Lingwistyka kulturowa

Farzad Sharifian

Streszczenie w języku polskim


Lingwistyka kulturowa (ang. Cultural Linguistics) to według autora multidyscyplinarny obszar badań nad relacją między językiem, kulturą i poznaniem. Za Palmerem autor sytuuje  lingwistykę kulturową w bliskości lingwistyki kognitywnej (która operuje pojęciami  schematów wyobrażeniowych,  metafor pojęciowych i struktur poznawczych)  i antropologii lingwistycznej (w ramach której mieści się  lingwistyka w stylu Franza Boasa, etnosemantyka i etnografia mówienia). Wspólną płaszczyznę zainteresowań lingwistyki kulturowej, antropologii lingwistycznej i lingwistyki kognitywnej tworzą modele kulturowe przynależne do szerszej kategorii konceptualizacji kulturowych. Ostatnio lingwistyka kulturowa korzysta z nowych podejść badawczych, takich jak teoria systemów złożonych lub koncepcja poznania rozproszonego i wzbogaca swoje rozumienie poznania kulturowego.  Autor  w kolejności omawia  trzy obszary zastosowań lingwistyki kulturowej: do badania  odmian angielszczyzny, do diagnozowania przyczyn  nieporozumień w komunikacji międzykulturowej, do ujawniania manipulacji językowej w sposobie posługiwania się metaforami w dyskursie politycznym.


Słowa kluczowe


lingwistyka kulturowa; antropologia lingwistyczna; konceptualizacja kulturowa; modele kulturowe; poznanie kulturowe

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Anusiewicz Janusz, 1994, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Arthur Jay Mary, 1996, Aboriginal English: A Cultural Study, Melbourne: Oxford University Press.

Atkinson Dwight, 2015, Writing across cultures: culture in second language writing studies, [w:] The Routledge Handbook of Language and Culture, red. Farzad Sharifian, Londyn i Nowy York: Routledge, s. 417-430.

Avruch Kevin and Zheng Wang, 2005, Culture, apology, and international negotiation: The case of the Sino-U.S.“spy plane” crisis, „International Negotiation” 10, s. 337-353.

Baker Mona, 2006, Translation and Conflict: A Narrative Account, Nowy Jork i Londyn: Routledge.

Bartlett Frederic C., 1932, Remembering, Cambridge: Cambridge University Press.

Berlin Brent, 1992, Ethnobiological Classification: Principles of Categorization of Plants and Animals in Traditional Societies, New Jersey: Princeton University Press.

Blount Benjamin G., 1995 [1974], Language, Culture, and Society: A Book of Readings, Prospect Heights, IL: Waveland Press.

Blount Benjamin G., 2011, A history of cognitive anthropology, [w:] A Companion to Cognitive Anthropology, red. David B. Kronenfeld, Giovanni Bennardo, Victor C. de Munck i Michael D. Fischer, Nowy Jork: Wiley-Blackwell, s. 11-29.

Bobrow Daniel G. i Donald A. Norman, 1975, Some principles of memory schemata, [w:] Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science, red. Daniel G. Bobrow i A. Collins, Nowy Jork: Academic Press, s. 131-149.

Borofsky Robert, 1994, On the knowledge of knowing of cultural activities, [w:] Assessing Cultural Anthropology, red. Robert Borofsky, Nowy Jork: McGraw-Hill, s. 331-348.

Clark Andy and David Chalmers, 1998, The extended mind, „Analysis” 58, s. 10-23.

Cohen Raymond, 1997, Negotiating across Cultures: International Communication in an Interdependent World, Washington, DC: US Institute for Peace.

Cummings Patrick J. i Hans-Georg Wolf, 2011, A Dictionary of Hong Kong English: Words from the Fragrant Harbor, Hong Kong: Hong Kong University Press.

D’Andrade Roy G., 1987, A folk model of the mind, [w:] Cultural Models in Language and Thought, red. Dorothy Holland i Naomi Quinn, Cambridge: Cambridge University Press, s. 112-148.

D’Andrade Roy G., 1995, The Development of Cognitive Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press.

D’Andrade Roy G. i Claudia Strauss (red.), 1992, Human Motives and Cultural Models, Cambridge: Cambridge University Press.

Dirven René, Roslyn Frank i Cornelia Ilie (red.), 2001, Language and Ideology, Vol. 2: Cognitive Descriptive Approaches, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Dirven René i Martin Pütz (red.), 2003, Cognitive Models in Language and Thought, Berlin i Nowy Jork: Mouton de Gruyter.

Duranti Alessandro, 2003, Language as culture in U.S. anthropology, „Current Anthropology” 11 (3), s. 323-347.

Frank Roslyn i Nathalie Gontier, 2011, On constructing a research model for historical cognitive linguistics (HCL): Some theoretical considerations, [w:] Essays in Historical Cognitive Linguistics, red. Kathryn Allan, Paivi Koivisto-Alanko, Heli Tissari i Margaret Winters, Berlin: Mouton de Gruyter, s. 31-69.

Glushko Robert J., Paul P. Maglio, Teenie Matlock i Lawrence W. Barsalou, 2008, Categorization in the wild, „Trends in Cognitive Science” 12 (4), s. 129-135.

Goddard Cliff i Zhengdao Ye, 2015, Ethnopragmatics, [w:] The Routledge Handbook of Language and Culture, red. Farzad Sharifian, Londyn i Nowy Jork: Routledge, s. 66-83.

Goldstein Jeffrey, 1999, Emergence as a construct: History and issues, „Emergence: Complexity and Organization” 1 (1), s. 49-72.

Gumperz John J., 1982, Discourse Strategies, Cambridge: Cambridge University Press.

Gumperz John J., 1991, Contextualization and understanding, [w:] Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon, red. Alessandro Duranti i Charles Goodwin, Cambridge: Cambridge University Press, s. 229-252.

Gumperz John J., 1996, The linguistic and cultural relativity of conversational inference, [w:] Rethinking Linguistic Relativity, red. John J. Gumperz i Steven C. Levinson, Cambridge: Cambridge University Press, s. 374-407.

Gumperz John J. i Dell Hymes (red.), 1972, Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication, Nowy Jork i Londyn: Holt, Rinehart and Winston.

Hatim Basil i Ian Mason, 1990, Discourse and the Translator, Londyn: Longman.

Hercus Luise A., 1994, A Grammar of the Arabana-Wangkangurru Language Lake Eyre Basin, South Australia Pacific Linguistics Series C-128, Australian National University: Canberra.

Holland, Dorothy i Naomi Quinn (red.), 1987, Cultural Models in Language and Thought, Cambridge: Cambridge University Press.

Holland John H., 1995, Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity, Reading, MA: Addison Wesley.

Hutchins Edwin, 1994, Cognition in the Wild, Cambridge, MA: MIT Press.

Hymes Dell, 1974, Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Idström Anna i Elisabeth Piirainen, 2012, Endangered Metaphors, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Johnson Mark, 1987, The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago: University of Chicago Press.

Keesing Roger M., 1987, Models, “folk” and “cultural”: paradigms regained?, [w:] Cultural Models in Language and Thought, red. Dorothy Holland i Naomi Quinn, Cambridge: Cambridge University Press, s. 369-393.

Kronenfeld David B., 2015, Culture and kinship language, [w:] The Routledge Handbook of Language and Culture, red. Farzad Sharifian, Londyn i Nowy York: Routledge, s. 154-169.

Lakoff George, 2011 [1987], Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, tłum. Magdalena Buchta, Agnieszka Kotarba, Anna Skucińska, Kraków: Universitas.

Lakoff George i Mark Johnson, 1988 [1980], Metafory w naszym życiu, tłum. Tomasz P. Krzeszowski, Warszawa: PIW.

Langacker Ronald W., 1994, Culture, cognition, and grammar, [w:] Language Contact and Language Conflict, red. Martin Pütz, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 25-53.

Langacker Ronald W., 2014, Culture and cognition, lexicon and grammar, [w:] Approaches to Language, Culture and Cognition: The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology, red. Masataka Yamaguchi, Dennis Tay i Benjamin Blount, Houndmills and New York: Palgrave Macmillan, s. 27-49.

Leavitt John, 2015, Linguistic relativity: precursors and transformations, [w:] The Routledge Handbook of Language and Culture, red. Farzad Sharifian, Londyn i Nowy Jork: Routledge, s. 18-30.

Lee Penny, 1996, The Whorf Theory Complex: A Critical Reconstruction, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Lucy John A., 1992, Grannnatical Categories and Cognition: A Case Study of the Linguistic Relativity Hypothesis. Cambridge: Cambridge University Press.

Malcolm Ian G. i Judith Rochecouste, 2000, Event and story schemas in Australian Aboriginal English, „English World-Wide” 21 (2), s. 261-289.

Mareschal Denis, Daisy Powell i Agnes Volein, 2003, Basic level category discriminations by 7- and 9-month-olds in an object examination task, „Journal of Experimental Child Psychology” 86, s. 87-107.

Mazzarella William, 2004, Culture, globalization, mediation, „Annual Review of Anthropology” 33, s. 345-367.

Minsky Marvin, 1975, A framework for representing knowledge, [w:] The Psychology of Computer Vision, red. Patrick H. Winston, Nowy Jork: McGraw-Hill, s. 211-277.

Muhlhausler Peter, Thomas E. Dutton i Suzanne Romaine, 2003, Tok Pisin Texts: From the Beginning to the Present, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Palmer Gary B., 1996, Toward a Theory of Cultural Linguistics, Austin, TX: University of Texas Press.

Palmer Gary B., 2003, Talking about thinking in Tagalog, „Cognitive Linguistics” 14 (2-3), s. 251-280.

Palmer Gary B., 2006, Energy through fusion at last: Synergies in cognitive anthropology and cognitive linguistics, [w:] Cognitive Linguistics: Foundations and Fields of Application, red. Gitte Kristiansen i René Dirven, Berlin i Nowy Jork: Mouton de Gruyter.

Peeters Bert, 2001, Does Cognitive Linguistics live up to its name?, [w:] Language and Ideology, Vol. 1: Cognitive Theoretical Approaches, red. René Dirven, Bruce W. Hawkins i Esra Sandikcioglu, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 83-106.

Polzenhagen Frank i Hans-Georg Wolf, 2007, Culture-specific conceptualisations of corruption in African English: Linguistic analyses and pragmatic applications, [w:] Applied Cultural Linguistics: Implications for Second Language Learning and Intercultural Communications, red. Farzad Sharifian i Gary B. Palmer, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 125-168.

Polzenhagen Frank i Xiaoyan Xia, 2015, Language, culture, and prototypicality, [w:] The Routledge Handbook of Language and Culture, red. Farzad Sharifian, Londyn i Nowy York: Routledge, s. 253-269.

Quinn Naomi, 1987, Convergent evidence for a cultural model of American marriage, [w:] Cultural Models in Language and Thought, red. Dorothy Holland i Naomi Quinn, Cambridge: Cambridge University Press, s. 173-192.

Quinn Naomi, 1991, The cultural basis of metaphor, [w:] Beyond Metaphor: The Theory of Tropes in Anthropology, red. James W. Fernandez, Stanford, CA: Stanford University Press, s. 56-93.

Rumelhart David E., 1980, Schemata: The building blocks of cognition, [w:] Theoretical Issues in Reading Comprehension: Perspectives from Cognitive Psychology, Linguistics, Artificial Intelligence and Education, red. Rand J. Spiro, Bertram C. Bruce i William F. Brewer, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, s. 33-58.

Sharifian Farzad, 2005, Cultural conceptualizations in English words: A study of Aboriginal children in Perth, „Language and Education” 19 (1), s. 74-88.

Sharifian Farzad, 2006, A cultural-conceptual approach to the study of World Englishes: The case of Aboriginal English, „World Englishes” 25 (1), s. 11-22.

Sharifian Farzad, 2007, Politics and/of translation: Case studies between Persian and English, „Journal of Intercultural Studies” 28 (4), s. 413-424.

Sharifian Farzad, 2008a, A cultural model of Home in Aboriginal children’s English, [w:] Cognitive Sociolinguistics: Language Variation, Cultural Models, Social Systems, red. Gitte Kristiansen i René Dirven, Berlin i Nowy Jork: Mouton de Gruyter, s. 333-352.

Sharifian Farzad, 2008b, Distributed, emergent cultural cognition, conceptualisation, and language, [w:] Body, Language, and Mind, Vol. 2: Sociocultural Situatedness, red. Roslyn M. Frank, René Dirven, Tom Ziemke i Enrique Bernárdez, Berlin i Nowy Jork: Mouton de Gruyter, s. 109-136.

Sharifian Farzad, 2009a, Figurative language in international political discourse: The case of Iran, „Journal of Language and Politics” 8 (3), s. 416-432.

Sharifian Farzad, 2009b, On collective cognition and language, [w:] Language and Social Cognition: Expression of Social Mind, red. Hanna Pishwa, Berlin i Nowy Jork: Mouton de Gruyter, s. 163-182.

Sharifian Farzad, 2010, Cultural conceptualizations in intercultural communication: A study of Aboriginal and non-Aboriginal Australians, „Journal of Pragmatics” 42, s. 3367-3376.

Sharifian Farzad, 2011, Cultural Conceptualisations and Language: Theoretical Framework and Applications, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Sharifian Farzad, 2013, Globalisation and developing metacultural competence in learning English as an international language, „Multilingual Education” 3 (7), s. 1-12.

Sharifian Farzad, René Dirven, Ning Yu i Susanne Neiemier (red.), 2008, Culture, Body, and Language: Conceptualizations of Internal Body Organs across Cultures and Languages, Berlin i Nowy Jork: Mouton de Gruyter.

Sharifian Farzad i Maryam Jamarani, 2011, Cultural schemas in intercultural communication: A study of Persian cultural schema of sharmandegi ‘being ashamed’, „International Pragmatics” 8 (2), s. 227-251.

Sharifian Farzad i Maryam Jamarani, 2013, Cultural conceptualizations and translating political discourse, [w:] Cognitive Linguistics and Translation: Advances in Some Theoretical Models and Applications, red. Ana Rojo i Irade Ibarretxe-Antuñano, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 339-372.

Shore Bradd, 1996, Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning, Oxford: Oxford University Press.

Siahaan Poppy, 2008, Did he break your heart or your liver? A contrastive study on metaphorical concepts from the source domain organ in English and in Indonesian, [w:] Body, Culture, and Language: Conceptualisations of Internal Body Organs across Cultures and Languages, red. Farzad Sharifian, René Dirven, Ning Yu i Susanne Neiemier, Berlin i Nowy Jork: Mouton de Gruyter, s. 45-74.

Strauss Claudia, 2015, Language and culture in cognitive anthropology, [w:] The Routledge Handbook of Language and Culture, red. Farzad Sharifian, Londyn i Nowy York: Routledge, s. 386-400.

Strauss Claudia i Naomi Quinn, 1997, A Cognitive Theory of Cultural Meaning, Cambridge: Cambridge UniversityPress.

Street Chester, 1987, An Introduction to the Language and Culture of the Murrinh-patha, Darwin: Summer Institute of Linguistics.

Sutton John, 2005, Memory and the extended mind: Embodiment, cognition, and culture, „Cognitive Processing” 6 (4), s. 223-226.

Sutton John, 2006, Memory, embodied cognition, and the extended mind, „Philosophical Psychology”, Special issue 19 (3), s. 281-289.

Tonkinson Robert, 1998, Mardudjara kinship, [w:] Traditional Aboriginal Society, red. W. H. Edwards, 2nd edn., Melbourne: Macmillan, s. 144-160.

Waldrop M. Mitchell, 1992, Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, Nowy Jork: Simon and Schuster.

Walsh Michael, 1993, Classifying the world in an Aboriginal language, [w:] Language and Culture in Aboriginal Australia, red. Michael Walsh i Colin Yallop, Canberra: Aboriginal Studies Press, s. 107-122.

waThiong’o Ngugi, 1986, Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature, Londyn: Heinemann.

Wilson Robert A., 2005, Collective memory, group minds, and the extended mind thesis, „Cognitive Processing”, 6 (4), s. 227-236.

Wolf Hans-Georg, 2008, A cognitive linguistic approach to the cultures of World Englishes: The emergence of a new model, [w:] Cognitive Sociolinguistics: Language Variation, Cultural Models, Social Systems, red. Gitte Kristiansen i René Dirven, Berlin: Mouton de Gruyter, s. 353-385.

Wolf Hans-Georg, 2015, Language and culture in intercultural communication, [w:] The Routledge Handbook of Language and Culture, red. Farzad Sharifian, Londyn i Nowy York: Routledge, s. 445-459.

Wolf Hans-Georg i Frank Polzenhagen, 2009, World Englishes: A Cognitive Sociolinguistic Approach, Berlin: Mouton de Gruyter.

Yu Ning, 2007, Heart and cognition in ancient Chinese philosophy, „Journal of Cognition and Culture” 7 (1-2), s. 27-47.

Yu Ning, 2009a, From Body to Meaning in Culture: Papers on Cognitive Semantic Studies of Chinese, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Yu Ning, 2009b, The Chinese HEART in a Cognitive Perspective: Culture, Body, and Language, Berlin i Nowy Jork: Mouton de Gruyter.

Yu Ning, 2015, Embodiment, culture, and language, [w:] The Routledge Handbook of Language and Culture, red. Farzad Sharifian, Londyn i Nowy York: Routledge, s. 227-239.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/et.2016.28.31
Data publikacji: 2016-09-22 09:58:55
Data złożenia artykułu: 2015-12-20 00:34:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 6279
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 6734 PDF (English) - 2802

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Farzad Sharifian

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.