Eufrozyna – Przedsława – Prakseda – Paraskiewa w białorusko-litewskich kronikach XVI wieku

Albina Semianchuk

Streszczenie w języku polskim


W drugiej redakcji kronik białorusko-litewskich (Krasińskiego, Raczyńskiego, Towarzystwa Archeologicznego i innych) zapisano historię o podporządkowaniu Połocka przez wielkich książąt litewskich, zwaną przez badaczy „Opowieścią o Połocku”. Uważa się, że pochodzi ona z początku XVI w. i powstała z inicjatywy wojewody połockiego, a następnie kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Olbrachta Gasztołda. W opowieści najstarsze dzieje Połocka przeplatają się z historią Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także legendą o rzymskim pochodzeniu szlachty litewskiej. Fabuła przypomina fragmenty Żywotu Świętej Eufrozyny (Połockiej), ale imiona książąt połockich i litewskich są trudne do identyfikacji. Powstaje pytanie: kto i dlaczego zamieścił na kartach drugiej redakcji tak zagmatwaną opowieść o książętach połockich? Jak wiadomo, pierwsza redakcja latopisu Wielkiego Księstwa Litewskiego (koniec XIV – pierwsza połowa XV wieku) została poświęcona głównie najstarszej historii Rosji. Na początku XVI w. zaistniała potrzeba opracowania „narodowego” dyskursu historycznego. W tym celu należało połączyć tzw. rosyjskie oraz litewskie komponenty etniczno-religijne Wielkiego Księstwa Litewskiego, aby ideologicznie wzmocnić dominację wielkich książąt litewskich w najstarszym księstwie połockim. Nastąpiło wówczas stopniowe przejście od przestrzeni kulturowej Slavia Orthodoxa do przestrzeni kulturowej Slavia Romana (Riccardo Picchio). W artykule wykorzystano różnorodne metody badawcze: analiza materiału źródłowego i archeograficznego, metoda porównawczo-historyczna, częściowo metoda hermeneutyczna. W toku badania ustalono, że napisany najprawdopodobniej w XII w. Żywot Eufrozyny (Połockiej), zapomniany przez ówczesnych intelektualistów, w Połocku pozostawił pewne echa kultu świętej, zwłaszcza miejsca jej kultu oraz krzyż. Żywot… został przeredagowany zgodnie z oczekiwaniami pewnych grup społecznych, a następnie – w znacznie zmienionej formie – stał się częścią drugiej redakcji latopisów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Słowa kluczowe


Eufrozyna Połocka; Księstwo Połockie; Kroniki litewsko-białoruskie; Wielkie Księstwo Litewskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


References

Aleksandrov, Dmitrij; Volodihin, Dmitrij. (1994). Borʹba za Polock meždu Litvoj i Rusʹû v XII–XVII vekah, Moskva: Izdatelʹstvo MGU. [Александров, Дмитрий; Володихин, Дмитрий. (1994). Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в ХII–ХVII веках, Моква: Издательство МГУ].

Èksle, Otto-Gerhard. (2007a). ‘Obraz čeloveka’ u istorikov. In: Otto-Gerhard. Èksle, Dejstvitelʹnostʹ i znanie. Očerki socialʹnoj istorii Srednevekovʹâ (pp. 304–334). Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie. [Эксле, Отто-Герхард. (2007). „Образ человека” у историков. В: Отто-Герхард. Эксле, Действительность и знание. Очерки социальной истории Средневековья (с. 304–334). Москва: Новое литературное обозрение].

Èksle, Otto-Gerhard. (2007b). Memoria i memorialʹnaâ tradiciâ v rannee Srednevekovʹe. In: Otto-Gerhard. Èksle, Dejstvitelʹnostʹ i znanie. Očerki socialʹnoj istorii Srednevekovʹâ (pp. 233–269). Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie. [Эксле, Отто-Герхард. (2007). Memoria и мемориальная традиция в раннее Средневековье. В: Отто-Герхард, Эксле, Действительность и знание. Очерки социальной истории Средневековья (c. 233–269). Москва: Новое литературное обозрение].

Èksle, Otto-Gerhard. (2007c). Shemy istolkovaniâ socialʹnoj dejstvitelʹnosti v rannee i vysokoe srednevekovʹe v aspekte istorii znaniâ. In: Otto-Gerhard. Èksle, Dejstvitelʹnostʹ i znanie: očerki socialʹnoj istorii Srednevekovʹâ (pp. 23–97). Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie. [Эксле, Отто-Герхард. (2007). Схемы истолкования социальной действительности в раннее и высокое средневековье в аспекте истории знания. В: Отто-Герхард. Эксле, Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья (с. 23–97). Москва: Новое литературное обозрение].

Fìlìpovìč, Marina. (2014). Polocʹka zemlâ v lìtopisnih ta aktovih džerelah XI–XVI stolìtʹ. Kiìv: NBVU. [Філіповіч, Марина. (2014). Полоцька земля в літописних та актових джерелах ХІ–ХVІ століть. Киів: НБВУ].

Florâ, Boris. (1995). Istoričeskaâ tradiciâ ob obŝestvennom stroe srednevekovogo Polocka. Otečestvennaâ istoriâ, 5, pp. 110–116. [Флоря, Борис. (1995). Историческая традиция об общественном строе средневекового Полоцка. Отечественная история, 5, с. 110–116].

Galenčanka, Georgìj. (1993). Francysk Skaryna – belaruskì ì ǔshodneslavânskì peršadrukar, Mìnsk: Navuka ì tèhnìka. [Галенчанка, Георгій. (1993). Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, Мінск: Навука і тэхніка].

Galubovìč, Vìtalʹ. (2014). Miscellanea Historica Polocensia. Dasledavannì pa gìstoryì Polacččyny XII–XVII stst. Grodna: GDAU. [Галубовіч, Віталь. (2014). Miscellanea Historica Polocensia. Даследаванні па гісторыі Полацччыны ХІІ–ХVІІ стст. Гродна: ГДАУ].

Gudmantas, Kâstutic. (2013). ‘Žitie’ Paraskovii – Praksedy v litovskih letopisâh. In: Arheologiâ i istoriâ Litvy i severo-zapada Rossii v srednevekovʹe: doklady rossijsko-litovskogo seminara, Vilʹnûs, 28–30 marta 2011 2011 g. (pp. 197–214). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla. [Кястутис; Гудмантас. (2013). „Житие” Парасковии – Пракседы в литовских летописях. В: Археология и история Литвы и северо-запада России в средневековье: доклады российско-литовского семинара, Вильнюс, 28–30 марта 2011 г. (с. 197–214). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla].

Historia spraw Atyle krola węgierskiego z łacińskiego języka na polski przełożona przez Cypriana Bazylika. (1574). Kraków.

Hronika Litovskaâ i Žmojtskaâ. (1975). In: Polnoe sobranie russkih letopisej. Vol. 32. Moskva: Nauka. [Хроника Литовская и Жмойтская. (1975). В: Полное собрание русских летописей. Т. 32. Москва: Наука].

Kalečyc, Ìna. (2011). Èpìgrafìka Belarusì X–XIV stst., Mìnsk: Belaruskaâ navuka. [Калечыц, Іна. (2011). Эпіграфіка Беларусі Х–ХІV стст., Мінск: Беларуская навука].

Klos, Boris. (2002). Žitie Evfrosinii Polockoj: problemy izučeniâ i izdaniâ. In: Asvetnìctva ì gumanìstyčnyâ kaštoǔnascì Belarusì ǔ rètraspektyve času: da 900-goddzâ z dnâ naradžènnâ Eǔfrasìnnì Polackaj (pp. 9–13). Mìnsk: Dèpolis. [Клос, Борис. (2002). Житие Евфросинии Полоцкой: проблемы изучения и издания. У: Асветніцтва і гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня нараджэння Еўфрасінні Полацкай (c. 9–13). Мінск: Дэполис].

Łatyszonek, Oleg. (2006). Od Rusinów białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Lipnicki, Augustyn. (1907). Życie, cuda i cześć św. Kazimierza, Wilno: Nakładem Józefa Zawadzkiego.

Majorov, Aleksandr. (2011). Rusʹ, Vizantiâ i Zapadnaâ Evropa: Iz istorii vnešnepolitičeskih i kulʹturnyh svâzej XІІ–XІІІ vv., Sankt-Peterburg: «Dmitrij Bulanin». [Майоров, Александр. (2011). Русь, Византия и Западная Европа: Из истории внешнеполитических и культурных связей ХІІ–ХІІІ вв., Санкт–Петербург: «Дмитрий Буланин»].

Markowitch, Hans J.; Welzer, Harald. (2006). Das autobiographische Gedächtnis: Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung. Stuttgart.

Melʹnìkaǔ, Alâksej (comp., introduction and comments). (1994). Knìga žycìj ì hadžènnâǔ, Transl. from ancient Russian, old Belarusian and Polish. Mìnsk: Mast. lìt. [Мельнікаў, Аляксей (уклад., прадм. і каментарыі). (1994). Кніга жыцій і хаджэнняў, Пер. са старажытнарус., старабеларус. і польск. / Мінск: Маст. літ.].

Melʹnìkaǔ, Alâksej. (2005). Z neapublìkavanaj spadčyny: Managrafìì, artykuly, veršy, matèryâly navukovaj kanferèncyì, uspamìny sučasnìkaǔ, Mìnsk: Vyd-va ‘Čatyry čvèrcì’. [Мельнікаў, Аляксей. (2005). З неапублікаванай спадчыны: Манаграфіі, артыкулы, вершы, матэрыялы навуковай канферэнцыі, успаміны сучаснікаў, Мінск: Выд-ва „Чатыры чвэрці”].

Mirecka, Maria; Okopień, Jan; Wiśniewska-Walczyk Anna; and others (eds.). (1996). Średniowiecze. Encyklopedia popularna. Warszawa: Czytelnik.

Nazarenko, Aleksandr. (2001). Drevnââ Rusʹ na meždunarodnyh putâh: Meždisciplinarnye očerki kulʹturnyh, torgovyh, političeskih svâzej IX–XII vv., Moskva: Âzyki russkoj kulʹtury. [Назаренко, Александр. (2001). Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IХ–ХII вв., Москва: Языки русской культуры].

Olʹševskaâ L.; Travnikov, S. (edition prepared), Demin, A. responsible editor). (1999). Drevnerusskie pateriki. Kievo-Pečerskij paterik. Volokolamskij paterik, Moskva: Nauka. [Ольшевская Л.; Травников, С. издание подготовили), Демин, А. (ответственный редактор). (1999). Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик, Москва: Наука].

Pazdnâkoǔ, Valeryj. (2007). Gaštolʹd Alʹbrèht Marcìnavìč. In: G. Paškoǔ (Main editor). Vâlìkae knâstva Lìtoǔskae: Èncyklapedyâ u 2 t. Vol. 1: Abalenskì – Kadèncyâ. 2nd ed. Mìnsk: BelÈn. [Пазднякоў, Валерый. (2007). Гаштольд Альбрэхт Марцінавіч. У: Г.. Пашкоў (гал. рэд.). Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1: Абаленскі – Кадэнцыя. 2-е выд. Мінск: БелЭн].

Pikkio, Rikardo. (2003). Slavia Orthodoxa: Literatura i âzyk, Mockva: Znak. [Пиккио, Рикардо. (2003). Slavia Оrthodoxa: Литература и язык, Моcква: Знак].

Pokrovskij, N.; Lenhoff, G. (Executive editor). (2007). Stepennaâ kniga carskogo rodosloviâ po drevnejšim spiskam: Teksty i kommentarii: v 3 t. Vol. 1: Žitie sv. knâgini Olʹgi. Stepeni I–X, Moskva: Âzyki slavânskoj kulʹtury. [Покровский, Н.; Ленхофф, Г. (ответственный редактор). (2007). Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и комментарии: в 3 т., Т. 1: Житие св. княгини Ольги. Степени I–Х, Москва: Языки славянской культуры].

Sapunov, Aleksej. (1888). Katoličeskaâ legenda o Paraskeve, knâžne Polockoj, ‘Vitebskaâ starina’, Vol. 5. In: Materialy dlâ istorii Polockoj eparhii. Vol. 1, Vitebsk: V tipografii Vitebskogo gubernskogo pravleniâ i G. Malkina. [Сапунов, Алексей. (1888). Католическая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой, „Витебская старина”, Т. V. Материалы для истории Полоцкой епархии. Ч. 1, Витебск: В типографии Витебского губернского правления и Г. Малкина].

Sarbiewski, Mathiae Casimiri. (1892). Oda S. Casimirus in oppugnanda Polocia militestrans Dunam ducit. W: Mathiae Casimiri Sarbiewski, Poemataomnia, Starawieś: Wyd. T. Wall.

Semânčuk, Alʹbìna. (2007). Francìšak Skaryna ǔ Krakave, Dzeâsloǔ, 2(27), pp. 236–244. [Семянчук, Альбіна. (2007). Францішак Скарына ў Кракаве, Дзеяслоў, 2(27), с. 236–244].

Semânčuk, Alʹbìna. (2013). Polack ì Polackaâ zâmlâ ǔ gìstaryčnaj pamâcì žyharoǔ Vâlìkaga Knâstva Lìtoǔskaga XVI st. Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta. Gumanitarnye nauki, 1, pp. 19–28. [Семянчук, Альбіна. (2013). Полацк і Полацкая зямля ў гістарычнай памяці жыхароў Вялікага Княства Літоўскага ХVІ ст. Вестник Полоцкого Государственного Университета. Гуманитарные науки, 1, c. 19–28].

Semenčuk, Alʹbina. (2019). Evropeizaciâ Velikogo Knâžestva Litovskogo. Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta. Gumanitarnye nauki, 1, pp. 30–42. [Семенчук, Альбина. (2019). Европеизация Великого Княжества Литовского. Вестник Полоцкого Государственного Университета. Гуманитарные науки, 1, c. 30–42].

Spisok grafa Krasinskogo. (2008). In: Polnoe sobranie russkih letopisej. Vol. 17. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur. [Список графа Красинского. (2008). В: Полное собрание русских летописей. Т. 17. Москва: Языки славянских культур].

Stryjkowski, Maciej. (1846). Kronika Polska, Litewska, Zmódzka i wszystkiej Rusi. Vol. 1–2. Warszawa: Nakład Gustawa Leona Glucksberga, Księgarza.

Tihomirov, Mihail. (1956). Drevnerusskie goroda, Moskva: Gosudarstvennoe izdatelʹstvo Političeskoj literatury. [Тихомиров, Михаил. (1956). Древнерусские города, Москва: Государственное издательство Политической литературы].

Toločko, Aleksej. (2005). Prorisovki zverej k miniatûram Radzivilovskoj letopisi i problema proishoždeniâ rukopisi. Ruthenica, 4, pp. 62–85. [Толочко, Алексей. (2005). Прорисовки зверей к миниатюрам Радзивиловской летописи и проблема происхождения рукописи. Ruthenica, 4, с. 62–85].

Ulaŝik, Nikolaj. (1985). Vvedenie v izučenie belorussko-litovskogo letopisaniâ, Moskva: Nauka. [Улащик, Николай. (1985). Введение в изучение белорусско-литовского летописания, Москва: Наука].

Voronova, E. (1987). Žitie Evfrosinii Polockoj. In: Slovarʹ knižnikov i knižnosti Drevnej Rusi (pp. 147–148). Issue. 1. Leningrad: Izdatelʹstvo ‘Nauka’. [Воронова, Е. (1987). Житие Евфросинии Полоцкой. В: Словарь книжников и книжности Древней Руси (c. 147–148). Вып. 1. Ленинград: Издательство „Наука”].

Zaâc, Ûrij. (1997). Istoriâ Belorusskih zemelʹ X – pervoj poloviny XІІІ v. v otobraženii letopisej i hronik Velikogo knâžestva Litovskogo. Gìstaryčna-arhealagìčny zbornìk, 12, pp. 85–91. [Заяц, Юрий. (1997). История Белорусских земель Х – первой половины ХІІІ в. в отображении летописей и хроник Великого княжества Литовского. Гістарычна-археалагічны зборнік, 12, с. 85–91].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2020.14.11-32
Data publikacji: 2020-12-15 09:03:57
Data złożenia artykułu: 2019-05-06 18:27:06


Statystyki

Widoczność abstraktów - 428
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Albina Semianchuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.