Wokół późnośredniowiecznego duchowieństwa ziemi wieluńskiej. Uwagi i uzupełnienia na marginesie książki Tadeusza Nowaka, Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XV i początku XVI wieku. Studium prozopograficzne, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2017, ss. 177

Radosław Krajniak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest krytyczna ocena książki Tadeusza Nowaka pt. Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XV i początku XVI wieku. Poza omówieniem treści monografii zasadniczą część artykułu stanowią uzupełnienia. Szczególną uwagę zwrócono na niewykorzystaną w pracy literaturę przedmiotu, a także na pominięte, bądź uwzględnione jedynie w niewielkim zakresie źródła, dzięki którym możemy lepiej poznać kariery średniowiecznego duchowieństwa ziemi wieluńskiej.


Słowa kluczowe


duchowieństwo; ziemia wieluńska; średniowiecze; prozopografia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Printed sources

Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. Ulanowski, vol. 2, Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Gneznensis et Poznaniensis (1403–1530), Kraków 1902.

Annaty z Królestwa Polskiego w XV wieku (1421–1503), ed. M.D. Kowalski, Kraków 2002.

Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens, vol. 6, (1447–1464), eds. I. Sułkowska-Kuraś et al., Romae–Lublini 1998.

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, vol. 6, eds. J.F. Abert, W. Deeters, Tübingen 1985.

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, vol. 8, eds. D. Brosius, U. Scheschkewitz, Tübingen 1993.

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, vol. 10, eds. U. Schwarz et al., Berlin–Boston 2018.

Repertorium Poenitentiariae Germanicum, vol. 2, eds. L. Schmugge, K. Bukowska, A. Mosciatti, Tübingen 1999.

Trzydzieści jeden nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diec. we Włocławku z drugiej połowy XV wieku. Trzecie Ćwierćwiecze, ed. S. Librowski, ‘Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne’ 1988, 57.

Trzydzieści osiem nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diec. we Włocławku z pierwszej połowy XV wieku, ed. S. Librowski, ‘Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne’ 1988, 56.

Studies

Czyżak M., Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408–1448, Poznań 2003.

Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428–1500, Poznań 2012.

Dola K., Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój–skład osobowy–działalność, Lublin 1983.

Gąsiorowski A., Kanonicy włocławscy w najstarszej metryce kapitulnej (1435–1500), in: Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej, ed. A. Radzimiński, Toruń 2000.

Gąsiorowski A., Skierska I., Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej, ‘Czasopismo Prawno-Historyczne’ 1995, 47, 1–2.

Gerlic H., Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1120–1526), Gliwice 1993.

Jabłońska A., Kapituła uniejowska do początku XVI wieku, Kielce 2005.

Jujeczka S., Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopograficzne, Legnica 2006.

Kopysta A., Studenci z parafii kolegiackiej w Wieluniu na Uniwersytecie Krakowskim w latach 1400–1642, ‘Częstochowskie Studia Teologiczne’ 1986, 14.

Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, vol. 2, Gniezno 1883.

Kowalska-Pietrzak A., Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Łódź 2004.

Kowalski M.D., Krytyczne uwagi o najnowszym, siódmym tomie ‘Bullarium Poloniae’, ‘Roczniki Historyczne’ 2007, 73.

Kowalski M.D., Opłaty annatowe w piętnastowiecznych aktach Kamery Apostolskiej. Uwagi na temat interpretacji źródeł proweniencji papieskiej, ‘Roczniki Historyczne’ 2001, 67.

Kowalski M.D., Uwagi o ‘Bullarium Poloniae’. Spojrzenie na koncepcję edycji i wykonanie, ‘Studia Źródłoznawcze’ 2007, 45.

Librowski S., Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, vol. 1, lata 1232–1550, Włocławek 1994.

Nowak T.A., Kiernosek Jakub, in: Wieluński słownik biograficzny, vol. 1, eds. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń 2012.

Nowak T.A., Łowieński Stanisław, in: Wieluński słownik biograficzny, vol. 1, eds. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń 2012.

Nowak T.A., Sworcz Jan, in: Wieluński słownik biograficzny, vol. 1, eds. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń 2012.

Radzimiński A., Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne, vol. 1, Prałaci, Toruń 1991.

Radzimiński A., Strogomir ze Zdziar h. Gozdawa (zm. po 1469), kanclerz i prepozyt płocki, in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 44, Warszawa–Kraków 2006.

Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, ed. R. Rosin, Warszawa 1963.

Wilk-Woś Z., Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437–1493), Łódź 2013.

Wolny J., Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku z terenu diecezji częstochowskiej, ‘Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne’ 1969, 43, 3–6.

Zabraniak S., Wieluński ośrodek kościelny w okresie staropolskim, Lublin 2007.

Zimmermann G., Das Breslauer Domkapitel im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation (1500–1600). Verfassungsgeschichtliche Entwicklung und persönliche Zusammensetzung, Weimar 1938.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2020.50.627-644
Data publikacji: 2020-12-28 11:40:48
Data złożenia artykułu: 2019-12-31 11:04:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 235
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 132

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Radosław Krajniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.