Migracje rzemieślników na ziemiach polskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych w świetle źródeł archiwalnych

Janusz Tandecki

Streszczenie w języku polskim


Najstarsze średniowieczne wyprawy czeladników do pracy w innych miastach początkowo traktowano jako swego rodzaju naturalne przedłużenie okresu nauki. Z czasem migracje takie stały się też ważnym sposobem na znalezienie pracy lub lepszej płacy, chociaż istotnymi czynnikami przy decyzjach o ich podjęciu była nadal chęć pogłębienia umiejętności zawodowych lub poznanie nowych ludzi i miast. Od XV w. zdarzało się też, że obowiązek dodatkowej wędrówki był traktowany jako kara po nieudanej próbie wykonania sztuki mistrzowskiej. Niekiedy opuszczanie przez czeladników warsztatów mogło być też efektem ich konfliktów z mistrzami. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji przez czeladników o pozostaniu na miejscu lub zmianie miasta pracy były też takie czynniki jak toczone wówczas wojny lub dotykające poszczególne regiony epidemie. Od XV/XVI w. w części cechów z omawianego obszaru wędrówki stały się również statutowym, obligatoryjnym obowiązkiem, którego wypełnienie pozwalało dopiero na osiągnięcie pełnych praw czeladniczych, a później także na wszczęcie starań o tytuł mistrza.


Słowa kluczowe


migracje; cechy rzemieślnicze; wędrówki czeladników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Państwowe w Toruniu:

Bractwo czeladnicze balwierzy i chirurgów, sygn. 3.

Bractwo czeladnicze cajgmacherów i gremplarzy, sygn. 2.

Bractwo czeladnicze kowali, sygn. 2.

Cech cajgmacherów, sygn. 1.

Cech ciesielski, sygn. 1.

Cech kotlarzy, sygn. 1.

Cech murarzy, sygn. 1.

Cech piekarzy i piernikarzy, sygn. 4.

Cech stelmachów i kołodziejów, sygn. 1.

Cech szewców, sygn. 1.

Cech tokarzy, sygn. 3.

Cech złotników, sygn. 4.

Generalia, sygn. 11.

Katalog III, sygn. 4021, 4026, 4027, 4030–4033, 4035, 4040, 4045, 4055, 4063, 4066, 4067, 4070, 4071, 4075, 4088, 4939.

Codex diplomaticus Prussicus, red. J. Voigt, Bd. 4, Osnabrück 1965.

Księga cechowa złotników krakowskich 1462–1566, oprac. B. Dybaś, J. Tandecki, Warszawa 2000.

Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat 1434–1770, wyd. T. Esman, Z. Guldon, Bydgoszcz 1963.

Bogucka M., Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII w., Warszawa 1962.

Bogucka M., Gdańskie rzemiosła tekstylne od XVI do połowy XVII w., Wrocław 1956.

Chrzanowski T., Kornecki M., Złotnictwo toruńskie. Studium o wyrobach cechu toruńskiego od wieku XIV do 1832 roku, Warszawa 1988.

Drabina J., Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV w., Wrocław 1998.

Geremek B., O grupach marginalnych w mieście średniowiecznym, „Kwartalnik Historyczny” 1970, 77, 3.

Herbst S., Toruńskie cechy rzemieślnicze. Zarys przeszłości, Toruń 1933.

Hintze E., Die Breslauer Goldschmiede. Eine archivalische Studie, Breslau 1906.

Hirsch T., Danzigs Handels- und Gewerbsgeschichte unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Leipzig 1858.

Kiryk F., Z dziejów wędrówek czeladników krakowskiego rzemiosła metalowego, „Rocznik Dydaktyczno-Naukowy WSP Kraków. Prace historyczne” 1970, 35, 5.

Lourens P., Lucassen J., Gilden und Wanderung. Die Niederlande, w: Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit, red. K. Schulz, München 1999.

Pietrusiński J., Złotnicy krakowscy XIV–XVI wieku i ich księga cechowa, t. 1, Warszawa 2000.

Radzimiński A., „Listy cechowe” ze zbiorów Archiwum Toruńskiego i ich przydatność do badań genealogicznych mieszczaństwa, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN” 1992, 2.

Reininghaus W., Migrationen von Handwerkern. Anmerkungen zur Notwendigkeit von Theorien, Konzepten und Modellen, w: Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit, red. K. Schulz, München 1999.

Röhrkasten J., Handwerker aus Zentraleuropa im spätmittelalterlichen England, w: Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit, red. K. Schulz, München 1999.

Schulz K., Die Handwerksgesellen, w: Unterwegssein im Spätmittelalter, red. P. Moraw, Berlin 1985.

Schulz K., Handwerk in spätmittelalterlichen Europa. Zur Wanderung und Ausbildung von Lehrlingen in der Fremde, Jahrbuch des Historischen Kollegs 1996.

Schulz K., Identität im Handwerk des spätmittelalterlichen Thorn, w: Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit, red. S. Kwiatkowski, J. Małłek, Toruń 1998.

Tandecki J., Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń 2001.

Wissel R., Des alten Handwerks Recht und Gewohnheit, Bd. 1, Berlin 1919.

Wissel R., Des alten Handwerks Recht und Gewohnheit, Bd. 2, red. E. Schraepler, Berlin 1974.

Wyrozumski J., Związki czeladnicze w Polsce średniowiecznej, „Przegląd Historyczny” 1977, 68, 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.103-118
Data publikacji: 2023-07-20 09:56:25
Data złożenia artykułu: 2022-12-09 12:46:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 171
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 41

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Janusz Stefan Tandecki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.