Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς

Paweł Madejski

Streszczenie w języku polskim


Edycja niepublikowanego przekładu traktatu Ps.-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς dokonanego przez ks. Józefa Rokosznego (1870-1931).

Słowa kluczowe


Pseudo-Plutarch, przekłady, Józef Rokoszny, Sandomierz, recepcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barycz H., Libanus Jerzy, w: Polski Słownik Biograficzny, t.17, Wrocław etc. 1972, s. 271.

Berry E. G., The De liberis educandis of Pseudo-Plutarch, „Harvard Studies in Classical Philology”, 63, 1958, s.387-399.

Danysz A., Plutarcha Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν w świetle nowszej pedagogiki, „Eos”, 4, 1897, 1, s. 37-54.

Fidos J., Olszewski D., Ksiądz Jan Wiśniewski 1876-1943: życie i działalność, Kielce 2000.

Gajkowski J., Rozwój chrystianizmu w pierwszych trzech wiekach po Chrystusie, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 3, 1910, s. 1-17, 42-47, 305-312, 427-429.

Gajkowski J., Święty Jan Chryzostom z powodu 1500 rocznicy śmierci, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 1, 1908, s. 49-58.

Hechel F., Kraków i Ziemia Krakowska w okresie Wiosny Ludów: pamiętnik, opr. H. Barycz, Wrocław 1950.

Ilski K., Historia Kościoła starożytnego w badaniach Melchiora Bulińskiego, w: Ecclesia Posnaniensis: opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, red. F. Lenort, K. Lutyński, Poznań 1998, s. 251-257.

Jaeger W., Paideia: formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

Jaxa Brykowski L., Antoni Danysz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. IV, Kraków 1938, s. 430-431.

Kaszewski K., Plutarch, w: Encyklopedia wychowawcza, t. 8, red. R. Plenkiewicz i inni, Warszawa 1912, s. 429-430.

Ks. Józef Rokoszny 1870-1931: życie i dzieło, red. K. Burek, Sandomierz 2003.

List św. Hieronima do Eustochium o zachowaniu dziewictwa, przekł. zbiorowy w opracowaniu J. Gajkowskiego, Warszawa 1903.

Listy Świętego Hieronima do Heliodora i Nepocyana o życiu pustelniczem, kapłańskiem i zakonnem, przekł. zbiorowy w opracowaniu J. Gajkowskiego, Warszawa 1904.

Mróz T., Zapomniany historyk filozofii starożytnej: Stanisław Lisiecki (1872-1960), „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”, 6, 2013, s.157-177.

Plutarch, O wychowaniu młodzieży, przeł. ks. Fr. X. Stachowski, Kraków 1853.

Plutarchus, Moralia, vol. I, ediderunt W. R. Paton, I. Wegehaupt, M. Pohlenz, Lipsiae 1925, s.1-27.

Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci (Περὶ παίδων ἀγωγῆς), wstęp i komentarz S. Longosz, przeł. T. Krynicka, „Vox Patrum”, 29, 2009, 53-54, s. 653-690.

Rauschen G., Zarys patrologji ze szczególnym uwzględnieniem historji dogmatów, przeł. J. Gajkowski, Warszawa 1904.

Rokoszny J. (przeł.), Homilia ósma (…) na pierwszy dzień Bożego Narodzenia, „Homiletyka”, 2, 1899, 4, s. 336-338.

Rokoszny J. (przeł.), Nauka o bogaczu i Łazarzu, „Homiletyka”, 4, 1901, z. 6, 206-210.

Rokoszny J., Diariusz wielkiej wojny, t.1-2, Kielce 1998.

Rozprawa t. zw. Plutarcha o wychowaniu dzieci, w: Źródła do historji wychowania (wybór), cz. I: Od starożytnej Grecji do końca w. XVII, opr. S. Kot, Warszawa etc. 1929, s. 52-67.

Szpaderski J., Patrologia (ojcoznawstwo) albo nauka o Ojcach Kościoła katolickiego i znakomitych pisarzach kościelnych, t. 1-2, Kraków 1879.

Śliwiński F. J., Plutarch w Polsce XVI wieku, „Eos”, 16, 1910, s. 161-173.

Wiśniewski J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r. tudzież sesje Kapituły Sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926.

Wojewoda T., Działalność społeczno-kulturalna i oświatowa ks. Józefa Rokosznego 1870-1931, Sandomierz 2007.

Wyttenbach D., Animadversiones in librum Περὶ παίδων ἀγωγῆς De puerorum educatione, w: Plutarchi Chaeronensis Moralia, id est opera, exceptis vitis, reliqua, emend. D. Wyttenbach, vol. VI, Oxonii 1810, s.29-156.

Żmuda R., Działalność dydaktyczna i pisarska profesorów i wychowawców warszawskiej Akademii Duchownej 1837-1867, Warszawa 1979.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2014.38.225
Data publikacji: 2015-07-21 11:22:39
Data złożenia artykułu: 2015-07-17 13:37:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 455
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 892

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł Madejski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.