Językowo-kulturowy obraz pszenicy (triticum) w języku polskim

Jerzy Bartmiński, Anna Kaczan

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest rekonstrukcja językowo-kulturowego obrazu pszenicy w języku polskim. Rekonstrukcja ta oparta jest na założeniach tzw. definicji kognitywnej, która wychodzi poza postulaty semantyki strukturalnej, uwzględnia wszystkie składniki konotowane przez wyrażenie językowe, uwzględnia relacje przedmiot – nazwa przedmiotu i nie ma charakteru encyklopedycznego. Podstawę materiałową stanowią dane językowe (słownictwo i frazeologia oraz teksty kliszowane w szerokim wachlarzu gatunków (m.in. zagadki, przysłowia, przepowiednie, pieśni w różnych odmianach gatunkowych, bajki, legendy, pisana poezja chłopska) i „przyjęzykowe” (etnograficzne zapisy wierzeń i praktyk) pochodzące z kartoteki Słownika stereotypów i symboli ludowych, którego tom Rośliny jest obecnie opracowywany.


Słowa kluczowe


językowo-kulturowy obraz świata; definicja kognitywna; polska kultura ludowa

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Literatura

Apresjan Jurij, 19741980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Zofia Kozłowska i Andrzej Markowski, Wrocław 1980; [tytuł oryginału Leksičeskaja semantika. Sinonimičeskie sredstva jazyka, Moskva 1974].

Bartmiński Jerzy, 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w] Konotacja, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, s. 169--183.

Bartmiński Jerzy, 1993, Styl potoczny, [w] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław, s. 115--134.

Bartmiński Jerzy, 2014, Narracyjny aspekt definicji kognitywnej, [w] Narracyjność w języku i kulturze, red. Dorota Filar, Dorota Piekarczyk, Lublin, s. 99--115.

Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2009), red. Beata MaksymiukPacek, Stanisława NiebrzegowskaBartmińska, Lublin 2009.

Junhua Peng, Dongfa Sun, Eviatar Nevo, 2011, Wild emmer wheat, Triticum dicoccoides, occupies a pivotal position in wheat domestication proces, „Australian Journal of Crop Science” 5(9), s. 1127--1143.

Kaczan Anna, 2008, Zboża w ludowym i potocznym językowym obrazie świata Polaków. Praca doktorska napisana w ZTiGWJP, Lublin.

Permjakov Grigorij, 1970, Ot pogovorki do skazki. (Zametki po obščej teorii kliše), Moskva.

Wierzbicka Anna, 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Karoma.

Wierzbicka Anna, 1993, Nazwy zwierząt, [w] O definicjach i definiowaniu, red. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski, Lublin, s. 251--267.

Wierzbicka Anna, 1996, Semantics. Prime and Universals, Oxford; wyd. polskie Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Tłum. Adam Głaz, Krzysztof Korżyk, Ryszard Tokarski, Lublin 2006.

Wierzbicka Anna, 1999, Język – umysł – kultura. Wybór prac pod red. Jerzego Bartmińskiego, Warszawa.

Wykaz skrótów źródeł

Ad Złote – Złote ziarna. Antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej, zebrał, oprac. i posłowiem opatrzył Jan Adamowski, Lublin 1985.

Bar Pil – Baranowski Bohdan, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969.

Bar ŚrodP – Baranowski Bohdan, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971.

Bart PANLub – Lubelskie, t. 4 serii Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, cz. 1. Pieśni i obrzędy doroczne, cz. 2. Pieśni i obrzędy rodzinne, cz. 3. Pieśni i teksty sytuacyjne, cz. 4. Pieśni powszechne, cz. 5. Pieśni stanowe i zawodowe, cz. 6. Muzyka instrumentalna. Instrumentarium -- wykonawcy -- repertuar, Lublin 2011.

Bart PKL – Bartmiński Jerzy, Polskie kolędy ludowe. Antologia, Kraków 2002.

Bart Wąż – Bartmiński Jerzy, Kielak Olga, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Dlaczego wąż nie ma nóg Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2015.

Bieg Koleb – Biegeleisen Henryk, U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą, Lwów 1929.

Chev Dic – Chevalier Jean, Gheerbrant Alain, Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, couturnes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, t. 1--4, Paris 1969.

Chęt Kurp – Chętnik Adam, Kurpie, Kraków 1924.

Chmiel Księż – Chmielińska Aniela, Księżacy (Łowiczanie), Kraków 1925.

De Vries Dic – de Vries Ad, Dictionary of Symbols and Imagery, wyd. 2, Amsterdam--London 1976.

Dej Kiel – Dejna Karol, Słownictwo ludowe z terenów województwa kieleckiego i łódzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej. Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 27 (Pos-R), 1981, s. 129--281.

Dob Niem – Dobrzyński Walenty, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. 2 Morfologia, teksty gwarowe, Wrocław 1967.

Dub Ostr – Dubisz Stanisław, Nazwy roślin w gwarach ostródzkowarmińskomazurskich, Wrocław.

Dud Pszcz – Dudek Antoni, Wigilia Bożego Narodzenia na ziemi pszczyńskiej, [w] Z zagadnień etnologii i religioznawstwa, praca zbiorowa pod red. Henryka Zimonia, Warszawa 1986, s. 177--194.

Duf SNT – Leon-Dufour Xavier, Słownik Nowego Testamentu, przekład i oprac. polskie Kazimierz Romaniuk, wyd. 2 [oparte na 2. wyd. franc.], Poznań 1986.

Dwor Maz – Dworakowski Stanisław, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, cz. 1 Zwyczaje doroczne i gospodarskie, Białystok 1964.

Dyg Kat – Dygacz Adolf, Pieśni ludowe miasta Katowic. Źródła i dokumentacja, Katowice 1987.

El His – Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. z franc. Stanisław Tokarski, Warszawa, t. 1 Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, 1988.

Encykopedia GW = Encykopedia Gazety Wyborczej, [2005], Kraków.

Etnl – „Etnolingwistyka”, red. Jerzy Bartmiński, od 1988-

Fisch Lud – Fischer Adam, Lud polski. Podręcznik etnografii Polski, Lwów 1926.

Folf Zag – Polskie zagadki ludowe, wybrał i oprac. Sławomir Folfasiński, Warszawa 1975.

For Sym – Forstner Dorothea, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. [z niem. wyd. 5] Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Warszawa 1990.

Fran Kal – Frankowski Eugeniusz, Kalendarz obrzędowy ludu polskiego, Warszawa 1928.

Gaj Rozw – Gaj-Piotrowski Wilhelm, Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa, Wrocław 1967.

Gier Szczodr – Gierała Zenon, Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek… Rok obrzędowy w zwyczajach i podaniach ludowych, Lublin 1989.

Glog Pieś – Gloger Zygmunt, Pieśni ludu [zebrał w latach 1861--1891], Kraków 1892.

Goł Lud – Gołębiowski Łukasz, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, Warszawa 1983, [wyd. fotooffsetowe z 1830].

Górn Malb – Górnowicz Hubert, Dialekt malborski, t. 1, Gdańsk 1967; t. 2, cz. 1, Gdańsk 1973; t. 2, cz. 2, Gdańsk 1974.

Herd Lek – Leksykon symboli, oprac. Marianne Oesterreicher-Mollwo, przeł. [z niemieckiego] Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1992, tytuł oryg. Herder Lexicon. Symbole.

Jaw Dąbr – Jaworczak Aleksander, Wieś Dąbrówki powiat Łańcut. Z XII tablicami i 15 rycinami, Lwów 1936.

K – Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie

K 2 San – T. 2 Sandomierskie, 1962, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya I (2)…, 1865].

K 3 Kuj – T. 3 Kujawy, cz. 1, 1962, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya III…, 1867].

K 6 Krak – T. 6 Krakowskie, cz. 2, 1963, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya VI…, 1873].

K 10 Poz – T. 10 W. Ks. Poznańskie, cz. 2, 1963, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya X…, 1876].

K 11 Poz – T. 11 W. Ks. Poznańskie, cz. 3, 1963, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya XI…, 1877].

K 15 Poz – T. 15 W. Ks. Poznańskie, cz. 7, 1962, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya XV…, 1882].

K 16 Lub — T. 16 Lubelskie, cz. 1, 1962, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya XVI…, 1883].

K 21 Rad – T. 21 Radomskie, cz. 2, 1964, [wyd. fotoofset. z Lud… Serya XXI…, 1888].

K 24 Maz – T. 24 Mazowsze, cz. 1, 1963, [wyd. fotoofset. z Mazowsze. Obraz etnograficzny skreślił…, t. 1 Mazowsze polne, 1885].

K 27 Maz – T. 27 Mazowsze, cz. 4, 1964, [wyd. fotoofset. z Mazowsze. Obraz…, t. 4 Mazowsze stare. Mazury. Kurpie, 1888].

K 28 Maz – T. 28 Mazowsze, cz. 5, 1964, [wyd. fotoofset. z Mazowsze. Obraz…, t. 5 Mazowsze stare. Mazury. Podlasie, 1890].

K 40 MazP – T. 40 Mazury Pruskie, z rękopisów oprac. Władysław Ogrodziński, Danuta Pawlak, red. Danuta Pawlak, 1966.

K 44 Gór – T. 44 Góry i Podgórze, cz. 1, z rękopisów oprac. Zbigniew Jasiewicz, Danuta Pawlak, red. Elżbieta Miller, 1968.

K 46 Ka-S – T. 46 Kaliskie i Sieradzkie, z rękopisów oprac. Jarosław Lisakowski, Walerian Sobisiak, red. Danuta Pawlak, Agata Skrukwa, 1967.

K 48 Ta-Rz – T. 48 Tarnowskie-Rzeszowskie, z rękopisów oprac. Józef Burszta, Bogusław Linette, red. Józef Burszta, 1967.

K 73 Krak 2 – T. 73II Krakowskie, suplement do tomów 5--8, Poznań 2005.

Karł SJP – Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław, Słownik języka polskiego, t. 1--8, Warszawa 1952--1953, wyd. fotooffset. z 1900--1927 r.

Kaz Nuty 1994 – Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz 1994, zebrał i zred. Jan Adamowski, Lublin--Kazimierz 1995.

Kaz Nuty 1995 – Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz 1995, wybór i redakcja Jan Adamowski, Lublin--Kazimierz 1996.

Kemp SInd – Kempiński Andrzej M., Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań 1993.

Kon WiM – Bajki Warmii i Mazur, red. Halina Koneczna, Wanda Pomianowska, Kraków 1956.

Kop SSym – Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1990.

Kot Las – Kotula Franciszek, Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin 1969.

Kot San – Kotula Franciszek, Z Sandomierskiej Puszczy. (Gawędy kulturalno-obyczajowe), Kraków 1962.

Kot Urok – Kotula Franciszek, Przeciw urokom. Wierzenia i obrzędy u Podgórzan, Rzeszowiaków, Lasowiaków, Warszawa 1989.

Krz PBL – Krzyżanowski Julian, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, wyd. 2 rozszerzone, Wrocław t. 1 1962, t. 2 1963.

Krzyż WiM – Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, Warmia i Mazury. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 3 Pieśni zalotne i miłosne, Warszawa 2002.

Kuk Kasz – Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia 1968.

Kul Kosz – Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, red. Józef Burszta, Poznań 1964.

Kul Rop – Nad rzeką Ropą. Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, red. Roman Reinfuss, Kraków 1965.

Kul Wiel – Kultura ludowa Wielkopolski, red. Józef Burszta, Poznań, t. 2 1964, t. 3. 1967.

Kutrz Kurp – Kurpie – Puszcza Zielona, red. Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Wrocław, t. 2 1964.

Lin SJP – Linde Samuel Bogumił, Słownik języka polskiego, t. 1--6. Warszawa 1951. wyd. 3. fotooffset. wg wyd. 2 z 1854--1860.

LL – „Literatura Ludowa”, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, od 1957-

Lud – „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, od 1895-

Lur Słow – Lurker Manfred, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. z niem. Kazimierz Romaniuk, [z. 3. wyd. niem. 1987], Poznań 1989.

Łęga Malb – Łęga Władysław, Ziemia Malborska. Kultura ludowa, Toruń 1933.

ŁSE – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, R. 1--53, 1959- 2014.

MAAE – „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie”, T. I-XIV, 1896--1919.

MAGP – Mały atlas gwar polskich, oprac., przez [t. 1--3] Pracownię Dialektologiczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, [t. 4--13] Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, t. 1--2 pod kier. Kazimierza Nitscha, Wrocław-Kraków 1957--1959, t. 3--8 red. Mieczysław Karaś, Zofia Stamirowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960--1965, t. 9--13 pod kier. Mieczysława Karasia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966--1970.

Mosz Kul – Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, Kraków, cz. 1 1929, cz. 2, z. 1 1934, z. 2 1939.

Nieb Pol – Niebrzegowska Stanisława, Polski sennik ludowy, Lublin 1996.

Nieb Przes – Niebrzegowska Stanisława, Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2000.

Niew Prow – Niewiadomski Donat, Prowadź nas w jasność. Antologia ludowej liryki religijnej, Lublin 1994.

Nitsch Pół – Północnopolskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury (z mapką), red. Kazimierz Nitsch, Kraków 1955.

Nitsch Tek – Nitsch Kazimierz, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa 1960.

NKPP – Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, w oparciu o dzieło Samuela Adalberga opracował Zespół Redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa, t. 1 – 1969, t. 2- 1970, t. 3 – 1972, t. 4 – 1978.

Oles Lub – Olesiejuk Feliks, Obrzędy weselne w Lubelskiem. Materiały etnograficzne do badań nad obrzędowością weselną, Wrocław 1971.

Or L – „Orli Lot”. Organ kół krajoznawczych młodzieży Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, t. 1--24, 1920--1950.

Pal Zer – Paluch Adam, Zerwij ziele z dziewięciu miedz…, Wrocław 1989.

Pau Gal – Pauli Żegota, Pieśni ludu polskiego w Galicji, red. Helena Kapełuś, Wrocław 1973, [wyd. fototypiczne z pierwodruku z 1838 r.].

Pelc SGLub – Pelcowa Halina, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 1 Rolnictwo. Narzędzia rolnicze. Prace polowe. Zbiór i obróbka zbóż, Lublin 2012.

Peł Dem – Pełka Leonard, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987.

Pęk Biłg – Pękalski Michał, Materiały do magii, przesądów i wróżb w Biłgorajskim, „Studia i Materiały Lubelskie. Etnografia 2”, 1967, s. 233--240.

Pieś Śl – Pieśni ludowe z polskiego Śląska, wydali i komentarzem zaopatrzyli Józef Ligęza i Stefan Marian Stoiński, t. 2, Kraków 1938.

Pig Wyb – Pigoń Stanisław, Wybór pisarzy ludowych, cz. 1 Pamiętnikarze i publicyści, Wrocław 1947, cz. 2 Poeci i gawędziarze, Wrocław 1948.

Plesz Międz – Pleszczyński Adolf, Bojarzy międzyrzeccy. Studium etnograficzne, Warszawa 1892.

Poc Poez – Pocek Jan, Poezje, wybór, wstęp i oprac. Alina Aleksandrowicz, Lublin 1980.

Pol Rud – Polaczek Stanisław, Wieś Rudawa. Lud, jego zwyczaje, obyczaje, obrzędy, piosnki, powiastki i zagadki, Warszawa 1892.

Pośp Śląsk – Pośpiech Jerzy, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987.

PSL – „Polska Sztuka Ludowa”, od 1947--

PSWP Zgół – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1--50, red. Halina Zgółkowa, Poznań 1994--2005.

Recz Śląsk – Reczek Stefan, Ze studiów nad śląskim słownictwem rolniczym, „Prace i Materiały Etnograficzne” nr 23, Wrocław 1964, s. 525--589.

Rog Wag – Rogowska-Cybulska Ewa, Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw, Gdańsk 2005.

Sędz Prasł – Sędzik Władysław, Prasłowiańska terminologia rolnicza. Rośliny uprawne. Użytki rolne, Wrocław 1977.

SGP PAN – Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. Mieczysława Karasia, [od t. 2] Jerzego Reichana, [od. t. 6 Joanny Okoniowej], Wrocław--Kraków, t. 1 1982–.

SGP PANK – Materiały z kartoteki Słownika gwar polskich, dostępnej w Repozytorium Cyfrowym Polskich Instytutów Naukowych pod adresem httprcin.org.pldlibrapublication37156.

SGŚ Wyd – Słownik gwar śląskich, red. naukowa Bogusław Wyderka, Opole, t. 1 2000–.

SJP Dor – Słownik języka polskiego, t. 1--11, red. Witold Doroszewski, Warszawa 1958--1969.

Slav Tol – Slavjanskie drevnosti. Ètnolingvističeskij slovar’, red. Nikita I. Tolstoj, Moskva, t. 1–6, 1995--2013.

SLSJ – Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław 1980.

SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, oprac. przez Instytut Badań Literackich PAN, Wrocław--Warszawa--Kraków, red. Maria Renata Mayenowa, zast. red. Franciszek Pepłowski, t. 34, 2010.

S SFr – Skorupka Stanisław, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1--2, Warszawa 1967--1968.

SSiSL – Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska (od cz. 3. – Niebrzegowska-Bartmińska), t. 1 cz. 1. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996; cz. 2. Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999; cz. 3. Meteorologia, Lublin 2012; cz. 4. Świat, światło, metale, Lublin 2012.

SSSł – Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku w. XII, t. 7, cz. 1, red. Gerard Labuda, Zdzisław Stieber, Wrocław--Warszawa--Kraków--Gdańsk--Łódź 1982.

Stel Pom – Stelmachowska Bożena, Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń 1933.

Stoin Żyw – Pieśni żywieckie, zebrał Stefan M. Stoiński, Kraków 1964.

SWJP Dun – Słownik współczesnego języka polskiego, red. Bogusław Dunaj, Warszawa 1996.

Sych SGKasz – Sychta Bernard, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1–7, Wrocław 1967--1976.

Szcz Ant – Szczawiej Jan, Antologia współczesnej poezji ludowej, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1972.

Szym Podl – Szymańska Janina, Podlasie, cz. 1 Teksty pieśni obrzędowych, cz. 2 Teksty pieśni powszechnych, Warszawa 2012.

Święt Nadr – Świętek Jan, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1893.

TN – Materiały terenowe zebrane w Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS, po skrócie TN podano miejscowość i rok nagrania.

Udz Biec – Udziela Seweryn, Ziemia Biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim, Nowy Sącz 1994.

USJP Dub – Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1--6, red. Stanisław Dubisz, Warszawa 2003.

Unt Żyd – Unterman Alan, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, z angielskiego przełożyła Olga Zienkiewicz, Warszawa 1994.

Was Jag – Wasilewski Zygmunt, Jagodne (wieś w pow. łukowskim gm. Dąbie). Zarys etnograficzny, Warszawa 1889.

Wiet SPog – Wietrzyk Aleksander, Słownik gwary Pogórzan (z okolic Gorlic), Kraków 2011.

Wisła – „Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny”, t. 1--21, 1887--1916.

Wit Baj – Witkoś Stanisław, Bajdy i Moderówka, Poznań 1977.

WEP PWN – Wielka Encyklopedia PWN, t. 1--31, Warszawa 2001--2005.

Wört Hoff – Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, herausgegeben unter besonderer Mitwirkung von E. Hoffmann-Krayer und Mitarbeit zahlreicher Fachgenossen von Hanns Bächtold-Stäubli, Berlin und Leipzig, bd. 9 1938--1941.

Zdan SJP – Słownik języka polskiego obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z języków obcych […], wypracowany przez Aleksandra Zdanowicza, Michała Bohusza-Szyszkę, Januarego Filipowicza, Waleriana Tomaszewicza, Floriana Czeplińskiego i Wincentego Korotyńskiego, z udziałem Bronisława Trentowskiego, cz. 1--2 Wilno 1861.

Zow Bib – Zowczak Magdalena, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław 2000.

ZWAK – „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej wydawany staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności”, t. I--XVIII, 1877--1895.

Żajw Ukr – Žajvoronok Vitalij, Znaki ukrajins'koji etnokul'turi. Slovnik-dovidnik, Kijiv 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2017.29.85
Data publikacji: 2017-11-03 08:26:33
Data złożenia artykułu: 2017-02-27 09:48:43

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jerzy Bartmiński, Anna Kaczan

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.