a). Ab adnym padychodzie da atrybucyji mastackaha tekstu na padstawie matematycznaj teoryji raspaznawańnia wobrazau. W: Wzaimodiejstwije litieratur w mirowom litieraturnom prociessie (s. 394–398). Grodno: GrGU.

Żuk, Ihar. (1999a). Antałahicznaje jadro „Tutejszych”: aktualii wywuczeńnia pierszaj dziei. W: Miżnarodnyja Kupałauskija czytańni (s. 275–282). Hrodna: HrDU.

Żuk, Ihar, Rodczanka, Wadzim. (1995). Atrybucyja litaraturnych tekstau z dapamohaj matematycznaj statystyki. Wieści NAN Biełarusi. Sieryja humanitar. nawuk, 2, s. 103–107.

Żuk, Ihar, Rodczanka, Wadzim, Waranowicz, Waleryj. (1998b) Atrybucyja twora: da mieto¬dyki „szczylnaj” kadzirouki tekstu. Wieści NAN Biełarusi. Sieryja humanitar. nawuk, 1, s. 113–122.

Żuk, Ihar. (1997). Biełaruskaja krytyka i litaraturaznaustwa (20–30 hh. ). Hrodna: HrDU.

Żuk, Ihar. (1999b). Biełaruskaja litaraturaznauczaja szkoła (20–hady). Hrodna: HrDU.

Żuk, Ihar. (2014). Bykauskaja apowieść: naratyunaja intryha i fokusny piersanaż. W: Choriewskije cztienija (s. 200–213). Grodno: ООО „JurSaPrint”.

Żuk, Ihar. (2008). „Wieczny siużet” i „nowy” hieroj: „Symon-muzyka” Jakuba Kołasa u kantekście zmieny litaraturnaj paradyhmy. Studia Białorutenistyczne, 2, s. 183–206.

Żuk, Ihar. (2010a). „Widziennie” Baćkauszczyny, abo mietafizika szlachu u „naszaniuskaj” li¬rycy Janki Kupały. Bialorutenistyka Bialostocka, 2, s. 7–19.

Żuk, Ihar. (2010b). Dwa padarożży u „czużuju ziamlu”: ab adnym miechanizmie etnicznaj samaidentyfikacyji u paemie Jakuba Kołasa „Nowaja ziamla”. Studia Białorutenistyczne, 4, s. 207–218.

Żuk, Ihar. (2005). Inwariantnost’ naczał: iz nabludienij nad mietriczieskim faktorom biełorus¬skoj prozy naczała XX stoletija. Sławianowiedienije, 1, s. 51–59.

Żuk, Ihar. (1999c). Kołanawyja simietryji u struktury prazaicznaha tekstu. W: Litaratura, mowa, kultura: etnas u światle historyji i suczasnaści (s. 171–178). Hrodna: HrDU.

Żuk, Ihar, Lebiadziewicz, Dzmitryj, Pietruszkiewicz, Ała, Piatkiewicz, Alaksiej. (2009). Matyunaja prastora biełaruskaj litaratury paczatku XX stahoddzia. Hrodna: HrDU im. J. Kupały.

Żuk, Ihar. (2004). „Piaskowisko” і „Karjer” Wasila Bykawa: pytannie identycznasci pierakładu rytmawaha konturu wykazwannia. W: Szlach da uzajemnasci (1, s. 318–326). Hrodna: HAUPP „Hrodz. druk.".

Żuk, Ihar. (2003). Prazaiczny tekst: dynamika rytmawaha isnawannia. Hrodna: HrDU im. J. Kupały.

Żuk, Ihar. (2016). Simwolika „sniehu” u paetycznaj s wietabudowie liryki Janki Kupały. W: Litaraturnyja suwiazi: prablemy imahałohii (s. 128–139). Minsk: RIWSZ.

Żuk, Ihar. (1998c). „Stratnyja frahmienty” u mietradynamicy prazaicznaha wykazwannia. W: Wzaimodiejstwije litieratur w mirowom litieraturnom prociessie (s. 385–394). Grodno: GrGU.

Żuk, Ihar. (1998d). Sustreczny ruch. Hrodna: BFK.

Żuk, Ihar. (2015). „U tumanie” Wasila Bykawa: try tezisy da hramatyki naratyunaj intryhi apowiesci. Studia Białorutenistyczne, 9, s. 181–202.

Żuk, Ihar. (2006). Uniwiersslii wobraznaj pamiaci: zhadki wakoł biełaruskaha szlachu u „Nowaj ziamli” Jakuba Kołasa. Termapiły, 10, s. 218–227.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.383
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:35
Data złożenia artykułu: 2017-10-29 12:21:05


Statystyki


Widoczność abstraktów - 505
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Belarusian) (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Надзея Чукічова

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.