Vol 47, No 4 (2013)

Spis treści

Artykuły

Igor Alieksieiev, Yakiw Kuznetsov, Michajło Yastrubskyy
7
Volodymyr Chybaj, Oleksandra Tesak
15
Bożena Frączek
25
Witold Gradoń
35
Oleksandra Gumeniuk
47
Lyubov Oleksandrivna Kibalnyk
57
Mariusz Kicia
67
Inna Lazaryshyna
79
Krystyna Mitręga-Niestrój
87
Helmut Pernsteiner
95
Lyubomyr Pylypenko
105
Anna Semykina
113
Viktoriia Vovok
125
Oleg S. Vysochan, Oleg O. Vysochan
135
Igor Yaremko, Olena Tyvonchuk
143