Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Studia Białorutenistyczne” to recenzowany rocznik poświęcony Białorusi oraz polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, socjologii, nauk o kulturze. Rocznik stanowi multidyscyplinarną platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i z zagranicy zainteresowanych naukami humanistycznymi w różnych aspektach. Nasz rocznik jest otwarty zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla autorów młodych będących na początku kariery naukowej, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dialogu międzypokoleniowego oraz zapewnienie różnych punków widzenia na dyskutowane tematy. Istotną kwestią jest także dążenie do umiędzynarodowienia wyników prowadzonych w Polsce badań przez zapraszanie do współpracy z pismem autorów, recenzentów oraz członków rady naukowej z istotnych ośrodków zagranicznych prowadzących badania w zakresie białorutenistyki.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Proces recenzji – opis poszczególnych etapów

1. Zgłoszony artykuł zostaje poddany wstępnej recenzji przez członków redakcji. W trakcie wstępnej recenzji sprawdzana jest zgodność tekstu z profilem czasopisma, tematyką numeru i przyjętymi przez czasopismo zasadami redakcyjnymi (czytaj więcej). Jeżeli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja zwraca się do Autora z prośbą o dokonanie poprawek i uzupełnień.

2. Artykuł zostaje poddany weryfikacji w programie antyplagiatowym przed przekazaniem recenzentom.

3. Teksty, które są zgodne z zasadami redakcyjnymi są przekazywane dwóm niezależnym recenzentom. Recenzentów ustala redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji.

4. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (w tym jeden recenzent zagraniczny) spoza jednostki afiliowanej przez Autora i Wydawcy.

5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż instytucja afiliowana przez autora pracy.

6. Proces recenzji opiera się na modelu obustronnej anonimowości, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

7. W innych rozwiązaniach recenzent deklaruje niewystępowanie konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, konflikt); b) relacje podległości zawodowej; c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

8. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

9. Recenzent przygotowuje recenzję w formie elektronicznej za pośrednictwem swojego indywidualnego konta na stronie czasopisma https://journals.umcs.pl/sb i zamieszcza ją w systemie czasopisma. System czasopisma zapewnia obustronną anonimowość – nie pozwala na identyfikację zarówno autora manuskryptu, jak i recenzenta.

10. Poprzez system obsługi czasopisma recenzent otrzymuje indywidualny dostęp do pliku z tekstem artykułu oraz ewentualnymi plikami dodatkowymi.

11. Recenzent może wybrać następujące rekomendacje odnośnie do recenzowanego tekstu: akceptacja zgłoszonego tekstu; wymaganie wprowadzenia poprawek; skierowanie do ponownej recenzji; odrzucenie zgłoszonego tekstu.

12. Po wpłynięciu obu recenzji redakcja podejmuje dalsze decyzje:

 • Jeśli obie recenzje są pozytywne – redakcja przekazuje je autorowi i prosi o ustosunkowanie się do uwag i ewentualne naniesienie poprawek. Po przysłaniu poprawionej wersji tekstu redakcja ocenia ją i kwalifikuje do druku, w uzasadnionych wypadkach może się zwrócić do recenzentów o ponowną ocenę tekstu;
 • Jeśli jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna – redakcja powołuje dodatkowego recenzenta i po wpłynięciu trzeciej recenzji podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku lub nie i przekazuje recenzje autorowi;
 • Jeśli obie recenzje są negatywne – redakcja przekazuje je autorowi i informuje o odrzuceniu tekstu.

13. W sytuacjach dyskusyjnych lub w przypadku niezgodnych recenzji, o dopuszczeniu do publikacji decyduje kolegium redakcyjne, które może powołać dodatkowego recenzenta lub recenzentów.

14. Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów.

15. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo na swojej stronie internetowej podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

16. Proces recenzji trwa około 2–3 miesiące (z wyłączeniem okresów świątecznych i wakacyjnych).

 

Podstawowe kryteria odrzucania artykułu naukowego w „Studia Białorutenistyczne”:

 1. brak zgodności z profilem czasopisma (prace z zakresu nauk humanistycznych: filologiczne, kulturoznawcze, językoznawcze) lub zakresem tematycznym numeru – decyduje wstępna ocena redakcji lub szczegółowa ocena recenzenta (zob. wytyczne dla recenzentów);
 2. przekroczenie zalecanej objętości tekstu (30 tys. znaków łącznie ze streszczeniami i bibliografią – patrz szerzej zasady redakcyjne) – decyduje wstępna ocena redakcji;
 3. niedostosowanie tekstu do zasad redakcyjno-edytorskich (patrz szerzej – wymogi redakcyjne) – decyduje wstępna ocena redakcji lub szczegółowa ocena recenzenta (zob. wytyczne dla recenzentów);
 4. negatywne recenzje: uzyskanie dwóch negatywnych recenzji skutkuje automatycznym odrzuceniem tekstu; w przypadku pojedynczej recenzji negatywnej, kolejna recenzja negatywna decyduje o odrzuceniu artykułu; w szczególnych przypadkach decyzję o dyskwalifikacji tekstu podejmuje redakcja.


WYTYCZNE DLA RECENZENTÓW

Wytyczne ogólne

 1. Recenzent(-ka) wyraża zgodę na przygotowanie recenzji, jeśli uzna, że temat i problematyka artykułu jest zgodna z jego (jej) kompetencjami i zainteresowaniami badawczymi, co pozwoli przygotować rzetelną i merytoryczną ocenę zgłoszonego artykułu.
 2. Recenzent zgadzając się na przygotowanie recenzji akceptuje wymogi czasowe dotyczące okresu przygotowania recenzji w czasopiśmie – 2 miesiące. Jeżeli recenzent stwierdzi, że terminowe wykonanie recenzji nie jest możliwe, powinien powiadomić o tym redaktora.
 3. Recenzent nie powinien podejmować się recenzji artykułów, jeśli podejrzewa, że może zachodzić konflikt interesów, wynikających z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym lub zawodowym z którymkolwiek z autorów lub instytucji związanych ze zgłoszonym tekstem.

 

Wytyczne szczegółowe - kryteria oceny recenzowanych tekstów (artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych, sprawozdań konferencyjnych)

1. Recenzent powinien ocenić zgłoszony tekst, uwzględniając: zgodność recenzowanego tekstu z profilem czasopisma; stronę merytoryczną tekstu; poprawność doboru i zastosowania metod badawczych oraz ich innowacyjność; liczbę i poprawność doboru źródeł oraz literatury, w szczególności pozycji bibliograficznych znajdujących się na bazach SCOPUS i Web of Science; zgodność abstraktu, słów kluczowych oraz bibliografii z wymogami czasopisma; spójność i przejrzystość tekstu; poziom językowo-stylistyczny.

2. Recenzent ocenia zgodność recenzowanego tekstu z profilem czasopisma „Studia Białorutenistyczne” publikującego prace z zakresu nauk humanistycznych: filologiczne, kulturoznawcze, językoznawcze) lub z zakresem tematycznym danego numeru;

3. Recenzent stwierdza, czy recenzowany artykuł jest oryginalną pracą naukową.

4. W recenzji należy wskazać w szczególności:

 • czy tytuł jest spójny z treścią problemową artykułu;
 • czy autor opisał oraz poprawnie dobrał i zastosował metody badawcze; czy zamieszczone ilustracje, wykresy lub tabele są czytelne;  
 • czy proces badawczy został poprawnie przeprowadzony przez autora oraz czy uzyskane wyniki stanowią elementy nowej wiedzy; czy przedstawia tezy oraz formułuje odpowiedzi na postawione pytania, odnosi się do rezultatów badań innych uczonych, określa znaczenie przeprowadzonych badań w obszarze językoznawstwa, literaturoznawstwa bądź kulturoznawstwa.

5. Recenzent artykułu recenzyjnego powinien stwierdzić, czy oceniany tekst dotyczy publikacji istotnej dla nauki oraz czy autor odniósł się do poprawności metodologicznej i strony merytorycznej recenzowanej pozycji.

6. Recenzent sprawozdania z konferencji stwierdza, czy tekst określa przedmiot i cel konferencji, prezentuje tezy lub elementarne treści wygłoszonych referatów oraz wskazuje znaczenie konferencji dla nauk humanistycznych.

7. Recenzent określa, czy abstrakt recenzowanego artykułu spełnia wymogi wskazane w wytycznych dla autorów:

 • czy abstrakt artykułu naukowego jest spójny z tematem i treścią artykułu: temat badań; główne tezy; cel badań; oryginalność ujęć badawczych; wartość poznawczą dla danej dyscypliny naukowej;
 • czy abstrakt recenzji (artykułu recenzyjnego) określa: przedmiot i znaczenie recenzowanej pozycji w pespektywie odpowiedniej dyscypliny naukowej; ocenę poprawności logicznej i metodologicznej recenzowanej pozycji; wnioski recenzenta;
 • czy abstrakt sprawozdania z konferencji określa: temat, datę i miejsce konferencji; przedmiot i cel konferencji; znaczenie konferencji dla danej dyscypliny naukowej.

8. Recenzent ocenia, czy słowa kluczowe zostały dobrane poprawnie.

9. Recenzent ocenia poziom językowo-stylistyczny, spójność i przejrzystość tekstu.

10. Recenzent stwierdza zgodność tekstu z określonymi w wytycznych dla autorów zasadami formatowania tekstu, przypisów i bibliografii.

 

Harmonogram publikacji

Zbieranie materiałów do rocznika – do końca drugiego kwartału danego roku. Druk rocznika – do końca czwartego kwartału.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

2014

prof. dr hab. Hryhorij Arkuszyn, prof. dr hab. Aleksander Barszczewski, prof. dr hab. Nina Barszczewska, prof. dr hab. Mikołaj Chaustowicz, prof. dr hab. Lilia Citko, prof. dr hab. Jan Czykwin, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. dr hab. Andrzej Gil, prof. dr hab. Roman Jurkowski, prof. dr hab. Bronisław Kodzis, prof. dr hab. Witold Kołbuk, prof. dr hab. Czesław Łapicz, prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, prof. dr hab. Walenty Piłat, prof. dr hab. Andrzej Sadowski, prof. dr hab. Iwan Sawierczanka, dr hab. Beata Siwek, prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa, prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk, prof. dr hab. Mikołaj Timoszuk, dr hab. Ihar Żuk, prof. dr hab. Czesław Lachur, prof. dr hab. Iryna Budźko, prof. dr hab. Iwona Rzepnikowska

2015

doc. dr Iryna Budźko (Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku, Białoruś) prof. dr hab. Mikołaj Chaustowicz (Uniwersytet Warszawski, Polska) prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) dr hab. Helena Głogowska (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Polska) prof. dr hab. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska) prof. dr hab. Witold Kołbuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska) doc. dr Wiktoria Laszuk (Uniwersytet Preszowski, Słowacja) prof. dr hab. Czesław Lachur (Uniwersytet Opolski, Polska) prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska) prof. dr hab. Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska) prof. dr hab. Maria Mocarz-Kleindiest (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska) prof. dr hab. jerzy Nikotorowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) prof. dr hab. Iwona Rzepnikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska) prof. dr hab. Ludmiła Sińkowa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś) dr hab. Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska) prof. dr hab. Mikołaj Timoszuk (Uniwersytet Warszawski), Polska) prof. dr hab. Halina Twaranowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) prof. dr hab. Ihar Żuk (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. J. Kupały w Grodnie, Białoruś)

2016

prof. dr hab. Zofia Abramowicz (Polska), doc. dr Wiktar Adzinoczanka (Białoruś), prof. dr hab. Piotr Cichoracki (Polska), prof. dr hab. Lilia Citko (Polska), prof. dr Iryna Haponienka (Białoruś), prof. dr hab. Roman Jurkowski (Polska), dr hab. Antonina Kozyrska  (Polska), prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Polska), prof. dr Aleś Makarewicz (Białoruś), prof. dr hab. Dorota Michaluk (Polska), prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz (Polska), prof. dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (Polska), prof. dr Żanna Niekraszewicz-Karotkaja (Białoruś), prof. dr hab. Ludmiła Sińkowa (Białoruś), dr hab. Damian Szymczak (Polska), prof. dr Lubow Żwanko (Ukraina), prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk (Polska), prof. dr hab. Mikołaj Timoszuk (Polska), prof. dr Ihar Żuk (Białoruś).

2017

doc. dr Iryna Haponienka (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś); doc. dr Maryna Swistunowa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś); doc. dr Wiktoria Laszuk (Uniwersytet Mateja Bela w Banskiej Bystrzycy, Słowacja); dr hab. Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska); dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Polska); dr hab. Damian Szymczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska); dr hab. Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska); dr hab. Jorn Happel (Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria); dr hab. Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski, Polska); prof. dr hab. Aleś Makarewicz (Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. Arkadzia Kulaszowa, Białoruś); prof. dr hab. Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska); prof. dr hab. Halina Twaranowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska); prof. dr hab. Jaroslav Vaculik (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy); prof. dr hab. Lubow Żwanko (Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. 0. Beketowa, Ukraina); prof. dr hab. Ludmiła Sinkawa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś); prof. dr hab. Maria Mocarz-Kleindiest (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska); prof. dr hab. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska); prof. dr hab. Ryszard Radzik (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska); prof. dr hab. Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska).

2018

Iryna Budźko (Białoruś); Piotr Cichoracki (Polska); Lilia Citko (Polska); Larysa Giedimin (Białoruś); Roman Jurkowski (Polska); Antonina Kozyrska (Polska); Aleś Makarewicz (Białoruś); Dorota Michaluk (Polska); Maria Mocarz-Kleindiest (Polska); Żanna Niekraszewicz-Karotkaja (Białoruś); Jerzy Nikitorowicz (Polska); Ryszard Radzik (Polska); Dorota Rembiszewska (Polska); Alena Rudenka (Białoruś); Ludmiła Sińkowa (Białoruś); Maryna Swistunowa (Białoruś); Siarhiej Zaprudski (Białoruś)

2019

Iryna Budzko (Białoruś); Piotr Cichoracki (Polska) Lilia Citko (Polska); Vasyl Futala (Ukraina); Joanna Getka (Polska); Roman Jurkowski (Polska); Jacek Kulbaka (Polska); Hubert Łaszkiewicz (Polska); Maria Mocarz-Kleindienst (Polska); Zhanna Nekrashevich-Karotkaja (Białoruś); Natalia Korina (Austria); Andrei Macuk (Białoruś); Aliaksandr Makarevich (Białoruś); Natalia Paliaszczuk (Białoruś); Dorota Krystyna Rembiszewska (Polska); Iryna Ramanava (Litwa); Dzmitry Shavialiou (Białoruś); Ludmila Sinkova (Białoruś); Beata Siwek (Polska); Natalia Snigiriova (Białoruś); Halina Twaranowicz (Polska); Jaroslav Vaculik (Czechy); Tatsiana Valodzina (Białoruś); Jerzy Waszkiewicz (Białoruś); Andrzej Zakrzewski (Polska)

2020

Viktoryja Boretskaja (Białoruś);Iryna Budzko (Białoruś), Mikałaj Chaustowicz (Polska); Aleh Dziarnovich (Białoruś); Lilia Citko (Polska); Roman Jurkowski (Polska); Radoslaw Kaleta (Polska); Anzela Mielnikava (Białoruś); Zhanna Nekrashevich-Karotkaja (Białoruś); Irena Matus (Polska); Małgorzata Misiak (Polska); Zhanna Nekrashevich-Karotkaja (Białoruś); Vladimir Putik (Białoruś), Dorota Rembiszewska (Polska); Iryna Ramanava (Litwa); Oleh Razyhrayev (Ukraina); Ludmila Sinkova (Białoruś), Maryna Svistunova (Białoruś); Natalia Snigiriova (Białoruś); Halina Tvaranovich (Polska); Tatsiana Valodzina (Białoruś)

2021

Iryna Budzko (Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus), Piotr Cichoracki (University of Wrocław, Poland), Lilia Citko (University of Bialystok, Poland), Marcin Dębicki (University of Wrocław, Poland), Ewa Golachowska (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland), Olga Nestel (Australia), Mirosław Jankowiak (The Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic), Eriks Jekabsons (University of Latvia, Riga, Latvia), Aliaksei Lastouski (Polotsk State University, Belarus), Aliaksandr Makarevich (Mogilev State A. Kuleshov University, Belarus), Marzena Marczewska (Jan Kochanowski University of Kielce, Poland), Dorota Michaluk (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland), Maria Mocarz-Kleindienst (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland); Natalia Paliashchuk (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus), Aliaksandr Pashkevich (Belarus), Tacciana Ramza (Belarusian State University, Minsk, Belarus), Dorota Rembiszewska (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland), Svitlana Romaniuk (University of Warsaw, Poland), Ludmila Sinkova (Belarusian State University, Minsk, Belarus), Ivana Slivkova (University of Presow, Slovakia), Natalia Snigiriova (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus), Nadzieja Staravojtava (Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus), Halina Tvaranovich (University of Bialystok, Poland), Tatsiana Valodzina (National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus), Sviatlana Viarhijenka (Francisk Skorina Gomel State University, Belarus), Włodzimierz Wysoczański (University of Wrocław, Poland), Anna Żebrowska (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland)

2022

Nina Barszczewska (University of Warsaw, Poland), Hermann Bieder (Austria), Elżbieta Bogdanowicz (University of Bialystok, Poland), Juliia Buyskykh (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina), Piotr Cichoracki (University of Wrocław, Poland), Joanna Getka (University of Warsaw, Poland), Jorn Happel (Helmut Schmidt University in Hamburg, Germany), Mirosław Jankowiak (The Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic), Vital Evmenkov (Belarus), Natalia Korina (University of Vienna, Austria), Iryna Kowal-Fuczyło (The National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraina), Uladimir Lobach (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland), Dorota Michaluk (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland), Oleh Razyhrayev (Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraina), Dorota Rembiszewska (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland), Beata Siwek (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Damian Szymczak (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (University of Warsaw, Poland).

 

Indeksowanie w bazach

Slavic Humanities, Arianta, Index Copernicus, Erih Plus, BazHum, CEJSH, DOAJ

 

Etyka publikacji i polityka wobec naruszeń etyki

Jednym z priorytetów komitetu redakcyjnego Studia Białorutenistyczne jest publikacja artykułów wysokiej jakości. Uczciwość publikowanych treści jest kwestią zasadniczą i musi być zapewniona w procesie recenzyjnym, redakcyjnym i publikacyjnym. W tym celu oczekuje się od wszystkich uczestników procesu publikacji w Studia Białorutenistyczne: autorów, recenzentów i redaktorów przestrzegania naszej polityki dotyczącej etyki publikacji i jej naruszeń. Poniższe standardy obowiązujące w Studia Białorutenistyczne zostały opracowane na podstawie Wytycznych Etycznych COPE oraz Etyki Publikacyjnej przyjętej w Elsevier.

Obowiązki redakcji

1. Redakcja ocenia nadesłane teksty wyłącznie na podstawie ich wartości merytorycznej (waga, oryginalność, istotność pracy, jasność) i ich znaczenie dla profilu czasopisma bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, religię, poglądy polityczne i przynależność instytucjonalną autorów.

2. Redakcja stosuje wewnętrzne procedury zapewniające wysoką jakość publikowanych materiałów włączając w to kontrolę antyplagiatową nowych artykułów.

3. Redakcja przyznaje wszystkim autorom prawo do wolności wypowiedzi.

4. Redakcja zapewnia, iż względy komercyjne nie stanowią zagrożenia dla standardów intelektualnych i etycznych.

5. W razie potrzeby redakcja zawsze jest gotowa na publikację poprawek, wyjaśnień, sprostowań i przeprosin.

6. Redaktorzy i zespół redakcyjny nie ujawniają informacji na temat prac złożonych do druku osobom innym niż autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, inni doradcy redakcyjni oraz wydawca.

7. Redakcja zachęca autorów, czytelników, członków komitetu redakcyjnego i recenzentów do przedstawiania propozycji ulepszenia procesu tworzenia czasopisma.

8. Redakcja zna badania dotyczące recenzowania i publikowania oraz stale ocenia procedury stosowane w ich czasopiśmie w świetle nowych ustaleń.

9. Redakcja dąży do zapewnienia możliwości technicznych i uwzględnienia wytycznych ze strony ekspertów (projektantów technicznych, statystyków) potrzebnych dla zachowania wysokiej jakości czasopisma.

10. Redakcja podejmuje działania w przypadku problemów etycznych dotyczących artykułów złożonych do druku oraz już opublikowanych. Należy zbadać każdy zgłoszony przypadek nieetycznego zachowania publikacyjnego, nawet jeśli zostanie wykryty wiele lat po publikacji.

11. Redakcja wspiera inicjatywy zmierzające do zmniejszenia liczby naruszeń etyki w badaniach naukowych i publikacjach.

12. Redakcja dąży do zapewnienia tego, by wszystkie publikacje zamieszczone w czasopiśmie należycie odzwierciedlały tezy przytaczanych w nich artykułów, które powinny być przedstawione w oryginalnym kontekście.

Prawa i obowiązki Recenzentów

1. Recenzenci pomagają redakcji w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i poprzez jej komunikację z autorami pomagają im poprawić jakość artykułów.

2. Redakcja dostarcza recenzentom aktualnych wytycznych dotyczących stawianych im wymagań włączając w to konieczność zachowania poufności odnośnie recenzowanych artykułów.

3. Przed wyrażeniem zgody na recenzowanie, recenzenci powinni wskazać na potencjalny konflikt interesów.

4. Czasopismo stosuje system ochrony tożsamości recenzentów.

5. Nie należy ujawniać tożsamości recenzentów poszczególnych artykułów. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku dla wszystkich artykułów, które ukazały się w danym roku.

6. Redakcja dąży do tego, by recenzje dla czasopisma były sprawiedliwe, bezstronne i sporządzone w określonym terminie.

7. Recenzje powinny być sporządzone w sposób obiektywny, a uwagi sformułowane z jasnym uzasadnieniem tak, by autorzy mogli je wykorzystać dla poprawy jakości swoich artykułów.

8. Redakcja stosuje system zapewniający zachowanie poufności materiału złożonego do czasopisma w trakcie procesu recenzyjnego.

9. Zachęca się recenzentów do formułowania uwag dotyczących kwestii etycznych i możliwych naruszeń zasad badań naukowych i publikacji przez złożoną pracę, jak też jej oryginalności, ewentualnej zbędności oraz podejrzenia popełnienia plagiatu.

10. Redakcja monitoruje proces recenzowania i podejmuje kroki, by przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami.

11. Redakcja tworzy i rozwija bazę danych odpowiednich recenzentów oraz dokonuje jej aktualizacji w oparciu o działalność recenzentów upewniając się, że odzwierciedla ona społeczność czasopisma. W celu znalezienia nowych potencjalnych recenzentów należy wykorzystywać różne źródła oprócz bezpośrednich kontaktów.

Prawa i obowiązki Autorów

1. Autorzy oryginalnych badań powinni przedstawić rzetelny opis wykonanej przez siebie pracy i jej wyników, po którym następuje obiektywne omówienie wagi pracy. Artykuły recenzyjne powinny być dokładne, obiektywne i wyczerpujące, a ‘opinie’ redakcyjne i prezentacje własnego punktu widzenia powinny być jasno przedstawione. Fałszywe lub świadomie błędne twierdzenia są zachowaniami nieetycznymi i nieakceptowanymi.

2. Redakcja publikuje wytyczne dla autorów, w których określa wymagania wobec nich. Wytyczne są regularnie uaktualniane i muszą uwzględniać poniższe normy postępowania.

3. Proces recenzyjny jest zgodny z poniższymi normami postępowania:

• Każda publikacja jest recenzowana przez przynajmniej dwóch zewnętrznych recenzentów.

• Artykuły podlegają obustronnie anonimowemu procesowi recenzyjnemu, w którym autorzy nie znają tożsamości recenzentów a recenzenci tożsamości autorów.

• Recenzja ma formę pisemną z jednoznacznym wnioskiem o akceptacji lub odrzuceniu artykułu.

Studia Białorutenistyczne zapewniają autorom możliwość odwołania się od decyzji redakcji. Autor odwołujący się od decyzji redakcji winien przedstawić jasno uzasadniony wniosek w tej sprawie redaktor naczelnej, prof. Siergiejowi Kowalowowi (siergiej.kowalow@umcs.pl).

4. Redaktor naczelny winien uwzględnić wniosek autora o niewyznaczanie na recenzenta konkretnej osoby jeśli jest odpowiednio uzasadniony i możliwy do zrealizowania.

Relacje z czytelnikami

1. Czytelnicy są informowani o źródle finansowania badań lub pracy naukowej oraz o roli finansujących w przeprowadzonym badaniu i jego publikacji.

2. Wszystkie publikacje są recenzowane przez odpowiednio wykwalifikowanych recenzentów. Tożsamość recenzentów każdego artykułu jest poufna, a lista ich nazwisk publikowana jest raz w roku. Recenzenci są kompetentni, by ocenić pracę i wolni od konfliktu interesów.

3. W Studia Białorutenistyczne nie publikuje się sekcji nierecenzowanych.

4. Redakcja dąży do rozwijania polityki transparentności mającej w pełni zapewnić ujawnienie pochodzenia artykułów niebadawczych.

5. Czasopismo stosuje system autorski promujący dobrą praktykę i zniechęcający do działań nieetycznych (np. ghost authors, guest authors)

6. Czasopismo informuje czytelników o krokach podjętych w celu zapewnienia obiektywnej i bezstronnej oceny artykułów autorstwa członków redakcji i komitetu redakcyjnego.

Relacje z członkami komitetu redakcyjnego

1. Redakcja udziela nowym członkom komitetu redakcyjnego wytycznych dotyczących oczekiwań wobec nich oraz informuje dotychczasowych członków o nowych zasadach i wprowadzonych zmianach.

2. Artykuły złożone przez członków komitetu redakcyjnego są anonimowe i podlegają standardowej procedurze recenzyjnej w celu zapewnienia bezstronności. Członkostwo w komitecie redakcyjnym nie gwarantuje publikacji artykułu.

3. Redaktor naczelny stale dąży do znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych członków komitetu redakcyjnego, którzy mogą się przyczynić do rozwoju i dobrego zarządzania czasopismem.

4. Redaktor naczelny regularnie ocenia skład komitetu redakcyjnego i udziela jego członkom wskazówek dotyczących ich funkcji i obowiązków.

5. Członkowie komitetu redakcyjnego mają następujące obowiązki:

• wspieranie i promowanie czasopisma

• wyszukiwanie najlepszych autorów i najlepszych prac (np. przez śledzenie streszczeń) i aktywne zachęcanie autorów do nadsyłania artykułów

• recenzowanie nadsyłanych prac.

Relacje z właścicielami czasopisma i wydawcą

1. Relacja redakcji z wydawcą czasopisma jest oparta na zasadzie niezależności redakcji.

2. Redakcja podejmuje decyzje, które artykuły powinny być opublikowane w oparciu o ich jakość i zgodność z profilem czasopisma, bez nacisków ze strony właścicieli.

Zapewnienie jakości

1. Redakcja podejmuje kroki w celu zapewnienia wysokiej jakości publikowanych materiałów.

Ochrona danych osobowych

1. W swoich działaniach redakcja przestrzega praw poufności.

2. Redakcja chroni poufność informacji uzyskanych w trakcie badań i kontaktów zawodowych.

Wspieranie badań etycznych (np. na ludziach i zwierzętach)

1. Redakcja dąży do zapewnienia zgodności publikowanych przez nią badań z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi etyki (np. etycznymi standardami American Educational Research Association: (http://www.aera.net/AboutAERA/Default.aspx?menu_id=90&id=222),

zasadami etycznymi British Educational Research Association http://www.bera.ac.uk/publications/guidelines/,

zasadami etycznymi American Psychological Association

http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx).

2. Redakcja dąży do uzyskania pewności, że badania zostały zaaprobowane przez właściwe instytucje (np. komitet etyki badań, instytucjonalna rada recenzencka), jeśli takowe istnieją. Jednakże taka akceptacja nie jest gwarancją etyczności badań.

3. Redakcja prosi autorów o wyjaśnienie aspektów etycznych ich badań (takich jak podanie sposobu uzyskania zgody uczestników na udział w badaniach lub określenie metody zapewnienia ochrony uczniów biorących udział w badaniach) jeśli powstaną zastrzeżenia wobec nich lub zaistnieje potrzeba udzielenia takich wyjaśnień.

Postępowanie w przypadku domniemanych naruszeń etyki

1. Redakcja ma obowiązek podjęcia działań w przypadku podejrzenia, iż nastąpiło naruszenie etyki lub jeśli taki zarzut został postawiony, zarówno wobec opublikowanych, jak i nieopublikowanych artykułów.

2. Redakcja nie zadowala się odrzuceniem artykułów, które wzbudzają podejrzenie naruszenia etyki, lecz jest zobowiązana do czynnego zajęcia się takimi przypadkami.

3. Redakcja najpierw prosi o wyjaśnienia osoby podejrzane o popełnienie wykroczenia. Jeśli nie jest ono zadowalające, prosi ich pracodawców, instytucję lub właściwy organ (np. organ nadzorujący lub narodową organizację ds. uczciwości badań naukowych) o przeprowadzenie dochodzenia.

4. Redakcja dokłada starań, by przeprowadzono należyte dochodzenie w sprawie domniemanego wykroczenia.

Zapewnienie uczciwości dokumentacji naukowej

1. Błędy, pomyłki i nieścisłości należy natychmiast poprawić na prośbę zainteresowanych (autora, recenzenta, czytelnika, wydawcy).

2. Autorzy opublikowanych artykułów mogą je ponownie opublikować pod warunkiem jasnego określenia ich powiązania z oryginalną publikacją.

Własność intelektualna

1. Redakcja wyczulona jest na kwestię własności intelektualnej i zajmuje się domniemanymi naruszeniami praw i konwencji dotyczących własności intelektualnej.

2. Redakcja wspiera autorów, których prawa autorskie zostały naruszone lub którzy stali się ofiarami plagiatu.

Wspieranie dyskusji

1. Redakcja wspiera i jest gotowa rozważyć przekonującą krytykę prac opublikowanych w czasopiśmie.

2. Autorzy krytykowanych materiałów mają możliwość odpowiedzi. Proszeni są o jej przedstawienie w okresie dwóch tygodni. Jeśli się na to zdecydują, zarówno krytyka, jak i odpowiedź na nią mają być opublikowane w tym samym numerze, w wymienionej kolejności.

3. Artykuły relacjonujące negatywne wyniki nie są wykluczane.

Względy komercyjne

1. Studia Białorutenistyczne prowadzą jasną politykę zapewniającą, że względy komercyjne nie wpływają na decyzje redakcyjne. Reklamy w artykułach nie są dozwolone.

2. Studia Białorutenistyczne nie przyjmują do druku artykułów sponsorowanych. Artykuły mogą być nadsyłane przez przedstawicieli firm, jednakże podlegają one tej samej procedurze recenzyjnej i standardom, jak pozostałe prace.

 

Zadania Rady Naukowej

Redakcja w porozumieniu z Radą Naukową ustala wiodący temat danego numeru. Przygotowuje ogłoszenie o naborze artykułów do nowego numeru, które jest publikowane na stronie internetowej czasopisma oraz rozsyłane do badaczy w kraju i zagranicą. Dokonuje pierwszej, wstępnej oceny tekstu, ustala recenzentów. W razie potrzeby zasięga opinii właściwych członków Rady Naukowej. Redaktorzy językowi prowadzą korespondencję z autorami i recenzentami z zagranicy, dbają o poziom językowy informacji publikowanych na stronie internetowej czasopisma.