Herb Kamionki – źródła i treść

Tomisław Giergiel

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia dzieje herbu Kamionki w województwie lubelskim. Autor prezentuje genezę, źródła i treść herbu używanego przez władze miasta w latach osiemdziesiątych XVI w. Był to złoty okres w rozwoju miasta. Autor prezentuje również inne źródła heraldyczne i sfragistyczne, które mogą obecnie być brane pod uwagę w procesie kreowania herbu miasta. Analiza ta została przekazana samorządowi Kamionki, który uzyskał prawa miejskie 1 stycznia 2021 r. i rozpoczął przygotowania do ustanowienia herbu oraz innych symboli. Zostały one zwieńczone 30 listopada 2021 r. podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia symboli Gminy Kamionka i zasad ich używania w oparciu o przedstawione tutaj wnioski.


Słowa kluczowe


Kamionka; herb miasta; źródła; pieczęć miejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Państwowe w Lublinie:

Akta miasta Kamionki, sygn. 35/36/0/-/1 [Księga transakcji wieczystych i czasowych urzędu łączonego].

Biblioteka Jagiellońska:

rkps 7209 III, Rejestr poborowy województwa lubelskiego z 1663 r

.

Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich:

MNK VIII – rkps 558/27: Revisio perceptarum peccuniarum exactionis ... oppidis pallatinatus Lublinensis … anno 1581 … 1582.

Muzeum Narodowe w Warszawie:

Dział Dokumentacji Ikonograficznej i Dokumentacji Fotograficznej, sygn. 231.

„Dziennik Ustaw” 2016, poz. 38.

„Dziennik Ustaw” 2020, poz. 1332.

Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej, 1481–1559, oprac. A. Sochacka, G. Jawor, Lublin 2009.

Paprocki B., Gniazdo zkąd herby rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego […] początek swoy maią, W Krakowie, z drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 1578.

Stemmata Polonica. Rękopis nr 1114 Klejnotów Długosza w Bibliotece Arsenału w Paryżu, wyd. H. Polaczkówna, w: Prace sekcji historii sztuki i kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie, t. 1, Lwów 1929.

Rejestr poborowy województwa lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r. 1620), oprac. J. Kolasa, K. Schuster, red. S. Inglot, Wrocław 1958.

Uchwała nr XXIX/200/2021 Rady Miejskiej w Kamionce z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie projektów symboli Gminy Kamionki.

Uchwała nr XXXI/209/2021 Rady Miejskiej w Kamionce z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Kamionka i zasad ich używania.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, tłum. K. Kumaniecki, wstęp A. Sadurska, Warszawa 2004.

Adamczewski M., Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1999, 4 (15) (nowa seria).

Adamczewski M., Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000.

Chmiel A., Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie od połowy XIV w. aż do XX w., Kraków 1922.

Chomicki A., Herby miast i ziem polskich, Warszawa 1939.

Ejzenhart D., Herby i znaki mennicze na trojakach polskich, Wrocław 2008.

Gawarecki H., Pieczęcie i herby miast województwa lubelskiego, „Kalendarz Lubelski” 1972.

Giergiel T., Dorobek naukowy w zakresie heraldyki polskiej Józefa Szymańskiego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2018, 17 (28) (nowa seria).

Gmiterek H., Jusiak P., Szczygieł R., Rozkwit miasta za czasów Mikołaja Firleja oraz jego córki Elżbiety, w: Lubartów w dziejach: od czasów najdawniejszych do współczesności, red. R. Szczygieł, Lubartów 2018.

Gołdyn P., Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, Warszawa 2008.

Gołębiowski Ł., Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub w niektórych tylko prowincjach, Warszawa 1831.

Górak A., System heraldyczny Bernharda von Koehnego w zastosowaniu do miast Królestwa Polskiego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2019, 18 (29) (nowa seria).

Górczyk W.J., Herb Ciechanowa, „Notatki Płockie” 2013, 58, 2.

Gumowski M., Herby miast polskich, Warszawa 1960.

Gumowski M., Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 1959.

Gut A., Geneza i symbolika herbu Koszalina z 1938 roku, „Scripta Historica” 2017, 23.

Iger T., Katalog trojaków polskich, Warszawa 2008.

Jawor G., Rozwałka A., Wytop i dystrybucja żelaza w XV–XVI w. w świetle najstarszej księgi sądowej miasta Kamionki w ziemi lubelskiej i źródeł archeologicznych, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 2008, 10.

Katalog gmin województwa lubelskiego, oprac. J. Krzyżanowski, Lublin 1994.

Keckowa A., Inwentarz żupy solskiej z 1599 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1954, 2, 4.

Keckowa A., Żupy krakowskie w XVI–XVIII wieku (do 1772 roku), Wrocław 1969.

Kiryk F., Z badań nad urbanizacją Lubelszczyzny w dobie jagiellońskiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace historyczne” 1972, 6.

Koczerska M., Jan Oleśnicki zwany Głowacz h. Dębno, w: Polski słownik biograficzny, t. 23, red. E. Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Kordas M., Z badań nad elitami małomiasteczkowymi w Polsce XV—XVI wieku. (Rajcy i ławnicy miasta Kamionki w ziemi lubelskiej), „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2011, 3 (7).

Kuczyński S.K., Polonica heraldyczne i sfragistyczne w zbiorach leningradzkich, „Archeion” 1978, 66.

Łosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.

Łosowski J., Katalog pieczęci miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII w., w: Ludzie i herby w dawnej Polsce, red. P. Dymmel, Lublin 1995.

Łosowski J., Pieczęcie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII w., w: Ludzie i herby w dawnej Polsce, red. P. Dymmel, Lublin 1995.

Materiały do polskiego herbarza samorządowego, z. 1, red. H. Seroka, K. Skupieński, Lublin 1995.

Mącik H., Układy urbanistyczne miast w XVI wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej – zarys problemu, w: Sztuka pograniczy. Studia z historii sztuki, red. L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur, M. Pastwa, Lublin–Warszawa 2018.

Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1, red. M. Siuchniński, Wrocław 1965.

Nowak B., Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku, Lublin 1991.

Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 roku, oprac. B. Kasprzyk, Kraków 2013.

Seroka H., Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002.

Seroka H., Osiągnięcia prof. Mariana Gumowskiego na polu sfragistyki i heraldyki miejskiej Polski, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2013, 12 (23) (nowa seria).

Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś, Dzieje Lubelszczyzny, t. 3, Warszawa 1983.

Smolarz J., Lubartowskie realia powstańcze (1861–1864), w: Lubartów i ziemia lubartowska, t. 5, Lublin 1964.

Strzyżewski W., Herb w kulturze współczesnego miasta, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2019, 18 (29) (nowa seria).

Strzyżewski W., Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999.

Szczepaniak J., Historia miasta Kamionki od połowy XV wieku do roku 1869, w: Lubartów i ziemia lubartowska, red. W. Śladkowski, B. Gąsior, Lubartów 1993.

Szczygieł R., Lokacje miast w Polsce w XVI wieku, Lublin 1989.

Wittyg W., Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków 1905.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.137-159
Data publikacji: 2023-07-20 09:56:29
Data złożenia artykułu: 2021-10-01 02:19:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 101
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 29

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Tomisław Giergiel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.