Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Studia Białorutenistyczne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW (OBOWIĄZUJĄ OD XI NUMERU „STUDIÓW BIAŁORUTENISTYCZNYCH”)

Opłaty
Czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie i prace redakcyjne nad tekstami oraz za ich publikację.

1. Redakcja rocznika „Studia Białorutenistyczne” przyjmuje do druku artykuły naukowe wcześniej nieopublikowane. Zgłoszenie artykułu do czasopisma oznacza, że autor wyraża zgodę na jego publikację w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie czasopisma (https://journals.umcs.pl/sb).

2. W „Studiach Białorutenistycznych” są zamieszczane materiały w języku polskim, białoruskim oraz w następujących językach kongresowych: rosyjskim, angielskim i niemieckim.

3. Materiały do druku należy zgłaszać w formie elektronicznej przez Platformę Czasopism UMCS, rejestrując się na stronie internetowej journals.umcs.pl/sb. Przesłane teksty powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, najlepiej w najnowszych wersjach MS Word for Windows. W przypadku stosowania nietypowego edytora tekstu należy dołączyć pliki w formie RTF. Tekst powinien być przygotowany przy wyłączonej funkcji automatycznego dzielenia wyrazów i bez użycia tzw. twardej spacji. Format czcionki: Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wierszami 1,5. Numery stron umieszczamy na dole, na środku. Jeśli tekst zawiera nietypowe fonty, należy je dołączyć jako pliki pomocnicze. Rysunki, wykresy, tabele, fotografie przesyłamy jako odrębne pliki. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

4. W ramach artykułu prosimy o przestrzeganie niniejszego układu:

Autor (imię i nazwisko): w języku oryginału, przy alfabetach cyrylickich zapis również w języku angielskim (według zapisu w paszporcie).

Afiliacja: w języku polskim oraz angielskim.

Adres e-mail (do opublikowania w piśmie).

ORCID.

Tytuł w języku oryginału, angielskim, polskim i białoruskim (jeśli język angielski, polski lub białoruski jest językiem oryginału, pojawia się na pierwszej pozycji).

Abstrakty i słowa klucze (3–5) w języku angielskim, polskim i białoruskim.

Tekst.

Bibliografia (w kolejności: źródła, opracowania – według stylu APA).

5. W recenzji nad tekstem zamieszczamy nagłówek (pogrubiony) odnoszący się do recenzowanej pracy [imię i nazwisko autora recenzowanej pracy, tytuł pozycji (kursywa), wydawnictwo, miejsce, rok wydania i liczba stron]. Pod tekstem umieszczamy imię i nazwisko autora recenzji (kursywą z prawej strony). Identycznie postępujemy w przypadku not o książkach.

6. W sprawozdaniach z konferencji nad tekstem umieszczamy tytuł konferencji, miejsce i czas jej zorganizowania (dzień, miesiąc, rok). Pod tekstem podajemy imię i nazwisko autora sprawozdania (kursywą z prawej strony).

7. Wraz z tekstem (jako plik pomocniczy) powinny być złożone następujące dane o autorze: imię i nazwisko, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy (uczelnia lub inna instytucja, katedra/zakład, funkcja, adres miejsca pracy), e-mail (najlepiej służbowy), adres do korespondencji, specjalność naukowa, zainteresowania naukowe oraz wykaz pięciu najważniejszych publikacji autora. Przysyłając dane osobowe, autor wyraża zgodę na ich upublicznienie zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

8. Objętość artykułów i artykułów recenzyjnych (posiada odniesienia bibliograficzne oraz podlega procesowi recenzji) nie powinna być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami) oraz nie większa niż 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami). Objętość artykułu obliczamy, uwzględniając wszystkie elementy wymienione w punkcie 3 oraz tabele, wykresy, fotografie. Objętość zamieszczanych recenzji-omówień do 10 000 znaków. Objętość not o książkach: maksymalnie 4000 znaków, objętość sprawozdań z konferencji i biogramów: maksymalnie 6000 znaków.

9. Cytaty krótkie ujmujemy w cudzysłów, cytaty długie (powyżej 3 wierszy) wyróżniamy graficznie, stosując czcionkę 10 pkt., odstęp 1.

10. Zapisywanie dat w tekście: 12 XI 2016 r., przy różnych stylach (kalendarzach): 27 II/11 III 1896 r.

11. Pisownia określeń „wiek”, „rok”: przed liczebnikami – rozwinięte, np. w wieku XVIII, w roku 1979; po – skrócone, np. w XII w., w 1956 r. W przypadku dziesięcioleci stosujemy zapis cyframi: lata 60. XIX w.

12. Należy stosować określenia skrótowe typu: m.in., np., tzw., II poł. XIX w., I wojna światowa, II wojna światowa.

13. W przypadku przywoływania nazw instytucji za pierwszym razem podajemy pełną nazwę wraz ze skrótowcem, w kolejnych przywołaniach należy posługiwać się skrótowcem.

W 1915 roku założono Centralny Komitet Obywatelski w Piotrogrodzie (CKO). W kolejnych latach członkowie CKO prowadzili działalność pomocową w Rosji.

14. W przypadku skrótowców powszechnie wykorzystywanych (np. ZSRR, NKWD, KGB, BRL) nie ma potrzeby przywoływania pełnej nazwy.

15. Przypisy dolne (10 pkt., pojedynczy odstęp) prosimy ograniczyć do minimum, należy je stosować tylko w przypadku informacji dodatkowych, pogłębiających zagadnienie.
Przypisy bibliograficzne dotyczące literatury przedmiotu umieszczamy wewnątrz tekstu według stylu APA.

16. Teksty złożone do „Studiów Białorutenistycznych” powinny być poprawne pod względem językowym i przygotowane zgodnie z określonymi przez Kolegium Redakcyjne wymogami. Teksty niespełniające tych wymogów nie będą przyjmowane do druku.

17. Brak reakcji autora na prośbę Kolegium Redakcyjnego o nadesłanie niezbędnych do druku artykułu danych lub modyfikację tekstu, jak również niewykonanie przez autora w wyznaczonym terminie korekty autorskiej będzie traktowane jako rezygnacja z druku danej publikacji.

18. Autorzy opublikowanych w „Studiach Białorutenistycznych” artykułów naukowych otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz rocznika.

19. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor publikacji.

20. Wszelkie formy plagiatu i autoplagiatu będą traktowane przez Redakcję jako przejawy nierzetelności naukowej. Redakcja będzie dokumentować oraz powiadamiać stosowne instytucje o łamaniu i naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce.

21. Przed ukazaniem się publikacji powinna być nadesłana wypełniona i podpisana umowa Wydawnictwa z autorem publikacji.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 6. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.