Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Studia Białorutenistyczne” to recenzowany rocznik poświęcony Białorusi oraz polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, socjologii, politologii i religioznawstwa. Celem czasopisma jest prezentacja nowych kierunków badań naukowych, wprowadzanie do nauki nowych źródeł, aktualizacja historycznych i współczesnych opinii o zagadnieniach związanych z białorutenistyką.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  1. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie podlegają recenzji.
  2. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów pod kątem ich zgodności z profilem czasopisma oraz sprawdza teksty w wybranym systemie antyplagiatowym.
  3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  5. Recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, małżeństwo), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowywania recenzji.
  6. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do druku lub jego odrzucenia.
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów czasopisma nie są ujawniane.
  8. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu jest ostateczna.
  9. Lista recenzentów zamieszczana jest w wydaniu papierowym czasopisma oraz na jego stronie internetowej.
Redakcja „Studiów Białorutenistycznych” stosuje zasady, których celem jest przeciwdziałanie przejawom nierzetelności naukowej, w szczególności: a) zjawisku ghostwriting, które zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnia swojego udziału (nie jest wymieniony jako współautor pracy, nie uwzględnia się również jego roli w formie podziękowania zamieszczonego w publikacji); b) zjawisku guest authorship, które ma miejsce wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. Oba te zjawiska są przejawem nierzetelności naukowej, stąd wszelkie wykryte jej przypadki będą ujawniane przez Redakcję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Redakcja wymaga od autorów publikacji, aby ujawnili wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Redakcja „Studiów Białorutenistycznych” powinna otrzymać informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo–badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja „Studiów Białorutenistycznych” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Harmonogram publikacji

Zbieranie materiałów do rocznika – do końca drugiego kwartału danego roku. Druk rocznika – do końca czwartego kwartału.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

2014

prof. dr hab. Hryhorij Arkuszyn, prof. dr hab. Aleksander Barszczewski, prof. dr hab. Nina Barszczewska, prof. dr hab. Mikołaj Chaustowicz, prof. dr hab. Lilia Citko, prof. dr hab. Jan Czykwin, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. dr hab. Andrzej Gil, prof. dr hab. Roman Jurkowski, prof. dr hab. Bronisław Kodzis, prof. dr hab. Witold Kołbuk, prof. dr hab. Czesław Łapicz, prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, prof. dr hab. Walenty Piłat, prof. dr hab. Andrzej Sadowski, prof. dr hab. Iwan Sawierczanka, dr hab. Beata Siwek, prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa, prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk, prof. dr hab. Mikołaj Timoszuk, dr hab. Ihar Żuk, prof. dr hab. Czesław Lachur, prof. dr hab. Iryna Budźko, prof. dr hab. Iwona Rzepnikowska

 

2015

doc. dr Iryna Budźko (Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku, Białoruś) prof. dr hab. Mikołaj Chaustowicz (Uniwersytet Warszawski, Polska) prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) dr hab. Helena Głogowska (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Polska) prof. dr hab. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska) prof. dr hab. Witold Kołbuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska) doc. dr Wiktoria Laszuk (Uniwersytet Preszowski, Słowacja) prof. dr hab. Czesław Lachur (Uniwersytet Opolski, Polska) prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska) prof. dr hab. Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska) prof. dr hab. Maria Mocarz-Kleindiest (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska) prof. dr hab. jerzy Nikotorowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) prof. dr hab. Iwona Rzepnikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska) prof. dr hab. Ludmiła Sińkowa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś) dr hab. Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska) prof. dr hab. Mikołaj Timoszuk (Uniwersytet Warszawski), Polska) prof. dr hab. Halina Twaranowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) prof. dr hab. Ihar Żuk (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. J. Kupały w Grodnie, Białoruś)

2016

prof. dr hab. Zofia Abramowicz (Polska), doc. dr Wiktar Adzinoczanka (Białoruś), prof. dr hab. Piotr Cichoracki (Polska), prof. dr hab. Lilia Citko (Polska), prof. dr Iryna Haponienka (Białoruś), prof. dr hab. Roman Jurkowski (Polska), dr hab. Antonina Kozyrska  (Polska), prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Polska), prof. dr Aleś Makarewicz (Białoruś), prof. dr hab. Dorota Michaluk (Polska), prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz (Polska), prof. dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (Polska), prof. dr Żanna Niekraszewicz-Karotkaja (Białoruś), prof. dr hab. Ludmiła Sińkowa (Białoruś), dr hab. Damian Szymczak (Polska), prof. dr Lubow Żwanko (Ukraina), prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk (Polska), prof. dr hab. Mikołaj Timoszuk (Polska), prof. dr Ihar Żuk (Białoruś).

2017

doc. dr Iryna Haponienka (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś); doc. dr Maryna Swistunowa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś); doc. dr Wiktoria Laszuk (Uniwersytet Mateja Bela w Banskiej Bystrzycy, Słowacja); dr hab. Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska); dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska); dr hab. Damian Szymczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska); dr hab. Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska); dr hab. Jorn Happel (Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria); dr hab. Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski, Polska); prof. dr hab. Aleś Makarewicz (Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. Arkadzia Kulaszowa, Białoruś); prof. dr hab. Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska); prof. dr hab. Halina Twaranowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska); prof. dr hab. Jaroslav Vaculik (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy); prof. dr hab. Lubow Żwanko (Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. 0. Beketowa, Ukraina); prof. dr hab. Ludmiła Sinkawa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś); prof. dr hab. Maria Mocarz-Kleindiest (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska); prof. dr hab. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska); prof. dr hab. Ryszard Radzik (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska); prof. dr hab. Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska).

 

Indeksowanie w bazach

Slavic Humanities, Arianta, Index Copernicus, Erih Plus, BazHum, CEJSH

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma Studia Białorutenistyczne

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma zostało przygotowane w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE (www.publicationethics.org). Czasopismo Studia Białorutenistyczne celem zapewnienia wysokiej jakości publikowanych tekstów przestrzega określonych zasad etycznych.

Redakcja

Redakcja „Studiów Białorutenistycznych” stosuje zasady, których celem jest przeciwdziałanie przejawom nierzetelności naukowej, w szczególności: a) zjawisku ghostwriting, które zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnia swojego udziału (nie jest wymieniony jako współautor pracy, nie uwzględnia się również jego roli w formie podziękowania zamieszczonego w publikacji); b) zjawisku guest authorship, które ma miejsce wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. Oba te zjawiska są przejawem nierzetelności naukowej, stąd wszelkie wykryte jej przypadki będą ujawniane przez Redakcję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Recenzenci

Wyznaczani recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej, stosunku zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Autorzy

Publikacje zgłaszane do czasopisma Studia Białorutenistyczne powinny być oryginalne, rzetelne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopisma. Redakcja czasopisma Studia Białorutenistyczne nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części w innych czasopismach.

Plagiat
Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku, koncepcji teoretycznej lub wniosków końcowych. Przypadki popełnienia plagiatu będę przez redakcję ujawniane i zgłaszane właściwym organom.

 

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa „Studiów Białorutenistycznych” jest  organem opiniodawczo-doradczym redakcji. Do jej zadań należy:

a) czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma;

b) wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków badań podejmowanych przez pismo;

c) promocja czasopisma w swych środowiskach naukowych.