Laicyzowanie szkolnictwa a stan religijnej świadomości nauczycieli w województwie lubelskim na początku lat sześćdziesiątych XX wieku

Janusz Wrona

Streszczenie w języku polskim


Przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. przyniósł w Polsce szeroko zakrojoną kontrofensywę ideologiczną w oświacie. Jej celem było przywrócenie kontroli partii komunistycznej nad wychowaniem dzieci i młodzieży. W latach 1958–1961 rozpoczął się proces, który historycy oświaty określają drugą bitwą o ideowe oblicze polskiej szkoły. W sferze szeroko rozumianej kultury zmierzała ona do wyeliminowania religii z życia publicznego. Laicyzacja była dla partii swoistym panaceum na wszelkie ideologiczne problemy. W propagandzie partii komunistycznej oznaczała postęp, wolność i nowoczesne myślenie. Doktryny i instytucje religijne miały zostać pozbawione wpływu na wychowanie, życie społeczne oraz na działalność polityczną i gospodarczą. Liczyły się wyłącznie świeckie zasady i cele socjalistycznego wychowania.

Nauczyciele w zamierzeniach PZPR mieli się stać podstawowym narzędziem indoktrynacji młodego pokolenia. Ich zadaniem było kształtowanie wśród uczniów tzw. naukowego poglądu na świat, przyswajanie zasad tzw. świeckiej moralności, kształtowanie tzw. ludowego patriotyzmu i internacjonalizmu. Czuwać nad tym miały instancje partii komunistycznej w oświacie. Odpowiadały za zwiększenie upartyjnienia nauczycieli i objęcie ich ideologicznym szkoleniem. W 1962 r. nauczyciele z legitymacjami partyjnymi PZPR w województwie lubelskim stanowili grupę 28,3% ogółu pracujących w tym zawodzie (12 175 osób). Program świeckiej szkoły wymagał zdiagnozowania kondycji światopoglądowej nauczycieli. W województwie lubelskim w 1962 r. Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego na polecenie partii komunistycznej przeprowadził ankietę, która miała pokazać stosunek do religii i praktyk religijnych ponad 11 tysięcy nauczycieli w regionie. Ankieta dzieliła nauczycieli na trzy grupy: ateistów, wierzących niepraktykujących oraz wierzących i praktykujących. Jej wyniki pokazały, że zdecydowana większość nauczycieli jest religijna i nie są oni przygotowani do realizowania w codziennej pracy szkolnej zadań wychowawczych stawianych im przez władze państwowe. Nie nastąpiła pożądana przez partię rewolucja światopoglądowa. Wielu nauczycieli przejawiało religijne zaangażowanie. Przyjęli postawę adaptacyjną, by przetrwać i funkcjonować w rzeczywistości Polski Ludowej. Cechowała ich repulsja społeczna wobec oficjalnie narzucanych wartości i wzorców.


Słowa kluczowe


nauczyciele; partia komunistyczna; ideologia; Kościół katolicki; świecka szkoła; laicyzacja; religijność; postawy społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Raina P., Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 2, lata 1960–74, Poznań 1995.

Gładysz A., Oświata, kultura, nauka w latach 1947–1959, Warszawa–Kraków 1981.

Grzybowski R., Elementy taktyki władz komunistycznych w walce z Kościołem o odzyskanie szkoły na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, w: Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Fijałkowski, J. Kamińska przy współpracy K. Buczek, Warszawa 2010.

Grzybowski R., Ku szkole ateizującej. Duchowieństwo, nauczyciele, uczniowie i rodzice wobec działań władz komunistycznych z lat 1958–1961 zmierzających do pełnej laicyzacji szkoły polskiej, w: Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945–2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010.

Grzybowski R., Przełomy polityczne, jako momenty zwrotne w polityce oświatowej PRL, w: Oświata, wychowanie, kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945–1989). Rozprawy i szkice, red. R. Grzybowski, Toruń 2004.

Konopka H., Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa 1944–1961, Białystok 1997.

Kozakiewicz M., Światopogląd 1000 nauczycieli (Sprawozdanie z badań ankietowych), Warszawa 1961.

Król J., Reformy dyktuje system – o naradzie oświatowej KC PZPR z 24 października [prawidłowo 24 września] 1958 roku, „Biuletyn Historii Wychowania” 2013, 30.

Marek Ł., Bortlik-Dźwierzyńska M., Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989, Katowice 2014.

Marek Ł., O świeckiej obrzędowości słów kilka, „Biuletyn IPN” 2007, 7 (78).

Mezglewski A., Nauczanie religii w Polsce Ludowej, https://www.kul.pl/files/214/studia_1/artur_mezglewski_studia_z_prawa_wyznaniowego_1.2000.pdf [dostęp: 12 II 2022].

Osiński Z., Postawy nauczycieli Lubelszczyzny wobec władzy i ustroju w latach 1957–1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, 1 (19).

Pęcherski M., M. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1977. Podstawowe akty prawne, Warszawa 1978.

Wędrychowicz A., Przyczynek do badań udziału nauczycieli łódzkich w praktykach religijnych, „Euhemer” 1961, 6/25.

Wrona J., Status osoby wierzącej w okresie PRL, w: Historia świadectwem pisana. Metropolitarne Seminarium Duchowne w Lublinie we wspomnieniach wychowanków, red. M. Grygiel, M. Słomka, Lublin 2014.

Wrona J., Desakralizacja przestrzeni publicznej w Polsce w latach 1947–1956, „Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2011, 6.

Życie dyktuje reformy. Materiały z narady oświatowej 24 IX 1958 r., Warszawa 1958.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.54.533-548
Data publikacji: 2022-12-14 08:37:02
Data złożenia artykułu: 2022-05-19 10:04:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 202
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 108

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Janusz Wrona

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.