Identyfikacja wyznaniowa i państwowa polityka religijna

Jerzy Waszkiewicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule podejmuje się próbę analizy zagadnienia identyfikacji wyznaniowej mieszkańców Białorusi w okresie transformacji społecznej, związanej z rozpadem ZSRS, na podstawie badań białoruskich socjologów. Wskazuje się również czynniki wpływające na tożsamość religijną ludności, stopień jej religijności oraz motywy zachowań religijnych. Zwraca się m.in. uwagę na czynniki o charakterze wyznaniowym, geograficznym i etnicznym, ukierunkowujące religijność niektórych grup ludności. Porusza się także kwestię stosunku państwa białoruskiego do Kościoła na tle obowiązującego ustawodawstwa w zakresie wolności sumienia. W tym aspekcie omawia się lansowaną obecnie na Białorusi tezę o „zróżnicowanym” modelu stosunków państwa z poszczególnymi wyznaniami.


Słowa kluczowe


religia; wyznanie; Kościół; Białoruś; religijność społeczeństw postkomunistycznych; socjologia; wierni; państwo; polityka wyznaniowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awsijewicz, M. T., Ziemlakow, L. J., Sawastionok, P. N. (1999). Rieligija w usłowijach sowriemiennych pieriemien w Biełarusi. Minsk: Ministerstwo obrazowanija Riespubliki Biełaruś, Akadiemija posledipłomnogo obrazowanija.

Babosow, J. M. (2013), Sociodinamika rieligioznosti w sowriemiennom biełorusskom obszcziestwie. Sociołogija, 3, s. 62–68.

Kniaziew, S. W., Rieszietnikow, S. N. (red). (2005). Osnowy ideologii biełorusskogo gosudarstwa. Kurs lekcij. Czast II, Minsk: Akadiemija uprawlenija pri Priezidientie Riespubliki Biełaruś.

Marzaluk, I. A. (2014). Upłyu kanfiesijnaha faktara na farmirawannie etnicznaj i nacyjanalnaj swiadomasci nasiennictwa Biełarusi u XIV paczatku XXI stahoddziau. W: Etnicznaja, mounaja i kulturnaja raznastajnasć u suczasnym hramadstwie. Zbornik nawukowych prac udzielnikau Miżnarodnaj nawukowa-praktycznaj kanfierencyji 29–30 maja 2014 h. (s. 33–36). Mahilou: Ministerstwa adukacyji Republiki Biełaruś, Mahilouski dziarżauny uniwiersitet charczawannia.

Nowikowa, L. G. (1998). Osnownyje charaktieristiki dinamiki rieligioznosti nasielenija. Sociołogiczieskije Issledowanija, 9, s. 93–98.

Ziemlakow, L. J. (2011). Wzaimootnoszenije gosudarstwa i konfiessij w Riespublikie Biełaruś. Problemy uprawlenija, 4(41), s. 37–43.

Biezniuk, D. K. (2003). Rieligioznaja situacija w Biełarusi (opyt kompleksnogo opisanija). Sociołogija, 2, s. 72–78.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2016.10.77
Data publikacji: 2016-12-22 13:50:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-01 19:41:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1108
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.