Remarks on the contribution of grammar to linguistic worldview

Renata Grzegorczykowa

Abstract


The article looks at grammar in the construction of linguistic worldview (LWV): the problem is important inasmuch as most researchers tend to only focus on lexical issues. By adopting a broad understanding of grammar as a body of mechanisms that make language possible, the author claims that the Polish linguistic worldview draws from the world-formational system (it allows for the emergence of new words and organizes the lexicon by arranging it into conceptual categories with formal linguistic exponents). The inflectional and syntactic systems, in turn, contribute to the LWV much less: the only grammatical categories with a semantic function relevant in this respect are number, gender, tense, modality and conjunctions, which code relationships between entities and phenomena.


Keywords


linguistic worldview; grammar; word-formationed system; inflaction system; grammatical categories

References


Abramowicz Maciej, Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech, 2009, Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym. Założenia programu „A”, „Etnolingwistyka” 21, s. 341-342.

Bartmiński Jerzy, 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.

Francić Vilim, 1961, Budowa słowotwórcza serbsko-chorwackich kolektywów, Kraków.

Grzegorczykowa Renata, 2012, Nazwy tęsknoty w różnych językach, [w:] tejże, Świat widziany poprzez słowa, Warszawa, s. 143--149.

Grzegorczykowa Renata, 2017, Pojęcie czułości w rozumieniu papieża Franciszka na tle danych językowych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 12, s. 112--119.

Heinz Adam, 1961, Fleksja a derywacja, „Język Polski” XLI, s. 343–354.

Lakoff George, 1987, Women, fire and dangerous things, Chicago.

Langacker Ronald, 1987, Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1, Stanford.

LASiS – Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1. DOM, red. Jerzy Bartmiński, Iwona BielińskaGardziel, Beata Żywicka, Lublin 2015; t. 3. PRACA, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława NiebrzegowskaBartmińska, Lublin 2016; t. 5. HONOR, red. Petar Sotirov, Dejan Ajdačić, Lublin 2017.

Mazurkiewicz-Brzozowska Małgorzata, 1993, Praca. Wybrane warianty znaczenia słowa we współczesnej polszczyźnie i ich struktura kognitywna, [w:] Nazwy wartości, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin, s. 133--145.

Mikołajczuk Agnieszka, Obraz radości we współczesnej polszczyźnie, Warszawa.

Pajdzińska Anna, 2018, Kategorie gramatyczne a językowy obraz świata, „Etnolingwistyka” 30, s. 41--54.

Przybylska Renata, 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków.

Taylor John R., 2007, Gramatyka kognitywna, Kraków.

Wierzbicka Anna, 1999, Język – umysł – kultura, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2018.30.31
Data publikacji: 2018-08-17 07:51:25
Data złożenia artykułu: 2018-04-20 12:00:01


Statistics

Total abstract view - 683
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 192 PDF - 56

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Renata Grzegorczykowa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.