„Dziady” Adama Mickiewicza w przekładach białoruskich

Siarhei Minskevich

Streszczenie w języku polskim


Tematem artykułu są pochodzące z różnych lat przekłady poematu Adama Mickiewicza Dziady na język białoruski. Najstarsze napisane i wydane części poematu, tj. II oraz IV, powstały w tym samym czasie, co uważana za manifest polskiego i białoruskiego romantyzmu ballada Romantyczność. Obydwa utwory wiele łączy: w jednym i drugim występują podobne idee, ponadto poemat Dziady zawiera fragmenty Romantyczności. W swojej istocie poemat Mickiewicza jest rozszerzonym oraz nacechowanym patriotycznie manifestem romantyzmu. Większość bohaterów Dziadów to związani ze swoją ziemią miejscowi chłopi albo litewsko-białoruska młodzież. W poemacie zostały opisane białoruskie obrzędy ludowe, dlatego przekłady poematu na język białoruski zajmują znaczące miejsce w literaturze i kulturze Białorusi. Autor artykułu prezentuje kronikę przekładów fragmentów Dziadów na język białoruski oraz omawia inscenizacje poematu w teatrach białoruskich.


Słowa kluczowe


romantyzm, przekład artystyczny, manifest, obrzęd ludowy, inscenizacja teatralna, Adam Mickiewicz

Pełny tekst:

PDF (BIELARUSIAN)

Bibliografia


REFERENCES / BIBLIOGRAFIA

Sources / Źródła

Mickievič, Adam. (1925). Dziady. Č. II. Pieraklad Natalli Arsiennievaj. Studenckaja dumka. 4(5). [Міцкевіч, Адам. (1925). Дзяды. Ч. ІІ. Пераклaд Наталлі Арсенневай. Студэнцкая думка. 4(5)].

Mickievič, Adam. (1969). Dziady. Č. II. Pieraklad Janki Sipakova. U: Adam Mickievič. „Ziamlia navahrudskaja, kraju moj rodny” [Zbornìk: peraklad z polʹskaj movy]. Minsk: Bielaruś. [Міцкевіч, Адам. (1969). Дзяды. Ч. ІІ. Пераклад Янкі Сіпакова. У: Адам Міцкевіч. „Зямля навагрудская, краю мой родны” [Зборнік: пераклад з польскай мовы]. Мінск: Беларусь].

Mickievič, Adam. (1999). Dziady. Č. II. Pieraklad Sierža Minskieviča. Minsk: Miedysont [Міцкевіч, Адам. (1999). Дзяды. Ч. ІІ. Пераклад Сержа Мінскевіча. Мінск: Медысонт].

Mickiewicz, Adam. (1955). Dzieła. T. V: Pisma prozą. Warszawa: Czytelnik.

Studies / Opracowania

Cvirka, Kastuś. (2001) Pradmova. U: A. Mickiewicz. Dziady. Minsk: Bellitfond. [Цвірка, Кастусь (2001). Прадмова. У: А. Міцкевіч. Дзяды. Мінск: Беллітфонд].

Davies, Norman. (1991). Boże igrzysko. Historia Polski. T. II. Kraków: Znak.

Lieŭčyk, Haĺjaš. (1980). Dolia i chlieb: vybranyja tvory. Minsk: Mastackaja litaratura. [Леўчык, Гальяш. (1980). Доля і хлеб: выбраныя творы. Мінск: Мастацкая літаратура].

Miščančuk, Mikalaj. (1998). Bielaruski ramantyzm ХІХ–ХХ stst: dumki i naziranni. U: Asoba i tvorčasć A. Mickieviča ŭ kantekscie susviet. lit. Zb. materyjalaŭ Mižnar. navuk.-tearet. kanf. Brest: Vyd-va Bresc. dziarž. un-ta. [Мішчанчук, Мікалай. (1998). Беларускі рамантызм ХІХ–ХХ стст: думкі і назіранні. У: Асоба і творчасць А. Міцкевіча ў кантэксце сусвет. літ. Зб. матэрыялаў Міжнар. навук.-тэарэт. канф. Брэст: Выд-ва Брэсц. дзярж. ун-та].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2022.16.133-141
Data publikacji: 2022-12-22 10:54:44
Data złożenia artykułu: 2022-05-09 18:47:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 258
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (BIELARUSIAN) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Серж Мінскевіч

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.