Zabezpieczenie materialne białoruskiej wsi w okresie powojennym (druga połowa lat 40. – początek lat 50. XX wieku)

Alena Sumko

Streszczenie w języku polskim


W okresie powojennym proces stabilizacji na białoruskiej wsi posiadał cechy, które były szczególnie zauważalne w północnej części kraju, gdzie współistniały regiony zróżnicowane społecznie i ekonomicznie, a – co za tym idzie – charakteryzujące się różnym poziomem życia oraz odmienną mentalnością mieszkańców. We wschodnich rejonach północnej Białorusi odradzanie się gospodarki wiejskiej odbywało się w systemie kołchozów i sowchozów, w rejonach zachodnich przeważały gospodarstwa jednoosobowe. Odmienne sposoby pozyskiwania przez ludność wiejską środków utrzymania doprowadziły do podziału na „tych z zachodu” oraz „tych ze wschodu”, a także – w konsekwencji – do powstania dużej liczby utrwalonych we wspomnieniach miejscowej ludności stereotypów. Dane archiwalne oraz przekazy ustne świadczą o tym, że w badanym okresie zarówno w rejonach wschodnich, jak i zachodnich pozyskiwano środki do życia przede wszystkim dzięki pracy we własnych gospodarstwach. Jednakże o ile rolnicy indywidualni pracowali wyłącznie na swój rachunek, o tyle chłopi zatrudnieni w kołchozach byli zmuszeni do dodatkowego wysiłku, za który otrzymywali niewielkie wynagrodzenie. Brak motywacji finansowej wpływał na niską jakość ich działań. Przekazy ustne świadczą o brutalizacji powojennej rzeczywistości, kiedy to powstawały i rozkwitały nielegalne (a często także kryminalne) formy działalności gospodarczej, do których należy zaliczyć m.in. pędzenie bimbru jako efektywny sposób wymiany produkcji rolnej na „żywą gotówkę”.


Słowa kluczowe


Białoruś, powojenna odbudowa, rolnictwo, kołchoz, nielegalna działalność gospodarcza

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


List of sources

FAPDU – Folklore Archive of Polotsk State University:

FAPDU 1. (2017). Andron Nìna Zaharaǔna, 1932 year of birth, Sennensky district, recorded in the village of Rusiny, Pastavsky district. [Андрон Ніна Захараўна, 1932 г.н. у Сенненскім р-не, запісана ў в. Русіны Пастаўскага р-на].

FAPDU 2. (2018). Bondar Zoâ Alâkseeǔna, 1932 year of birth, Klyony village, Miyorsky district. [Бондар Зоя Аляксееўна, 1932 г.н., в. Клены Мёрскага р-на].

FAPDU 3. (2018). Bykava Ânìna Barysaǔna, 1932 year of birth, Zyabki village, Verchniadzvinsky district. [Быкава Яніна Барысаўна, 1932 г.н, в. Зябкі Верхнядзвінскага р-на].

FAPDU 4. (2018). Gajbut Vera Kìrylaǔna, 1941 year of birth, Zhyguli village, Verchniadzvinsky district. [Гайбут Вера Кірылаўна, 1941 г.н. у в. Жыгулі Верхнядзвінскага р-на].

FAPDU 5. (2018). Gìlʹ Feafanìì Ìosìfaǔna, 1940 year of birth, Kalechpolle village, Glybotsky district. [Гіль Феафаніі Іосіфаўнa, 1940 г.н., в. Калечполле Глыбоцкага р-на].

FAPDU 6. (2017). Karnìlava Alëna Andrèâǔna, 1934 year of birth, Shchapernya village, Polatsky district. [Карнілава Алёна Андрэяўна, 1934 г.н., в. Шчаперня Полацкага р-на].

FAPDU 7. (2018). Kazak Tamara Sìdaraǔna, 1948 year of birth, Yuliyanava village, Verchniadzvinsky district. [Казак Тамара Сідараўна, 1948 г.н. в. Юліянава Верхнядзвінскага р-на].

FAPDU 8. (2016). Kìsâlëva Česlava Fìlìpaǔna, 1942 year of birth, Kality village, Pastavsky district. [Кісялёва Чеслава Філіпаўна, 1942 г.н., в. Каліты Пастаўскага р-на].

FAPDU 9. (2018). Maìseenka Maryâ Fìlìpaǔna, 1931 year of birth, Muravshchyna village, Polatsky district. [Маісеенка Марыя Філіпаўна, 1931 г.н., в. Мураўшчына Полацкага р-на].

FAPDU 10. (2016). Malahava Sof’â Fëdaraǔna, 1936 year of birth born in Syadlova village, recorded in the village of Kulneva, Rasonsky district. [Малахава Соф’я Фёдараўна, 1936 г.н. нар. y в. Сядлова, запісана ў в. Кульнева Расонскага раёна].

FAPDU 11. (2018). Maroz Nadzeâ Ìvanaǔna, 1924 year of birth, Bystrytsa village, Polatsky district. [Мароз Надзея Іванаўна, 1924 г.н., в. Быстрыца Полацкага р-на].

FAPDU 12. (2018). Martynovìč Alâksandra Alâksandraǔna, 1936 year of birth, Charnevichy village, Glybotsky district. [Мартыновіч Аляксандра Аляксандраўна, 1936 г.н., в. Чарневічы Глыбоцкага р-на].

FAPDU 13. (2018). Nemânënak Vanda Mìhajlaǔna, 1936 year of birth, Zhyguli village, Verchniadzvinsky district. [Немянёнак Ванда Міхайлаўна, 1936 г.н., в. Жыгулі Верхнядзвінскага р-на].

FAPDU 14. (2017). Purvìn Maryâ Ìosìfaǔna, 1935 year of birth, Rudabists village, Braslavsky district. [Пурвін Марыя Іосіфаўна, 1935 г.н., в. Рудабісць Браслаўскага р-на].

FAPDU 15. (2018). Rabkoǔskì Vìktar Nìkalaevìč, 1933 year of birth, Kavalevshchyna village, Glybotsky district. [Рабкоўскі Віктар Нікалаевіч, 1933 г.н., в. Кавалеўшчына Глыбоцкага р-на].

FAPDU 16. (2018). Рудёнок Фёдор Антоновіч, 1937 year of birth, Zagatse village, Polatsky district. [Рудёнок Фёдор Антоновіч, 1937 г. н, в. Загацце Полацкага р-на].

FAPDU 17. (2018). Skačyhìn Vasìlʹ Mìhajlavìč, 1936 year of birth, Skachykhina Nina Ananiyavna, 1930 year of birth, Murayi village, Polatsky district. [Скачыхін Васіль Міхайлавіч, 1936 г.н., Скачыхіна Ніна Ананьяўна, 1930 г.н., в. Мураўі Полацкага р-на].

FAPDU 18. (2010). Skrabatun Anton Leonavìč, 1927 year of birth, Rusky Zavulak village, Glybotsky district. [Скрабатун Антон Леонавіч, 1927 г.н., в. Рускі Завулак Глыбоцкага р-на].

FAPDU 19. (2018). Snežyn Stanìslava Grygor’eǔna, 1923 year of birth, Zhyguli village, Verchniadzvinsky district. [Снежын Станіслава Грыгор’еўна, 1923 г.н., Жыгулі Верхнядзвінскага р-на].

FAPDU 20. (2018). Trapuk Zìnaìda Vasìlʹeǔna, 1932 year of birth, Azerniki village, Verchniadzvinsky district. [Трапук Зінаіда Васільеўна, 1932 г.н., в. Азернікі Верхнядзвінскага р-на].

FAPDU 21. (2018). Čobat Maryâ Mìhajlaǔna, 1927 year of birth, Bliznitsa village, Polatsky district. [Чобат Марыя Міхайлаўна, 1927 г.н., в. Блізніца Полацкага р-на.

FAPDU 22. (2018). Âdzâla Stanìslava Adolʹfaǔna, 1927 year of birth, Yodlavichy village, Braslavsky district. [Ядзяла Станіслава Адольфаўна, 1927 г.н., в. Ёдлавічы Браслаўскага р-на].

ZSA - Zonal State Archive of the City of Polotsk, F. 1947, 1, 3; 686, 1, 118; 964, 1, 59; 964, 2, 30, 49.

PEC – Polotsk Ethnographic Collection. (2011). Issue 2. People's Prose of the Belarusians of Podzvinne, Part 2. Navapolatsk: PSU. [Полацкі этнаграфічны зборнік. (2011). Вып. 2. Народная проза беларусаў Падзвіння, ч. 2, Наваполацк: ПДУ].

References

Chiari, Berngard. (2008). Štodzënnascʹ za lìnìâj frontu: Akupacyâ, kalabaracyâ ì supracìǔ u Belarusì (1941-1944 g.) Mìnsk: Belaruskì gìstaryčny aglâd. [К’яры, Бернгард. (2008). Штодзённасць за лініяй фронту: Акупацыя, калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941-1944 г.). Мінск: Беларускі гістарычны агляд].

Gìstoryâ Belarusì. T. 6. Belarusʹ u 1946–2009 gg. (2011). Mìnsk: Èkoperspektиva. [Гісторыя Беларусі. Т. 6. Беларусь у 1946–2009 гг. (2011). Мінск: Экоперспектива].

Kashtalian, Iryna. (2016). The Repressive Factors of the USSR’s Internal Policy and Everyday Life of the Belarusian Society (1944–1953). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Kaštalân, Ìryna. (2007). Èkanamìčnaâ štodzënnascʹ BSSR u 1945–1953 gg. Taken from: http://mb.s5x.org/homoliber.org/ru/rp/rp030112.html Accesed: 10.02.2018) [Кашталян, Ірына. (2007). Эканамічная штодзённасць БССР у 1945–1953 гг. Рэжым доступу: http://mb.s5x.org/homoliber.org/ru/rp/rp030112.html (дата доступа 10.02.2018)].

Pamâcʹ: gìstaryčna-dakumentalʹnaâ hronìka Verhnâdvìnskaga raëna. (2000). Book 2. Mìnsk: ‘Palìgrafafarmlenne’. [Памяць: гістарычна-дакументальная хроніка Верхнядвінскага раёна. (2000). Кн. 2. Мінск: „Паліграфафармленне”].

Poslevoennoe razvitie Glubokskogo rajona: 1944–1950 gg.: dokumenty i materialy. (2010). Minsk: Medisont. [Послевоенное развитие Глубокского района: 1944–1950 гг.: документы и материалы. (2010). Минск: Медисонт].

Smâhovìč M.U. (2015). Aplata pracy ǔ kalgasah ì saǔgasah BSSR (1944–1985 gg). Vescì Nacyânalʹnaj Akadèmìì navuk Belarusì, 3, p. 50–60. [Смяховіч М.У. (2015). Аплата працы ў калгасах і саўгасах БССР (1944–1985 гг). Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, 3, c. 50–60].

Sovetskoe gosudarstvo i obŝestvo v period pozdnego stalinizma, 1945–1953. (2015). Moskva: ROSSPÈN. [Советское государство и общество в период позднего сталинизма, 1945–1953. (2015). Москва: РОССПЭН].

Sumko, A.V. (2018). Èkanamìčny ì socyâkulʹturny aspekt samagonavarènnâ ǔ selʹskìm landšafce Paǔnočnaj Belarusì ǔ drugoj palove 1940-h–1960-h gg. Vestnik Polockogo gosudarstvennogo universiteta, 9, p. 127–135. [Сумко, А.В. (2018). Эканамічны і соцыякультурны аспект самагонаварэння ў сельскім ландшафце Паўночнай Беларусі ў другой палове 1940-х–1960-х гг. Вестник Полоцкого государственного университета, 9, с. 127–135].

Verbickaâ, Olʹga (1992). Rossijskoe krestʹânstvo: ot Stalina k Hruŝëvu (seredina 1940-h–načalo 1950-h gg). Moskva: Nauka. [Вербицкая, Ольга (1992). Российское крестьянство: от Сталина к Хрущёву (середина 1940-х–начало 1950-х гг). Москва: Наука].

Vitebŝina osvoboždennaâ: oktâbrʹ 1943–dekabrʹ 1945: dokumenty i materialy. (2009). Vitebsk: Vitebskaâ oblastnaâ tipografiâ. [Витебщина освобожденная: октябрь 1943–декабрь 1945: документы и материалы. (2009). Витебск: Витебская областная типография].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2019.13.91-113
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-02-03 13:53:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 627
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.