Światopogląd bohaterów powieści Ihara Babkoua „Minutka. Trzy historie“

Ivana Slivkova

Streszczenie w języku polskim


Artykuł został poświęcony analizie literackiej oraz interpretacji powieści Ihara Babkoua Minutka. Trzy historie w kontekście zagadnień związanych z tożsamością narodową i samoidentyfikacją jednostki w kulturze białoruskiej. Punktem wyjścia rozważań autorki jest teoria komunikacji interkulturowej oraz definicja tożsamości kulturowej w ujęciu diachronicznym i współczesnym. Przedstawiony w powieści system wartości interpretowano zarówno w odniesieniu do epoki historycznej i obszaru geograficznego, jak i z perspektywy historii człowieka uwikłanego w relacje interpersonalne oraz egzystującego w określonym czasie i przestrzeni. Chociaż dominantę literacką powieści stanowią poglądy filozoficzne i zasady estetyczne wyznawane przez bohaterów, to jednak czas i przestrzeń, posiadające w utworze wymiar nieokreślony i ponadnarodowy, pozwalają interpretować tekst przez pryzmat pojęcia tożsamości kulturowej i tożsamości w ogóle (być człowiekiem znaczy być...). Badanie zostało przeprowadzone metodą porównawczą, przy wykorzystaniu teorii komunikacji językowej. W wyniku analizy udowodniono, że fabuła powieści opiera się na splocie różnych miejsc i zdarzeń, mistyfikacji bohaterów oraz łączeniu elementów świata realnego i nierealnego. Ustalono także, że jednym z komponentów kontekstu białoruskiego w powieści jest filozoficzne poszukiwanie przez jednostkę szczęścia o wymiarze narodowym oraz indywidualnym.


Słowa kluczowe


kultura białoruska, Ihar Babkou, Minutka. Trzy historie, analiza literacka tożsamość kulturowa

Bibliografia


Źródła / Sources / Источники:

Babkou, Ihar. (2013). Chwilinka. Try historyiji. Minsk: Lohwinau. [Бабкоў, Ігар. (2013). Хвілінка. Тры гісторыі. Мінск: Логвінаў].

Krátky slovník slovenského jazyka 4 (2003). Pobrano z: http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html (dostęp: 15.03.2018).

Opracowania / Literature / Литература:

Gál, Slavomír. (2014). Ukrajinská literatúra v dvadsiatom storočí. In: Ivana Hostová (ed.). Vývinové problémy svetovej literatúry 20. storočia. Príspevky k dejinám britskej, americkej, nemeckej, talianskej, francúzskej, poľskej a ukrajinskej literatúry (s. 387–409). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Gadamer, Hans-George. (1999). Člověk a rěč. (Výber textů). Praha: OIKOYMENH.

Hlavatá, Renáta. (2011). Fenomén historizmu v myslení o literatúre. Nitra: Filozofická fakulta UKF v Nitre.

Košťálová, Petra. (2012). Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kultúrní identita Armenie. Praha: SLON.

Krausová, Nora. (1984). Význam tvaru – tvar významu. Bratislava: Slovenský spisovateľ.

Liashuk, Viktória. (2009). Folklórny vektor v kodifikácii bieloruského a slovenského jazyka. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.

Slivková, Ivana. (2015). Úvod do interkultúrnej komunikácie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2018.12.143-153
Data publikacji: 2019-03-27 08:16:36
Data złożenia artykułu: 2018-04-19 16:00:53


Statystyki


Widoczność abstraktów - 872
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Беларуская) (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Iвана Сліўкова

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.