Polesie: pogranicze archaicznych tradycji (na przykładzie polskiej, białoruskiej i ukraińskiej obrzędowości rodzinnej)

Olena Kondratiuk

Streszczenie w języku polskim


Polesie przyciąga obecnie uwagę etnologów i antropologów, gdyż wciąż pozwala na utrwalenie reliktów archaicznych obrzędów, w tym z cyklu życia rodzinnego. Nowoczesne podejście społeczno-humanistyczne oddaje przewagę badaniom konkretnych realiów w otaczającego człowieka świata w poszczególnych regionach. Autor artykułu podejmuje wciąż aktualną tematykę, która dotyczy przyczyn przedwczesnej śmierci w wieku dziecięcym i sposobów ochrony małoletnich przed nią w tradycyjnej kulturze ludowej na Polesiu. Celem pracy jest analiza przyczyn śmiertelności oraz podstawowych rytuałów magicznych związanych z ochroną dzieci przed przedwczesną śmiercią; analiza roli i znaczenia formuł słownych; analiza markerów przedmiotowych i „miejsc wspólnych” w tym procesie. Przedmiotem badań są obrzędy rodzinne jako składnik kultury ludowej mieszkańców Polesia. Podstawą metodologiczną pracy są zasady obiektywizmu i historyzmu. Do opracowania materiałów pochodzących z badań terenowych, archiwalnych, etnograficznych i folklorystycznych wykorzystano metody analizy porównawczej i strukturalno-funkcjonalnej. Bazę źródłową badań stanowią materiały zebrane w terenie przez autora oraz nagrania innych naukowców z Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Katastrofami Technologicznymi, wykonanymi podczas kompleksowych wypraw historyczno-etnograficznych na terenie Polesia. Ludowe sposoby ochrony dziecka przed chorobą i śmiercią miały na celu jej „oszukanie” poprzez magiczne rytuały. Większość z nich wiąże się z wyborem rodziców chrzestnych, imieniem dziecka, imitacją kupna-sprzedaży dziecka, przeniesieniem dziecka przez okno, pochówkiem z kołyską itp.


Słowa kluczowe


dziecko; śmierć; ochrzczeni rodzice; okno; kołyska; Polesie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


List of sources

State Scientific Centre of Cultural Heritage Protection from Technogenic Catastrophes (Ukraine):

Materials recorded in the village Kuhcha, Zarichnensky district of the Rovno region F. Zarichne – (VII–VIII) – 2010, st. un. (storage unit) N. Leshchenko, AF–D6. [Материалы, записанные в с. Кухче Заричненского р-на Ровенской обл. Ф. Заричне – (VII–VIII) – 2010, Ед. хр. Н. Лещенко, АФ–Д6].

Materials–1, recorded in the village Kukhotskaya Volya, Zarichnensky district of the Rovno region F. Zarichne – (VII–VIII) – 2010, st. un. N. Leshchenko, AF-D7. [Материалы–1, записанные в с. Кухотская Воля Заричненского р-на Ровенской обл. Ф. Заричне – (VII–VIII) – 2010, Ед. хр. Н. Лещенко, АФ–Д7].

Materials–2, recorded in the village of Rechitsa, Ratnovsky, district of Volyn region F. Kamen-Kashirsky – (VII–VIII) – 2012, st. un. N. Leshchenko, AF-D13. [Материалы–2, записанные в с. Речица Ратновского р-на Волынской обл. Ф. Камень-Каширский – (VII–VIII) – 2012, Ед. хр. Н. Лещенко, АФ–Д13].

Materials–3, recorded in the village of Belchaki, Bereznivsky district of the Rovno region F. Berezne – (VII–VIII) – 2013, st. un. O. Kondratyuk, AF-D12. [Материалы–3, записанные в с. Бельчаки Березнивского р-на Ровенской обл. Ф. Березне – (VII–VIII) – 2013, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д12].

Materials–4, recorded in the village of Derevok, Lyubeshovsky district, Volyn region. F. Lyubeshov – (VII–VIII) – 2015, st. un. O. Kondratyuk, AF-D14. [Материалы–4, записанные в с. Деревок Любешовского р-на Волынской обл. Ф. Любешов – (VII–VIII) – 2015, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д14].

Materials–5, recorded in the village of Milinovka, Brusilovsky district, Zhytomyr region. from the migrants from the village of Deleta, Ovrutsky district, Zhytomyr region. F. Brusilov – (VIII–IX) – 2015, st. un. O. Kondratyuk, AF–D4. [Материалы–5, записанные в с. Милиновка Брусиловского р-на Житомирской обл. от переселенцев из с. Делета Овруцкого р-на Житомирской обл. Ф. Брусилов – (VIIІ–ІХ) – 2015, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д4].

Materials–6, recorded in the village of Zhovtnevo, Popelnyansky district, Zhytomyr region. from the migrants from the village of Zarechka, Luginsky district, Zhytomyr region. F. Brusilov – (VIII–IX) – 2015, st. un. O. Kondratyuk, AF-D5. [Материалы–6, записанные в с. Жовтневе Попельнянского р-на Житомирской обл. от переселенцев из с. Заречка Лугинского р-на Житомирской обл. Ф. Брусилов – (VIIІ–ІХ) – 2015, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д5].

Materials–7, recorded in the village of Pylyponka, Brusilovsky district, Zhytomyr region from the migrants from Chervonosilka village, Ovrutsky district, Zhytomyr region. F. Brusilov – (VIII–IX) – 2015, st. un. O. Kondratyuk, AF-D6. [Материалы–7, записанные в с. Пилипонка Брусиловского р-на Житомирской обл. от переселенцев из с. Червоносилка Овруцкого р-на Житомирской обл. Ф. Брусилов – (VIIІ–ІХ) – 2015, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д6].

Materials–8, recorded in the village of Troyanovka, Manevitsky district, Volyn region. F. Manevichi – (VII–VIII) – 2016, st. un. O. Kondratyuk, AF-D2. [Материалы–8, записанные в с. Трояновка Маневицкого р-на Волынской обл. Ф. Маневичи – (VII–VIII) – 2016, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д2].

Materials–9, recorded in the village of Gradysk, Manevitsky district, Volyn region. Manevichi – (VII–VIII) – 2016, st. un. O. Kondratyuk, AF–D3. [Материалы–9, записанные в с. Градыськ Маневицкого р-на Волынской обл. Маневичи – (VII–VIII) – 2016, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д3].

Materials–10, recorded in the village of Lishnovka, Manevitsky district, Volyn region. F. Manevichi–(VII–VIII)-2016, st. un. O. Kondratyuk, AF-D4. [Материалы–10, записанные в с. Лишновка Маневицкого р-на Волынской обл. Ф. Маневичи – (VII–VIII) – 2016, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д4].

Materials–11, recorded in the village of Stary Chortoryisk, Manevitsky district, Volyn region. F. Manevichi – (VII–VIII) – 2016, st. un. O. Kondratyuk, AF–D5. [Материалы–11, записанные в с. Старый Чорторыйск Маневицкого р-на Волынской обл. Ф. Маневичи – (VII–VIII) – 2016, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д5].

Materials–12, recorded in the village of Serkhov, Manevitsky district, Volyn region, F. Manevichi – (VII–VIII) – 2016, st. un. O. Kondratyuk, AF–D8. [Материалы–12, записанные в с. Серхов Маневицкого р-на Волынской обл. Ф. Маневичи – (VII–VIII) – 2016, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д8].

Materials–13, recorded in the village of Telchi, Manevitsky district, Volyn region, F. Manevichi – (VII–VIII) – 2016, st. un. O. Kondratyuk, AF–D9. [Материалы–13, записанные в с. Тельчи Маневицкого р-на Волынской обл. Ф. Маневичи – (VII–VIII) – 2016, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д9].

Materials–14, recorded in the village of Karasyn, Manevitsky district, Volyn region, F. Manevichi – (VII–VIII) – 2016, st. un. O. Kondratyuk, AF–D10. [Материалы–14, записанные в с. Карасын Маневицкого р-на Волынской обл., Ф. Маневичи – (VII–VIII) – 2016, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д10].

[Materials–15, recorded in the village of Godomichi, Manevitsky district, Volyn region. F. Manevichi – (VII–VIII) – 2016, st. un. O. Kondratyuk, AF–D13. [Материалы–15, записанные в с. Годомичи Маневицкого р-на Волынской обл. Ф. Маневичи – (VII–VIII) – 2016, Ед. хр. О. Кондратюк, АФ–Д13].

Życzenia ślubne. (2012). Taken from: http://www.jakacards.pl/do_pobrania/

References

Biegeleisen, Henryk. (1927). Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. Lwów: Drukarnia Antoniego Gojawiczyńskiego nakł. Towarzystwa Wydawniczego „Ateneum”.

Borâk, Olena. (2009). Baba – povituha v kulʹturno-ìstoričnìj tradicìï ukraïncìv: mìž profannim ì sakralʹnim. Kiïv: Ìnstitut mistectvoznavstva, folʹkloristiki ta etnologìï ìm. M. T. Rilʹsʹkogo NAN Ukraïni. [Боряк, Олена. (2009). Баба – повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України].

Borisenko, Valentina. (1988). Vesìlʹnì zvičaï ta obrâdi na Ukraïnì: Ìstoriko-etnografìčne doslìdžennâ. Kiïv: Naukova dumka. [Борисенко, Валентина. (1988). Весільні звичаї та обряди на Україні: Історико-етнографічне дослідження. Київ: Наукова думка].

Falkowski, Jan. (1879). Notatki etnograficzne z Polesia. Cmentarze. Lwów, the print from Wiadomości Ludoznawcze, 2(1–2) from 1933.

Ganus, Dzenislava. (2015). Ditina v sistemì narodnih vìruvanʹ ta obrâdìv naselennâ ukraïnsʹko-polʹsʹkogo pograniččâ. Disertacìâ na zdobuttâ naukovogo stupenâ kandidata ìstoričnih nauk. Kiïv. [Ганус, Дзенислава. (2015). Дитина в системі народних вірувань та обрядів населення українсько-польського пограниччя. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ].

Gavrilûk, Nataliâ. (1981). Kartografirovanie duhovnoj kulʹtury (po materialam rodilʹnoj obrâdnosti ukraincev). Kiev: Naukova dumka. [Гаврилюк, Наталия. (1981). Картографирование духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). Киев: Наукова думка].

Kabakova, Galina. (2013). Polìsʹka narodna antropologìâ: žìnočij tekst. In: O. Borâk, M. Maêrčik (eds.). Etnografìâ statevogo žittâ j tìlesnostì: Zbìrnik statej (pp. 173–194). Kiïv: Centr kulʹturno-antropologìčnih studìj, PAT «VÌPOL». [Кабакова, Галина. (2013). Поліська народна антропологія: жіночий текст. В: О. Боряк, М. Маєрчик (ред.). Етнографія статевого життя й тілесності: Збірник статей (pp. 173–194). Київ: Центр культурно-антропологічних студій, ПАТ «ВІПОЛ»].

Кolberg, Oskar. (1887). Dzieła wszystkie. Vol. 26: Mazowsze, part 3. Kraków.

Кolberg, Oskar. (1890). Dzieła wszystkie. Vol. 33: Chełmskie, part 1. Kraków.

Malinka, A. (1898). Rodyny i hrestyny. Kievskaâ starina, 61(5). [Малинка, А. (1898). Родыны и хрестыны. Киевская старина, 61(5)].

Nagornûk, Oleksìj. (2011). Kartografuvannâ âviŝ pohovalʹno-pominalʹnoï atributiki na mežì Zahìdnogo ì Serednʹogo Polìssâ. Problemi etnomuzikologìï, 6, pp. 104–112. [Нагорнюк, Олексій. (2011). Картографування явищ поховально-поминальної атрибутики на межі Західного і Середнього Полісся. Проблеми етномузикології, 6, pp. 104–112].

Novak, V. S. (annex). (2011). Vâselʹnaâ tradycyâ Gomelʹščyny: falʹklorna-ètnagrafìčny zbornìk. Mìnsk: Prava ì èkanomìka. [Новак, В. С. (укладанне). (2011). Вясельная традыцыя Гомельшчыны: фальклорна-этнаграфічны зборнік). Мінск: Права і эканоміка].

Rulikowski, Edward. (1879). Zapiski etnograficzne z Ukrainy. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, 3(3), pp. 62–166.

Seržputoǔskì, Alâksandr. (2017). Palešukì – belarusy: ètnagrafìčny. Narys, transl. from Rus. and comment. by Sârgeâ Gruntova; text preparation, ill. and the epilogue by Alega Lylenkì. Mìnsk: Belaruskaâ navuka. [Сержпутоўскі, Аляксандр. (2017). Палешукі – беларусы: этнаграфічны. Нарыс, пер. з рус. і камент. Сяргея Грунтова; падрыхтоўка тэксту, іл. і паслясл. Алега Лыленкі. Мінск: Беларуская навука].

Tolstaâ, Svetlana. (2004). Kolybelʹ. In: N. Tolstoj (ed.). Slavânskie drevnosti. Ètnolingvističeskij slovarʹ, Vol. 2. Moskva: „Meždunarodnye otnošeniâ”. [Толстая, Светлана. (2004). Колыбель. В: Н. Толстой (ред.). Славянские древности. Этнолингвистический словарь, T. 2. Москва: „Международные отношения”].

Tolstaâ, Svetlana. (2010). Semantičeskie kategorii âzyka kulʹtury: Očerki po slavânskoj ètnolingvistike. Moskva: Knižnyj dom «Librokom». [Толстая, Светлана. (2010). Семантические категории языка культуры: Очерки по славянской этнолингвистике. Москва: Книжный дом «Либроком»].

Tradycyjnaâ mastackaâ kulʹtura belarusaǔ u 6 t. (2012). Vol. 6. Taccâna Valodzìna and others.; T. Varfalameeva (idea and general editing). Gomelʹskae Palesse i Padnâproǔe. Book 1. Minsk: Vyšèjšaâ škola. [Традыцыйная мастацкая культура беларусаў у 6 т. (2012). Book. 6. Таццяна Валодзіна і інш.; Т. Варфаламеева (ідэя i агул. рэдагаванне). Гомельскае Палессе i Падняпроўе. Кн. 1. Мiнск: Вышэйшая школа].

Varfalameeva, Tatʹâna. (2017). Sâmejnyâ abrady ì zvyčaì. Mìnsk: Vyšèjšaâ škola. [Варфаламеева, Татьяна. (2017). Сямейныя абрады і звычаі. Мінск: Вышэйшая школа].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2020.14.103-116
Data publikacji: 2020-12-15 09:04:34
Data złożenia artykułu: 2019-09-06 09:38:31


Statystyki

Widoczność abstraktów - 322
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Olena Kondratiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.