Children’s view on language

Edyta Manasterska-Wiącek

Abstract


The study proposes a linguistic analysis of children’s utterances with regard to their (linguistic and metalinguistics) reflection on the language they acquire. The aim of the analysis is to find out at what level and in what aspects children observe speech and how they talk about language. Metalinguistic reflection has been a subject of psychological research but there is little such reflection from the linguistic perspective relating to children. Psychologists are divided on the issue of (meta)linguistic awareness, therefore the assumption can be made that for linguistic behaviour to be considered metalinguistic it must be performed consciously, it must involve reflective thinking, and the intention to control one’s actions.

 The empirical part of the study, i.e., an analysis of a corpus of children’s reflective utterances about language, has led to the following conclusions: children think of what and how they say, they analyse their own utterances and those of others. Their reflective thinking functions at various levels of linguistic organization: phonological, lexical, syntactic, morphological. They pay attention to collocations, identify registers and lexis-based styles, play with words and their meanings. Without a conceptual framework at their disposal, they can devise their own.


Keywords


children’s speech; metalanguage; grammar

References


Boniecka Barbara, 2010, Dziecięce wyobrażenia świata, Lublin.

Bula Danuta, Niesporek- Szamburska Bernadeta, 2004, Komunikacja językowa dzieci, [w:] Dziecko w świecie języka, red. Bronisława Dymara, Kraków, s. 13--56.

Clark Eve V, Rozwój słownika dziecka: rola składni, semantyki i pragmatyki, [w:] Psychologia języka dzieckai, red. Barbara Bokus, Grace W. Shugar, Gdańsk, s. 135--174.

Donaldson Margaret, 1986, Myślenie dzieci, tłum. Anna Hunea-Bednarska, Ewa Maria Hunca, Warszawa [oryginał: Children’s Minds, Glasgow 1978].

Gleason Jean Berko, Ratner Nan Bernstein, 2005, Psycholingwistyka, tłum. Ewa i Maciej Humanowie, Gdańsk [oryginał: Psycholinguistics. Second edition ed. by Jean Berko Gleason, Nan Bernstein Ratner ISBN 0-15-504106-1, Thomson Learning 1988].

Kaczmarek Leon, 1988, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin.

Kielar-Turska Maria, 1989, Język dziecka. Słowo i tekst, Kraków.

Krasowicz-Kupis Grażyna, 2004, Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka, Lublin.

Kuhl Patricia K., 2007, Proces przyswajania języka – nowe spojrzenie, [w:] Psychologia języka dziecka, red. Barbara Bokus, Grace W. Shugar, Gdańsk, s. 33--62.

Kurcz Ida, 1995, Pamięć. Uczenie się. Język, Warszawa.

Kwarciak Bogusław, 1995, Początki i podstawowe mechanizmy świadomości metajęzykowej, Kraków.

Lenneberg Eric Heinz, 1980, Język w kontekście rozwoju i dojrzewania, [w:] Badania nad rozwojem języka dziecka, red. Grace Wales Shugar, Magdalena Smoczyńska, Warszawa, s. 203--231.

Maciejewska Alina, 2002, Formowanie znaczeń w wypowiedziach dzieci przedszkolnych, Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, „Studia Pragmalingwistyczne” 3, Warszawa, s. 55--70.

Macnamara Jim, 1986, O nazywaniu rzeczy. Uwagi na temat związku między logiką a psychologią, „Wiedza a Język”, t. 1, s. 37--55.

Manasterska-Wiącek Edyta, 2014, Pokonać barierę znaczenia. O intelektualizowaniu wypowiedzi przez dzieci, [w:] Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska, Kraków, s. 119--134.

Manasterska-Wiącek Edyta, 2015, Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Lublin.

Manasterska-Wiącek Edyta, 2016, O paluszkach rybnych i rybie z palcami, czyli o dosłowności w wypowiedziach dziecięcych, [w:] Język a komunikacja 37: Niedosłowność w języku, red. Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski, Władysław Chłopicki, Kraków, s. 391--402.

Niesporek-Szamburska Bernadeta, 2010, Język pierwszy dziecka: od nabywania do kształcenia kompetencji językowej i komunikacyjnej, „Lingwistyka Stosowana” nr 3, s. 99--112.

Porayski-Pomsta Józef, 1991, Strategie opanowywania znaczeń – ich odbicie w żywej mowie dzieci trzyletnich, [w:] Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży, red. Józef Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 45--54.

Porayski-Pomsta Józef, 1993, Umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa.

Święcicka Małgorzata, 1991, Środowiskowe uwarunkowania składni dzieci sześcio- i siedmioletnich, [w:] Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży, red. Józef Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 63--68.

Tomasello Michael, 2003, Czy małe dzieci posiadają składniową kompetencję osób dorosłych?, [w:] Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, red. Ewa Dąbrowska, Wojciech Kubiński, Kraków, s. 144--222.

Wygotski Lew Siemonowicz, 1989, Myślenie i mowa, tłum. Edda Flesznerowa i Józef Fleszner, Warszawa [oryginał: Myšlenie i reč’, Moskva 1966].

Zgółkowa Halina, 1986, Czym język za młodu nasiąknie…, Poznań.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2018.30.285
Data publikacji: 2018-08-17 07:51:41
Data złożenia artykułu: 2017-12-30 21:16:47


Statistics

Total abstract view - 692
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 154 PDF - 40

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Edyta Manasterska-Wiącek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.