Kiedy transumowano egzemplarz koloński rzekomego dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie?

Marcin Pytel

Streszczenie w języku polskim


W artykule poruszam problem daty transumowania dłuższej wersji dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie, tzw. egzemplarza kolońskiego. Wydaje się, że można przyjąć rok 1261 jako datę jego sporządzenia i konfirmowania majątku opactwa. W dalszej części artykułu staram się pokazać, jak mnisi lędzcy potwierdzali swój majątek i uprawnienia w trakcie procesu z mieszkańcami Dolan w początkach XIV w.

Słowa kluczowe


klasztor w Lądzie; egzemplarz koloński; transumpt; badanie autentyczności dokumentu w średniowiecznych kancelariach; proces klasztoru w Lądzie z mieszkańcami Dolan

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. 1, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1951.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 2, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1878.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1879.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 4, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1881.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 6, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Warszawa–Poznań 1982.

Ulanowski B., Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, „Archiwum Komisji Historycznej” 1888, 4.

Ginter T., Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego, Kraków 2008.

Jurek T., Dokumenty fundacyjne opactwa w Lądzie, „Roczniki Historyczne” 2000, 66.

Kaczmarczyk Z., Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa w dobrach kościoła w Polsce do końca XIV w., Poznań 1936.

Kętrzyński W., Studia nad dokumentami XII w., „Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny” 1891, 26.

Kozłowska-Budkowa Z., Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1, do końca XII w., Kraków 1937.

Kozłowska-Budkowa Z., Szczur S., Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy do końca XIV w., „Nasza Przeszłość” 1983, 60.

Krzyżanowski S., Dyplomy i kancelaryja Przemysława II. Studyjum z dyplomatyki polskiej XIII wieku, Kraków 1890.

Matuszewski J., Immunitet ekonomiczny w dobrach kościoła w Polsce do r. 1381, Poznań 1936.

Matuszewski J., Causae haereditarie klauzul immunitetowych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, 8.

Matuszewski J.S., Vicinia id est… Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola, Łódź 1991.

Mazur Z., Studia nad kancelarią księcia Leszka Czarnego, Wrocław 1975.

Mikucki S., Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, „Rozprawy PAU. Wydział Historyczno-Filozoficzny” 1934, 69.

Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.

Piekosiński F., Pieczęcie polskie wieków średnich, „Sprawozdania Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce” 1900, 6.

Piekosiński F., Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej, Kraków 1899.

Piekosiński F., Uwagi do Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, „Przegląd Krytyczny” 1877, 12.

Podwińska Z., Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wcześniejszym średniowieczu. Źreb, wieś, opole, Wrocław–Kraków–Gdańsk 1971.

Preissner A., Problem badania autentyczności dokumentu w kancelarii Władysława Łokietka, „Studia Historyczne” 1967, 10.

Przypkowski T., Przywieszenie pieczęci Mieszka Starego u falsyfikatu lądzkiego w Kolonii, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 1930, 12.

Pytel M., Uwagi nad przekazem dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2020, 72, 1.

Pytel M., Ze studiów nad początkami klasztoru cystersów w Lądzie: dokument pochodzący rzekomo z 1174 r., związany z reformą wywłaszczeniową salin wielickich, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2019, 71, 1.

Sikora F., Dokumenty i kancelarie Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego 1239–1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej, Wrocław 1969.

Trawkowski S., Gospodarka wielkiej własności cysterskiej na Dolnym Śląsku w XIII w., Warszawa 1959.

Wolfarth W., Ascripticii w Polsce, Warszawa 1959.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.23-38
Data publikacji: 2023-07-20 09:56:18
Data złożenia artykułu: 2022-12-10 12:44:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 135
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 46

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Marcin Pytel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.