Plotki, pogłoski i legendy XVIII wieku jak elementy historii życia codziennego: postaci hetmanów ukraińskich w powieści Salomeі Pilsztyn-Rusieckiej Echo na świat podane procederu podróży i życia mego awantur... Pamiętnik

Ігор Набитович

Streszczenie w języku polskim


Wspomnienia Salomeі Pichelstein-Rusieсkiej Echo na świat podane procederu podróży i życia mego awantur... Pamiętnik są bardzo interesującym źródłem nie tylko faktów historycznych, ale także ich recepcji w różnych warstwach społecznych. W Pamiętniku znalazły odzwierciedlenie liczne stereotypy, plotki o działaczach politycznych i religijnych tych krajów, które autorka odwiedziła, w tym także Ukrainy. Salomea Pilsztyn-Rusiecka opowiada o hetmanach ukraińskich Iwanie Mazepe i Kyryle Rozumowskim (Cyrylu Razumowskim) oraz jego bracie Aleksym, który był faworytem carycy Elżbiety I. Dzięki Pamiętnikom Salomeі Pichelstein-Rusieсkiej dowiadujemy się o faktach, których często nie odnajdujemy w oficjalnych źródłach historycznych. Opisane przez autorkę legendy, plotki, pogłoski i inne informacje nieoficjalne pozwalają odtworzyć panoramę życia społecznego w XVIII wieku.


Słowa kluczowe


wspomnienia; plotki; legendy; Salomea Pilsztyn-Rusiecka; Iwan Mazepa; Kyryło Rozumowski; historia życia codziennego

Pełny tekst:

PDF (Ukrainian)

Bibliografia


Byron George Gordon, Don Żuan, [perekł. z angl. Sawa Hołowaniwśkyj], Charkiw: Folio, 2004.

Borszczak Ilko, Mazepa. Orłyk. Wojnarowśkyj: Istoryczni ese, Lwiw: Czerwona Kałyna, 1991.

Chalebśkyj Pawło, Ukraina – ziemla kozakiw, Kyjew: Jarosławiw wał, 2009.

Charłampowicz Kostiantyn Wasylowicz, Małorossijskoje wlijanije na wielikorusskuju cerkownuju żyzń, t. 1, Kazań 1914.

Doncow Dmytro Iwanowycz, Het’man Mazepa w zachidnojewropejśkij literaturi, „Słowo і Czas” 1994, 4–5, s. 79–86.

de Rulhière Claude Carloman, Istorija i aniekdoty rewolucyji w Rossii w 1762 g., [w:] Aleksandr Mielnikow, Piotr III, Moskwa: Mołodaja Gwardija, 2002, s. 451–499.

Kuchowicz Zbigniew, Pierwsza lekarka polska – Regina Salomea Rusiecka, [w:] Idem, Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI –XVIII wieku, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1972, s. 298–319.

Maślanka Julian, Postać Mazepy w literaturze i sztuce europejskiej, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1993, 1–2, s. 41–49.

Nabytowycz Іhor, Istoryczna proza jak predtecza proektu „istoriji powsiakdennosti„ ta „istoriji mientalnostej„: literatura ta istorija w poszukach cywilizacijnych ełemientiw buttia, „Wisnik Lwiwśkoho uniwersitetu”. Serija fiłołohiczna 2014, 60/1, s. 192–199.

Pasek Jan Chrystozom, Pamiętniki, Warszawa: Iskry, 2009.

Pilsztynowa Sałamieja, Awantury majho życcia, [pierakł.] Mikoła Chaustowicz, Minsk: Mastackaja litaratura, 1993.

Putro Oleksij, Het’man Kyryło Rozumowśkyj ta joho doba (z istoriji ukraińśkoho derżawotworennia ХVІІІ st.): [u 2-ch cz.], cz. 1, DAKKKiM, Kyjiw 2008.

Razumovsky Maria, Razumowscy. Rodzina na carskim dworze (1730–1815), [przekład z niem.] Sławomir Błaut, Warszawa: Noir Sur Blank, 2005.

Roczniak Władysław, Power in Powerlessness: The Strange Journey and Career of Regina Salomea Pilsztynowa, „The Polish Review”, 53/1, s. 25–51.

Wasilczikow Аleksand, Siemiejstwo Razumowskich, t. 1, Sankt-Pieterburg: Tipografia Stasiulewicza, 1880.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.135
Data publikacji: 2016-02-26 08:00:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 11:22:32

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ihor Nabytowycz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.