O Bolesławie Roztropnym, czyli kilka uwag do książki Karoliny Maciaszek, Bolesław Wstydliwy. Książę krakowski i sandomierski 1226–1279. Długie panowanie w trudnych czasach, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2021, ss. 752

Agnieszka Teterycz-Puzio

Streszczenie w języku polskim


-

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chronica Polonorum, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 3, wyd. L. Ćwikliński, Lwów 1878.

Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 7, 8, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 2009.

Ipat'yevskaya letopis', w: Polnoye sobraniye russkikh letopisey, t. 2, Moskva 1962 [Ипатьевская летопись, w: Полное собрание русских летописей, t. 2, Москва 1962].

Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, tłum. D. Dąbrowski, A. Jusupowić, Kraków–Warszawa 2017.

Kronika halicko-wołyńska z XIII w., tłum. E. Goranin, Oborniki Śląskie 2020.

Rocznik Traski, Rocznik krakowski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 2, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872.

Chachaj J., Czas podjęcia budowy wieży zamkowej w Lublinie w świetle najnowszych badań archeologicznych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2019, 67, 3.

Kozierowski W., Późnoromańskie formy stylowe w architekturze wieży na zamku lubelskim, „Studia i Materiały Lubelskie” 1982, 9.

Kuraś S., Kiedy zbudowano okrągłą wieżę zamku lubelskiego?, w: Problemy historii i archiwistyki, red. T. Mencel, Lublin 1986.

Kutyłowska I., Nowe dane o budowlach wieżowych tzw. „wołyńskiego typu” koło Chełma i na pograniczu polsko-ruskim, w: Najważniejsze odkrycia archeologiczno-architektoniczne Chełma i okolic. Materiały z sesji naukowej odbytej w Chełmie 1 XII 1995 r., red. S. Gołub, Chełm 1997.

Maciejewski J., Episkopat polski doby dzielnicowej 1180–1320, Kraków 2003.

Nodl M., Średniowiecze w nas, przekład E. Baron, red. naukowa B. Możejko, Gdańsk 2019.

Rozynkowski W., Patrocinia kościołów klasztornych fundacji władców polskich (XI–XV w). Wokół patronatu władcy, w: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław 2005.

Smolka S., Mieszko Stary i jego wiek, Kraków 1881.

Szczygieł R., Lokacja Lublina na prawie magdeburskim i jego dzieje w XIV i XV w., w: Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017.

Szczygieł R., Gmiterek H., Dymmel P., Lublin. Dzieje miasta, t. 1, Od VI do końca XVIII wieku, Lublin 2008.

Śliwiński B., Kiedy władca stawał się władcą? Na niektórych przykładach piastowskich (ale nie tylko) w: Ojcowie i synowie. O tron, władzę i dziedzictwo, red. B. Możejko, A. Paner, Gdańsk 2018.

Żmudzki P., Studium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.54.727-738
Data publikacji: 2022-12-14 08:37:13
Data złożenia artykułu: 2022-10-11 15:47:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 180
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 130

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Teterycz-Puzio

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.