Rys historyczny z krótkiej działalności powszechnej szkoły karaimskiej w Trokach (1918–1923)

Urszula Wróblewska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu naukowego dotyczącego powszechnej szkoły karaimskiej w Trokach w latach 1918–1923 jest omówienie pięciu lat działalności jedynej szkoły karaimskiej, która funkcjonowała w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Karaimi są obecnie najmniejszą mniejszością etniczną w Polsce, która zachowała swoją odrębność kulturową, po części za sprawą znaczenia wiedzy i nauki, jako nadrzędnych wartości religijnych. Samo słowo karaim oznacza bowiem czytającego, dlatego tak istotne były szkoły, w których zdobywano umiejętności czytania pisma świętego. Pierwsze oficjalne informacje o szkole karaimskiej w Trokach pochodzą z 1576 r. Działalność szkoły przerwał wybuch pierwszej wojny światowej a działania wojenne zmusiły Karaimów do opuszczenia Trok. Na nowo historia szkoły karaimskiej w Trokach pojawia się w dokumentach archiwalnych z okresu międzywojennego. Artykuł został opracowany na podstawie dokumentów archiwalnych znajdujących się w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym, w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauki w Wilnie im. Wróblewskich w kolekcji dokumentów Archiwum Karaimskiego Zarządu Duchownego w Trokach oraz w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym w Wilnie w zespole Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego w teczkach inspektoratu szkolnego powiatu trockiego. W niniejszym tekście omówiono działalność powszechnej szkoły karaimskiej w Trokach (1918–1923), uwzględniając warunki szkolne, zmiany organizacyjne i strukturalne, program nauczania, metody i formy, skład osobowy nauczycieli i uczniów oraz ukazano znaczenie szkoły karaimskiej dla Karaimów jak i dla społeczności trockiej. Krótkie lata działalności szkoły karaimskiej w Trokach świadczą o jej fenomenie, bo była to jedyna szkoła mniejszości religijnej w omawianym okresie, która stanowiła dla Karaimów podstawę rozwoju i zachowania ich tożsamości kulturowej.


Słowa kluczowe


Karaimi; szkoła powszechna; II RP

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Lietuvos centrinis valstybės archyvas:

fondas 172, apyrašas 1, bylos 24, 118, 411, 506, 507.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos:

fondas 301–124, 301-219.

Abkowicz R., Wspomnienia, ,,Awazymyz” 1999, 1 (2).

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej” 1919, 1922.

,,Myśl Karaimska” 1926.

Bałaban M., Studja Historyczne, Warszawa 1927.

Gąsiorowski S., Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII w., Kraków–Budapeszt 2008.

Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 luty 1919–9 września 1920), Warszawa 2003.

Magiera E., Problem mniejszości narodowych w jędrzejewiczowskiej reformie programu historii dla szkół powszechnych w okresie międzywojennym, w: Rola mniejszości w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700–1939, red. A. Bilewicz, S. Walasek, Wrocław 1998.

Magiera E., Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, Szczecin 2003.

Mauersberg S., Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej?: społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.

Mauersberg S., Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław 1968.

Serafin T., Władze szkolne w latach 1917/18–1937/38, Warszawa 1938.

Syrokomla W., Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. (Troki, Stokliszki, Jezno, Funie, Niemież, Miedniki etc.), t. 1, Wilno 1857.

Walasek S., Szkolnictwo powszechne na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1915–1939), Kraków 2006.

Wróblewska U., Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2015.

Wróblewska U., Polityka oświatowa wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP, „Nauka” 2011, 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.53.343-361
Data publikacji: 2022-06-30 13:43:58
Data złożenia artykułu: 2020-12-20 00:23:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 411
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 148

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Urszula Wróblewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.