Carmen de bisonte in English and for an International Audience – a Critical Review of and Supplement to Frederick J. Booth’s Bilingual Edition

Marion Rutz

Streszczenie w języku polskim


Carmen de bisonte in English and for an International Audience – a Critical Review of and Supplement to Frederick J. Booth’s Bilingual Edition. 

Booth, Frederick J. (ed., transl.).Song of the Bison. Text and Translation of Nicolaus Hussovianus’s Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis”. Leeds-Amsterdam: Arc Humanities Press; Amsterdam University Press, 2019, 87 p.Słowa kluczowe


Nicolaus Hussovianus, Grand Duchy of Lithuania, Neo-Latin literature, Hieronymus Vietor, Erasmus of Rotterdam

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


REFERENCES / BIBLIOGRAFIA

[Herberstein, Sigmund von]. (1556). Rerum Moscoviticarum Commentarii … Basileae: Per Ioannem Oporinum. [1st ed. 1549].

[Hussovianus, Nicolaus] Hussowski, Mikołaj. (2007b). Pieśń o żubrze, jego postaci, dzikości i o polowaniu na niego / Carmen de statura feritate ac venatione bisontis / Песня пра аблічча, дзікасьць зубра і паляваньне на яго / Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę / Песнь о зубре / A Poem on Bison (Fragments). Supraśl: Stowarzyszenie „Uroczysko”.

[Hussovianus, Nicolaus] Hussowski, Mikołaj. (n.d.). A Poem on Bison. Translated by Michael J. Mikos [sic!]. In: Staropolska online. Taken from: http://www.staropolska.pl/ang/renaissance/Hussovius/hussowski.php3 (first access 2017) (accessed: 04.12.2021).

[Hussovianus] Husoŭski, Mikola. (1980). Piesnia pra zubra na lacinskaj, bielaruskaj, ruskaj movach. Pieraklad na bielaruskuju movu Jazepa Siemiažona. Pieraklad na ruskuju movu Jakava Pareckaha i Jazepa Siemiažona. Pasliasloŭje, kamientaryi i biblijahrafija Viktara Daraškieviča. Minsk: Mastackaja litaratura. [Hussovianus] [Гусоўскі, Мікола. (1980). Песня пра зубра на лацінскай, беларускай, рускай мовах. Пераклад на беларускую мову Язэпа Семяжона. Пераклад на рускую мову Якава Парэцкага і Язэпа Семяжона. Пасляслоўе, каментарыі і бібліяграфія Віктара Дарашкевіча. Мінск: Мастацкая лiтаратура].

[Pelczar, Jan]. (1894). Praefatio. In: Nicolai Hussoviani carmina. Edidit Ioannes Pelczar (s. I–LV). Cracoviae: Typis Universitatis Jagellonicae.

Axer, Jerzy. (2008). Slavic Bison or European Beast? Thoughts on Nicolas Hussovianus’ „Song of the Bison”. In: Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff. A cura di Maria di Salvo et al. Vol. 1 (pq. 3–12). Firenze: Firence University Press.

Backvis, Claude (1968). Nicolas de Hussów. In: Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświecona Julianowi Krzyżanowskiemu. (s. 40–100). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawczy.

Biblioteka Książąt Czartoryskich, 2288.I.Cim; https://cyfrowe.mnk.pl/publication/27275.

Bohn, Thomas M.; Dalhouski, Aliaksandr; Krzoska, Markus. (2017). Wisent-Wildnis und Welterbe. Geschichte des polnisch-weißrussischen Nationalparks von Białowieża. Köln: Böhlau.

Bömelburg, Hans-Jürgen. (2006). Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa. Das polnische Geschichtsdenken und die Reichweite einer humanistischen Nationalgeschichte (1500–1700). Wiesbaden: Harrassowitz.

British Library, General Reference Collection C.127.bb.26.(1.).

Brzozowska, Ałła. (2010). „Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis” Mikołaja Hussowskiego – poemat epicki? Classica Wratislaviensia, 30, s. 15–39.

Brzozowska, Ałła. (2012). Humanistyczna ideologia władzy w mowach politycznych i dekoracji malarskiej „Pontyfikału” biskupa płockiego Erazma Ciołka (Ms. Czart. 1212 IV). Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa, 5, s. 27–56.

Choptiany, Michał. (2013). Konrad Gesner jako czytelnik „Carmen de bisonte” Mikołaja Hussowskiego. Perspektiwy badawcze. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 58(2), s. 111–137.

Chrzanowski, Ignacy; Kot, Stanisław (ed.). (1927). Humanizm i Reformacja w Polsce. Wybór żródeł dla ćwiczeń uniwersyteckich. Lwów–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Čižauskas, Karolis. (2018). Didiko valdžia, humanistai ir raudonas vaškas: Mikalojaus Radvilos suteiktis žemioniui Jonui slavskiui. Istorijos šaltinių tyrimai, 6, p. 143–171.

Doroškevič, Viktor. (1979). Novolatinskaâ poèziâ Belarussii i Litvy. Pervaâ polovina XVI v. Minsk: Nauka i tehnika [Дорошкевич, Виктор. (1979). Новолатинская поэзия Беларусcии и Литвы. Первая половина XVI в. Минск: Наука и техника].

du Cange, Charles du Fresne. (1710). Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis. Francofurti ad Moenum: ex officina Zunneriana apud Johannem Adamium Jungium [enl. ed., 4 vols; 1st ed.: 1678] .

eLexicon MILP (2014). Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce. Taken from: https://elexicon.scriptores.pl/pl/# (accessed: 04.12.2021).

Frost, Robert. (2015). The Oxford History of Poland – Lithuania. Vol. 1: The Making of the Polish-Lithuanian Union. 1385–1569. Oxford et al.: Oxford University Press.

Gesnerus, Conradus. (1560). Icones animalium quadrupedum viviparorum et oviparorum, quae in historiae animalium Conradi Gesneri libro I et II describuntur… Editio seconda … Tiguri excudebat C. Froschouerus, DOI: http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1668.

Hussovianus, Nicolaus / Husovianas, Mikalojus. (2007a). Opera / Raštai. Ed. Sigitas Narbutas. Trans.: Benediktas Kazlauskas, Sigitas Narbutas, Eugenija Ulčinaitė, Tomas Veteikis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Hussovianus, Nicolaus. (1523). Carmen Nicolai Hussoviani de statura feritate ac venatione bisontis. Cracoviae: per Hieronymum Vietorem.

Hussovianus, Nicolaus. (1894). Nicolai Hussoviani carmina. Edidit Ioannes Pelczar. Cracoviae: Typis Universitatis Jagellonicae.

IJsewijn Jozef (1990–1998). Companion to Neo-Latin Studies. 2nd entirely rewitten ed. 2 vols. Leuven: Leuven University Press.

IJsewijn Jozef. (1977). Companion to Neo-Latin Studies. Amsterdam; New York; Oxford: North-Holland Publishing Company.

Kavalioŭ, Siarhiej. (2010). Šmatmoŭnaja paezija Vialikaha Kniastva Litoŭskaha epochi Reniesansu. Minsk: Knihazbor. [Кавалёў, Сяргей. (2010). Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу. Мінск: Кнiгазбор].

Kawalou, Siarhiej. (2009). Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego XIII–XVII wieku w najnowszych badaniach białoruskich. Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, 3, s. 84–92.

Kolbus, Elżbieta. (1998). Sebastiani Fabiani Sulmircensis Acerni „Roxolania“. Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies, 47, p. 170–244.

Korenjak, Martin (Hg.). (2019). Neulatein. Eine Textsammlung. Lateinisch/Deutsch. Stuttgart: Reclam.

Korenjak, Martin. (2016). Geschichte der neulateinischen Literatur. Vom Humanismus bis zur Gegenwart. München: C.H. Beck.

Krókowski, Jerzy. (1959). Mikołaja Hussowskiego „Carmen de bisonte”. Wrocław: PWN.

Lewis, Charlton T.; Short, Charles. (1962). A Latin Dictionary. Founded on Andrew’s Edition of Freund’s Latin Dictionary. Rev., Enl., and in Great Parts Rewritten. Oxford: Clarendon Press. [1st ed. 1879] .

Lexicon mediae et infimae latinitatis Polonorum. (1953). Mariana Plezi (red.). Wrocław et al.: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich.

Mickūnaitė, Giedrė. (2006). Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania. Budapest; New York: Central European University Press.

Mikoś, Michael J. (1995). Polish Renaissance Literature: An Anthology. Columbus, OH: Slavica.

Niekraševič-Karotkaja, Žanna. (2009). Bielaruskaja lacinamoŭnaja paezija. Ranni reniesans. Minsk: BDU. [Некрашэвіч-Кароткая, Жанна. (2009). Беларуская лацінамоўная паэзія. Ранні рэнесанс. Мінск: БДУ].

Ochmański, Jerzy (1985). Narodowość Mikołaja Hussowskiego w świetle jego autografu. In: Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane Profesorowi Ludwikowi Bazylowowi (s. 312–318). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Plokhy, Serhii. (2006). The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge et al.: Cambridge University Press.

Rutc, Maryjon. (2020a). „Carmen de bisonte“ Mikalaja Husoŭskaha jak padvojny akt kamunikacyi: praces stvarennia imidžu i transfarmacyjny dyskurs. Pier. Žanna Niekraševič-Karotkaja. Filalahičnyja študyi / Studia philologica, 9, s. 118–154. [Рутц, Марыён. (2020a). „Carmen de bisonte“

Мікалая Гусоўскага як падвойны акт камунікацыі: працэс стварэння іміджу і трансфармацыйны дыскурс. Пер. Жанна Некрашэвіч-Кароткая. Філалагічныя штудыі / Studia philologica, 9, c. 118–154]. Taken from: http://graecolatini.bsu.by/htm-articles

/Studia%20philologica%20IX%20(2020).pdf (accessed: 04.12.2021).

Rutz, Marion. (2017a). Das Wissen über den (eigenen) Osten. Nicolaus Hussovianus’ „Carmen de bisonte“ als zweifacher Kommunikationsakt. Wiener Slavistisches Jahrbuch, NF, 5. p. 80–103.

Rutz, Marion. (2017b). Nicolaus Hussovianus’ „Carmen de bisonte” im intertextuellen Schnittfeld antiker Reformatio-Sehnsüchte. Philologia Classica, 12.1, p. 59–90. Taken from: https://philclass.spbu.ru/article/view/7111 (accessed: 04.12.2021).

Rutz, Marion. (2020b). One People, One Language, One Literature? Changing Constructions of the History of Old Belarusian Literature (1956–2010). Studia Białorutenistyczne, 14, s. 119–156.

Segel, Harold B. (1989). Renaissance Culture in Poland: the Rise of Humanism, 1470–1543. Ithaca (NY); London: Cornell University Press.

Vitellius, Erasmus. (1519) Orationes Reverendi Patri Domini Erasmi Vitellii Episcopi Plocentis… Romae: Iacobus Mazochius. Taken from: https://www.dbc.wroc.pl/publication/13453 (accessed: 04.12.2021).

Wróbel, Wiesław. (2018). Uzupełnienia do biografii Mikołaja Hussowskiego, autora „Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis”. In: Piotr

Guzowski, Marzena Liedke, Krzysztof Boroda (red.). Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (s. 689–699). Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, XVI.O.761; https://www.dbc.wroc.pl/publication/3167.

Zentralbibliothek Zürich, Ochsner 1147, 5; https://uzb.swisscovery.slsp.ch/view/delivery/41SLSP_UZB/12464258850005508.

Žlutka, Alesʹ. (2007). Mìkola Gusoǔskì. U: Vâčaslaǔ Čamâryckì (rèd.). Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury XI–XIX stagoddzâǔ. T.1: Daǔnââ lìtaratura XI – peršaâ palova XVIII stagoddzâ. 2-e vyd. (s. 309–357). Mìnsk: Belaruskaâ navuka. [Жлутка, Алесь. (2007). Мікола Гусоўскі. У: Вячаслаў Чамярыцкі (рэд.). Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў. Т. 1: Даўняя літаратура XI – першая палова XVIII стагоддзя. 2-е выд. (с. 309–357). Мінск: Беларуская навука].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2022.16.291-311
Data publikacji: 2022-12-22 10:55:09
Data złożenia artykułu: 2022-02-08 21:23:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 227
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Marion Rutz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.