Tradycja i kultura Towarzystwa Jezusowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako wzorce i przykłady w De viris illustribus Jana Poszakowskiego SJ

Justyna Łukaszewska-Haberkowa

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono wzorce i przykłady zaczerpnięte z tradycji i kultury Towarzystwa Jezusowego w twórczości Jana Poszakowskiego SJ, w szczególności w jego De viris illustribus. Dzieło Poszakowskiego zawiera biografie wybitnych jezuitów działających na Litwie. Pośrednio jego przedmiotem jest także sama Litwa jako obszar działalności kulturalnej jezuitów od XVI do XVIII w. Zakonnicy opisani przez Poszakowskiego starali się wprowadzać w życie najważniejsze zasady pozostawione zakonowi przez św. Ignacego. Jezuici pracujący na Litwie poprzez swoją działalność duszpasterską i szkolną służyli duchowemu i materialnemu rozwojowi kraju. Do najważniejszych elementów tradycji i kultury jezuickiej w twórczości Poszakowskiego należały przedstawione w artykule m. in. nekrologi, sprawozdania, martyrologium i menologium, działalność apologetyczna, duszpasterska oraz oświatowa.


Słowa kluczowe


jezuici; Rzeczpospolita Obojga Narodów; tradycja zakonna; św. Ignacy Loyola; Jan Poszakowski SJ

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie:

rkps 1536, J. Poszakowski, De viris illustribus Provinciae Lithuaniae.

Bednarz M., Relatio de caedibus patrum ac fratrum SI in Provinciae Poloniae a Patre Joanne Zuchowicz SI collecta AD. 1665, „Archiwum Historicum Societatis Iesu” 1960, 29.

Biblioteka pisarzów assystencyi polskiej Towarzystwa Jezusowego, powiększana dwoma dodatkami (…) Napisana we Lwowie od r. 1852 do 1855 przez X. Józega Browna prowincji naprzód białoruskiej potem galicyjskiej kapłana, przeł. W. Kiejnowski, Poznań 1862.

Cieślak S., Marcin Laterna (1552–1598) – działacz kontrreformacyjny, Kraków 2003.

Encyklopedia kościelna, t. 20, red. M. Nowodworski, Warszawa–Kraków 1894.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, red. L. Grzebień, Kraków 1995.

Estreicher K., Bibliografia polska, t. 19, Kraków 1903.

Grabski A.F., Zarys historiografii polskiej, Poznań 2006.

Hensel L., Kultura szlachecka w Europie Środkowo-Wschodniej w 1 połowie XVIII wieku, Wrocław 1986.

Janikowski E., Ks. Jan Poszakowski – polski apologeta XVIII w. Życie i twórczość, „Studia Theologiaca Varsaviensia” 1978, 16, 2.

Kazańczuk M., Egzempla z pism jezuickich przełomu XVII i XVIII wieku w świetle doktryny Kościoła potrydenckiego, w: Literatura i instytucja w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1994.

Kłoczowski J., Zakony męskie w Polsce w XVII–XVIII wieku, w: Kościół w Polsce, t. 2, XVI–XVIII, Kraków 1970.

Kmet’ V., Istorychni studiï u L’vivs’kiy yezuïts’kiy akademiï (1661–1773), w: Kyïvs’ka Akademiya, Vypusk 13, Kyïv 2016 [Кметь В., Історичнi студiï у Львiвськiй єзуïтськiй академiï (1661–1773), w: Киïвська Академiя, Випуск 13, Kиïв 2016].

Kriegseisen W., Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763). Sytuacja prawna, organizacyjna i stosunki międzywyznaniowe, Warszawa 1996.

Kuźmina D., Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku, Lublin 2005.

Łukaszewska-Haberkowa J., Contemplata aliis tradere. Mikołaj Łęczycki SJ jako autor dzieł ascetycznych, w: Studia classica et neolatina, red. Z. Głombiowska, Gdańsk 2019.

Mariani A., Le strategie editoriali dI Jan Poszakowski S. I. (1684–1757). Un contributo Alla storia Della letteratura religiosa del tardo barocco, „Studia Europeae Gnesnensia” 2013, 8.

Natoński B., Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, Od Odrodzenia do Oświecenia, cz. 1, Teologia humanistyczna, Lublin 1975.

Natoński B., Jan Antoni Poszakowski, w: Polski słownik biograficzny, t. 27, z. 4, Kraków–Warszawa–Wrocław 1982–1983.

Niedzielski J., Jan Poszakowski, w: Podręczna encyklopedia kościelna, t. 31–32, red. Z. Chełmicki, Warszawa–Kraków 1913.

Paluszkiewicz F., Mały słownik jezuitów w Polsce, Warszawa 1995.

Piechnik L., Dzieje Akademii Wileńskiej, Rzym, t. 1–4, 1983–1990.

Poplatek J., Jan Wielewicki i jego diariusz, „Odrodzenie i Reformacja” 1969, 4.

Puchowski K., Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565–1773, Gdańsk 1999.

Puchowski K., Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Gdańsk 2007.

Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 2006.

Sordina E., Kształcenie literackie w szkołach jezuickich, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1990, 33.

[Wielewicki J.], Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie, t. 1–4, Kraków 1881–1889.

Wielewicki J., Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630–1639, red. L. Grzebień, J. Poplatek, Kraków 1999.

Wileński słownik biograficzny, red. H. Dubowik, L.J. Malinowski, Bydgoszcz 2008.

Żukowska J., Jan Poszakowski – historyk z czasów saskich, Słupsk 2016.

Żukowska J., Kalendarze Jana Poszakowskiego jako źródła edukacji historycznej, w: Między barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.53.95-112
Data publikacji: 2022-06-30 13:43:42
Data złożenia artykułu: 2020-10-13 10:14:07


Statystyki


Widoczność abstraktów - 369
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 233

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Justyna Łukaszewska-Haberkowa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.