Wybrane oceny przewodników po zasobach archiwów państwowych w polskich czasopismach naukowych z lat 1959–2017

Krzysztof Kopiński

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym tekście skoncentrowano się na wybranych recenzjach naukowych przewodników po zasobach archiwów państwowych w polskich czasopismach naukowych. Kwerendę przeprowadzono w czasopismach: „Archeion”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Archiwista Polski” i „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”. Ponadto wykorzystano pojedyncze recenzje przewodników po zasobach archiwów znajdujące się w „Zapiskach Historycznych”, „Przeglądzie Zachodnio-Pomorskim”, „Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, „Kwartalniku Historii Kultury Materialnej” oraz „Roczniku Biblioteki Narodowej”. Przeanalizowano łącznie 18 recenzji 11 przewodników po zasobie archiwum, które wydawano w latach 1958–2016. Same recenzje ukazywały się w latach 1959–2017.

Analizując przewodniki po zasobie archiwum, mamy do czynienia z materią niezwykle delikatną i trudną do jednoznacznej oceny. Każdorazowo były to opracowania bardzo obszerne, będące często wynikiem paroletnich i czasochłonnych prac wieloosobowych zespołów. Pytanie o to, czy jest we współczesnym świecie jeszcze miejsce dla tradycyjnych książkowych przewodników po zasobie archiwum, będzie chyba długo pytaniem otwartym. Prace nad przewodnikami w formie tradycyjnej stanowią dla wszystkich archiwów zawsze niepowtarzalny moment i duże wyzwanie. Wiążą się one każdorazowo z intensyfikacją opracowywania, pozwalają na poprawienie i ujednolicenie ewidencji archiwalnej, a także dopracowanie dotychczasowej informacji na temat zasobu archiwum. Analizowane recenzje przewodników po zasobie archiwum pokazują, jak dużo jest możliwości potknięcia się w tych pracach.


Słowa kluczowe


przewodnik po archiwum; recenzja; czasopismo naukowe; ewidencja archiwum; informacja archiwalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 6 czerwca 2000 r. w sprawie zaleceń dotyczących opracowania informatora o zasobie archiwum państwowego, https://www.gov.pl/web/archiwa/rok-2000 [dostęp: 28 VII 2022].

Pismo okólne nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 12 czerwca 1982 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących opracowywania przewodników po zasobie archiwum, w: Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wybór i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001.

Bielecka J., [rec.] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, s. 387, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1960, 22.

Boras Z., [rec.] Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, Przewodnik, praca zbiorowa pod redakcją H. Lesińskiego, Warszawa 1964, „Przegląd Zachodnio-Pomorski” 1966, 1.

Chodubski A., [rec.] Archiwum Państwowe w Radomiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zbior., red. H. Kisiel, Warszawa 1996, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ss. 235, 11 nlb., ilustr., „Archeion” 1997, 98.

Degen D., Degen R., Informatory o zasobie archiwalnym. Próba analizy przydatności informacyjnej, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, 2, 13.

Falkowski P., [rec.] Archiwum Państwowe w Kaliszu. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. Grzegorz Waliś, red. Grażyna Schlender, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Kalisz 2016, ss. 847, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2017, 8, 10.

Gołembiowski M., Informatory archiwalne jako narzędzia informacji, „Archeion” 1984, 78.

Gołembiowski M., Przewodniki archiwalne i ich miejsce w systemie informacji archiwalnej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 1983, 19.

Guldon Z., [rec.] Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. zbior. pod kierunkiem Stanisława Marcinkowskiego, Warszawa–Łódź 1993, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 465, ilustr. 22, „Archeion” 1994, 93.

Janosz-Biskupowa I., [rec.] Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik, Warszawa 1964, s. 258, „Zapiski Historyczne” 1966, 31, 3.

Kolankowski Z., [rec.] Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Lesińskiego. Warszawa 1964 PWN. 8o, s. 258, 2 nlb., tabl. 4, bibliogr. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1966, 2.

Krahel T., [rec.] Przewodnik po zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, 22.

Kwiatkowska W., Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014.

Laszuk A., Zasób polskich archiwów państwowych w publikowanych przewodnikach, w: W kręgu historii i archiwistyki. Księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J.R. Sielezin, Jelenia Góra 2015.

Lenort F., Przewodniki oraz inwentarze po archiwach, zespołach i zbiorach opublikowane w Polsce po roku 1945, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1969, 18.

Leskiewiczowa J., [rec.] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach i archiwach dawnej Rzeczypospolitej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, red. J. Karwasińska, Warszawa, s. 387, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1959, 7.

Lewandowska M., Sprawozdanie z narady w sprawie opracowywania przewodników po zasobach archiwów, „Archeion” 1970, 54.

Mencel T., [rec.] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. I. Archiwa Dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, s. I–XIV, 387, „Archeion” 1960, 32.

Mencel T., [rec.] Archiwum Państwowe miasta Poznania i Województwa Poznańskiego. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Czesława Skopowskiego. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 1969, s. 792, ilustr. 29, „Archeion” 1970, 54.

Motas M., [rec.] Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku, oprac. zbior., red. A. Dereń, R. Żerelik, Wrocław 1996, ss. 386, „Archeion” 1997, 98.

Pańków S., Przewodniki archiwalne, „Archeion” 1966, 45.

Pańków S., Uwagi na temat opracowania przewodnika po zasobie archiwum (tekst powielony przy piśmie PNE-916-1 z 8 września 1967 r.), 1967.

Pańków S., Uwagi na temat opracowania przewodnika po zasobie archiwum (tekst uzupełniony, powielony w NDAP), Kraków 1976.

Pańków S., [rec.] Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik, Warszawa 1964, ss. 258, „Archeion” 1966, 45.

Piechota R., Sprawozdanie z konferencji poświęconej omówieniu zasad i metod opracowywania przewodników po archiwach, „Archeion” 1966, 44.

Przewodnik po zasobie archiwum, w: Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, oprac. T. Grygier, W. Maciejewska, J. Płocha, I. Sułkowska-Kurasiowa, M. Tarakanowska, M. Wąsowicz, W. Zyśko, Warszawa 1974.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Ryszewski B., Przegląd oraz systematyka pomocy archiwalnych polskich i obcych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu, „Archeion” 1990, 87.

Ryszewski B., Uwagi o dawnych i nowych przewodnikach archiwalnych, „Archeion” 1984, 78.

Salmonowicz S., O rzemiośle recenzenta. Studia z warsztatu historyka, Warszawa 1999.

Salmonowicz S., Serczyk J., Téchne i Éthos recenzenta. Refleksje nad współczesną polską krytyką historyczną, „Historyka” 1974, 4.

Siemieński J., Przewodnik po archiwach polskich, t. 1, Archiwa Dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1933.

Suchodolski W., Projekt przewodnika po polskich archiwach państwowych doby porozbiorowej (1772–1918), „Archeion” 1934, 12.

Sztaudynger J., Nie tylko „Piórka”. Fraszki, wiersze, bajki, wyboru dokonała A. Sztaudynger-Kaliszewicz, Łódź 1986.

Tandecki J., [rec.] Archiwum Państwowe w Lublinie i jego Oddziały w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. 1, oprac. zbior., red. Franciszek Cieślak, Maria Trojanowska, Lublin 1997, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 735, „Archeion” 2000, 101.

Tarakanowska M., [rec.] Czesław Margas, Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze. Przewodnik po zasobie, Jelenia Góra 1984, Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego nr 32, s. 233, „Archeion” 1988, 84.

Tarakanowska M., [rec.] Franciszek Sobalski, Archiwum Państwowe w Częstochowie. Materiały do przewodnika po zasobie archiwalnym, ziemia częstochowska, t. 14, Częstochowa 1984, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, s. 245–346, „Archeion” 1987, 83.

Tomczak A., [rec.] Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Mieczysława Motasa. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Warszawa 1973, „Archeion” 1975, 62.

Wąsowicz M., Prace nad przewodnikiem po zespołach Archiwum Głównego Akt Dawnych. t. 2, „Archeion” 1962, 36.

Zakrzewska M., [rec.] Archiwum Państwowe w Radomiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym pod redakcją Heleny Kisiel, Warszawa 1996, 235 s., „Archiwista Polski” 1998, 3, 11.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.617-638
Data publikacji: 2023-07-20 09:57:02
Data złożenia artykułu: 2022-12-14 15:56:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 108
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 23

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Krzysztof Kopiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.