Naczelnicy Siedleckiej Dyrekcji Naukowej (1864–1912)

Dariusz Szewczuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono i poddano analizie grupę urzędników kierujących Siedlecką Dyrekcją Naukową w latach 1864–1912. Byli oni odpowiedzialni za nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa na terenie guberni siedleckiej. Mieli oni również prawo do decydowania o zatrudnianiu nauczycieli w szkołach elementarnych oraz kontrolowali ich pracę dydaktyczno-wychowawczą. W ówczesnych warunkach politycznych jednym z ich zadań było prowadzenie działań rusyfikacyjnych. W artykule podjęto próbę przedstawienia na ile ich doświadczenie zawodowe miało wpływ na sposób wywiązywania się z tych zadań. Poddano również analizie, skąd pochodzili, z jakich warstw społecznych się wywodzili i jakie posiadali wykształcenie.


Słowa kluczowe


Królestwo Polskie; Siedlecka Dyrekcja Naukowa; administracja oświatowa; naczelnicy dyrekcji naukowych; edukacja elementarna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archival sources

Archiwum Państwowe w Lublinie:

Chełmska Dyrekcja Szkolna, Akta ogólne, ref. no. 404.

Dyrekcje Szkolne, Akta osobowe, ref. no. 527, 734, 1175, 1212, 1332, 1383, 1502, 2471, 3142.

Official collections and guides

‘Dziennik Praw Królestwa Polskiego’, vol. 57, Warszawa 1860–1861.

‘Dziennik Praw Królestwa Polskiego’, vol. 62, Warszawa 1864.

‘Dziennik Praw Królestwa Polskiego’, vol. 66, Warszawa 1866.

‘Dziennik Praw Królestwa Polskiego’, vol. 67, Warszawa 1867.

Studies

Bogdanov S., Naczelnicy Radomskiej Dyrekcji Szkolnej. Analiza grupy, in: Szkice z dziejów radomskiej oświaty, eds. A. Duszyk, K. Latawiec, Radom 2014.

Kucha R., Oświata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Lublin 1984.

Kula E., Massalski A., Naczelnicy (dyrektorzy) Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej (1864–1915), ‘Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika’ 2017, 26, 1.

Latawiec K., Górak A., Legieć J., Bogdanov S., Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839–1918. Słownik biograficzny, vol. 1, Ministerstwo Oświecenia Publicznego, Lublin 2015.

Manteuffel T., Centralne władze oświatowe na terenie byłego Królestwa Kongresowego (1807–1915), Warszawa 1929.

Okolski A., Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskim, vol. I, Warszawa 1880.

Poznański K., Opinia publiczna Królestwa Polskiego wobec sprawy oświaty ludu w 1861 roku, ‘Rozprawy z Dziejów Oświaty’ 1964, 7.

Poznański K., Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 roku, Wrocław 1968.

Sempołowska S., Reforma szkolna 1862 roku, in: Pisma pedagogiczne i oświatowe, Warszawa 1962.

Szewczuk D., Funkcjonowanie rosyjskiego nadzoru szkolnego na terenie Lubelszczyzny, in: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, vol. 1, eds. A. Górak, I. Łuć, D. Magier, Lublin–Siedlce 2008.

Szewczuk D., Seminaria nauczycielskie w Królestwie Polskim, Lublin 2015.

Wroczyński R., Myśl pedagogiczna i programy oświatowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1963.

Wrzyszcz A., Gubernia chełmska. Zarys ustrojowy, Lublin 1997.

Wrzyszcz A., Chełmska Dyrekcja Naukowa (1864–1918), in: Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. Materiały z konferencji, Lublin–Kazimierz, 28–30 kwietnia 1997 r., vol. 3, eds. M. Mozgawa et al., Lublin 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2020.50.269-284
Data publikacji: 2020-12-28 11:40:14
Data złożenia artykułu: 2020-01-30 11:22:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 770
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 424

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Dariusz Szewczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.