Kwestia dowodowości archiwaliów a nowsza teoria archiwistyki

Krzysztof Skupieński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy kwestii dowodowości archiwaliów rozpatrywanej w kontekście nowszych poglądów teoretyków archiwistyki w Ameryce Północnej. Chodzi o zmianę poglądów polegającą na odchodzeniu od twierdzenia, że dokumenty archiwalne mają przede wszystkim znaczenie dowodów. Wiąże się on ze stanowiskiem klasyka angielskiej archiwistyki Hilarego Jenkinsona. Amerykańscy teoretycy archiwistyki przychylają się obecnie do poglądu, że archiwalia mają bardziej służyć społeczeństwu niż władzy. Łączy się to z przekonaniem, że równie ważne jak kwestia tego, o czym informują archiwalia, jest to, co przemilczają.


Słowa kluczowe


archiwistyka; wartość dowodowa; archiwalia; teoria archiwalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Polski słownik archiwalny, red. W Maciejewska, Warszawa 1974.

Słownik języka polskiego, t. 2–3, Warszawa 1995.

Słownik łacińsko-polski, t. 2, red. M. Plezia, Warszawa 1962.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa 1988.

Biernat Cz., Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.

Blajer P., Rejestry nieruchomości. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2019.

Cook T., What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift, „Archivaria” 1997, 43.

Duranti L., Diplomatics: New Uses for an Old Science, „Archivaria” 1989–1990, 29.

Fernández de Buján A., Fides publica e instrumenta publice confecta en Derecho Romano, „Revista de estudios latinos” 2001, 1.

Grygier T., Współczesne zadania dokumentacyjne archiwów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1980, 40.

Grygier T., Współczesne zadania dokumentacyjne archiwów: II. Dokumentacja archiwalna, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1980, 41.

Konarski K., Podstawowe zasady archiwistyki, „Archeion” 1951, 19–20.

Konarski K., Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929.

MacNeil H., Trusting Records in a Postmodern World, „Archivaria” 2001, 51.

Paoli C., Diplomatica, Firenze 1987.

Pitera J., Charakterystyka instytucji zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, 7, 4.

Prawo o notariacie. Zbiór przepisów, wprowadzenie A. Oleszko, Warszawa 2011.

Robbins K., John Bright, London–Boston–Henley 1979.

Rosowska E., Norma międzynarodowa ISO 15489. Zarządzanie dokumentami, „Archeion” 2004, 107.

Schulte P., Fides publica: Die Dekonstruktion eines Forschungsbegriffes, w: Strategies of Writing: Studies on Text and Trust in the Middle Ages: Papers from „Trust in Writing in the Middle Ages” (Utrecht, 28–29 November 2002), red. P. Schulte, M. Mostert, I. van Renswoude, Turnhout 2008.

Skupieński K., Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997.

Skupieński K., Polska nauka o archiwach wobec nauki o dokumencie oraz rozwoju inter-, multi- i transdyscyplinarności, „Archeion” 2019, 120.

Skupieński K., Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w „epoce bez papieru”, w: „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5–7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2013.

Skupieński K., Zagadnienie „instytucji zaufania publicznego (wiary publicznej)” w Polsce średniowiecznej. Dyplomatyka w badaniach relacji między władzą a społeczeństwem, w: Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1999.

Stępień R., Sir Charles Hilary Jenkinson. The Academic Profile of the Father of British Archival Science, „Res Historica” 2019, 48.

Stojer-Polańska J., Kryminalistyka w mediach. Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne, Poznań 2016.

Sysiak J., Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, „Rejent” 1994, 12.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2021.52.627-643
Data publikacji: 2021-12-28 16:34:34
Data złożenia artykułu: 2021-04-29 20:50:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 868
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 455

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Krzysztof Skupieński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.