The stereotype of warszawiak ‘resident of Warsaw’ in contemporary Polish

Laura Polkowska

Abstract


The article aims to reconstruct the stereotype of warszawiak ‘resident of Warsaw’ in contemporary Polish. The analysis is based on three kinds of data: systemic, from questionnaires, and textual. Definitions of the lexeme warszawiak are surveyed, beginning with Samuel Linde’s Słownik języka polskiego; this is supplemented with a consideration of the lexeme’s selected derivatives. The main basis of experimental research is the questionnaire conducted in three sections of Warsaw’s student populace. Four questions were asked in the questionnaire: about the features of a typical warszawiak, a true warszawiak, about objects (artifacts) characteristic of the person, and collocations of the adjective warszawski ‘of, relating to Warsaw’. Two textual sources were also used: the National Corpus of Polish (NKJP) and comments to online publications about Warsaw.

The stereotype that has been reconstructed appears to be coherent and relatively stable. Especially two features attributed to warszawiacy ‘residents of Warsaw’ are rather resistant to change: conceit (whose basis is one’s location or origin) and artfulness. However, the stereotype also contains new components, mainly neutral ones, such as a rushed lifestyle, modernity, and focus on individual development. The most negative picture of warszawiak is the one that emerges from online comments; the most positive one emerges from responses to the question about the true warszawiak. Within the stereotype there is also internal classification of warszawiacy ‘residents of Warsaw’ with regard to the birthplace and family background.


Keywords


stereotype; linguacultural worldview; warszawiak; questionnaire

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aronson Elliot, 2005, Człowiek istota społeczna, Warszawa.

Bartmiński Jerzy, 1998, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 63–83.

Bartmiński Jerzy, 2007a, Czy możemy wyzwolić się ze stereotypów? Stereotypy a wzory kultury, [w:] tegoż, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin, s. 106–111.

Bartmiński Jerzy, 2007b, Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce? Profile i ich historyczno-kulturowe uwarunkowania, [w:] tegoż, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin, s. 242–261.

Bartmiński Jerzy, 2007c, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, [w:] tegoż, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin, s. 53–71.

Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech, 2013, Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie polskiego stereotypu Europy, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 25, s. 69–95.

Bartmiński Jerzy, Lappo Irina, Majer-Baranowska Urszula, 2007, Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie, [w:] tegoż, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin, s. 262–298.

Bartmiński Jerzy, Panasiuk Jolanta, 2001, Stereotypy językowe, [w:] Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, s. 371–395.

Bauer Zbigniew, 2009, Polskie fora internetowe. Przykład „mowy nienawiści” czy „mowy agresji”?, [w:] Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa, s. 46–59.

Błuszkowski Jan, 2003, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa.

Chlebda Wojciech, 1998, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 31–41.

Doroszewicz Krystyna, Stanisławiak Ewa, 2002, Stereotypy regionalne. Mieszkańcy Warszawy i Krakowa w oczach młodzieży, „Rocznik Żyrardowski” nr 1, s. 113–127.

Górski Rafał, Łaziński Marek, 2012, Typologia tekstów w NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 13–23.

Habrajska Grażyna, 1998, Prototyp – stereotyp – metafora, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 116–123.

ISJP – Inny słownik języka polskiego, red. Mirosław Bańko, Warszawa 2000.

JWP – Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2006.

Kofta Mirosław, 2004, Stereotypy i uprzedzenia a stosunki międzygrupowe: stare problemy i nowe idee, [w:] Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne, red. Mirosław Kofta, Warszawa, s. 10–37.

Leszczyński Adam, 2017, No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków, Warszawa.

Panasiuk Jolanta, 1998, O zmienności stereotypów, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 84–98.

Pisarek Walery, 2007, Wyobrażenia o polskich typach regionalnych, [w:] Walery Pisarek, O mediach i języku, Kraków, s. 140–147.

SJPDor – Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, Warszawa 1958–1969.

Skibińska Elżbieta, 2009, Paryż i Warszawa: stolice i ich mieszkańcy w oczach młodzieży polskiej i francuskiej, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 21, s. 235–258.

SL – Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814.

SW – Słownik języka polskiego, red. Aleksander Zdanowicz i in., Wilno 1861.

Święcicka Małgorzata, Peplińska Monika, 2016, Struktura treściowa i aksjologiczna stereotypów mieszkańców wybranych polskich miast, „Język Polski” z. 1, s. 96–109.

Tomaszewska Hanna, 2012, Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Warszawa.

Tyrpa Anna, 2016, Opowieść o Warszawie wysnuta ze słowników i tekstów folkloru, [w:] Slavica. Onomastica. Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie, red. Maria Biolik, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Wanda Szulowska, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Wojciech Włoskowicz, Olsztyn, s. 213–224.

Weigl Barbara, 2002, Stereotypy i uprzedzenia, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. Jan Strelau, Warszawa, s. 205–224.

WSJP – Wielki słownik języka polskiego, red. Piotr Żmigrodzki, http://www.wsjp.pl/ [dostęp: 10.11.2018].

Zgółkowie Halina, Tadeusz, 1998, Biznesmen, uczony i robotnik. Aksjologiczne podstawy stereotypu językowego. Rekonesans, „Język a Kultura” t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński, s. 245–251.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2019.31.257
Data publikacji: 2019-10-11 20:10:01
Data złożenia artykułu: 2018-11-16 18:39:12


Statistics

Total abstract view - 933
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 198

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Laura Polkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.