Z problematyki scalania archiwaliów w Polsce w okresie międzywojennym

Irena Mamczak-Gadkowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia problematykę scalania archiwaliów w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości problem scalania archiwów stał się w polskich archiwach państwowych szczególnie ważny, zwłaszcza w kontekście prowadzonej akcji rewindykacji archiwaliów i zbiorów bibliotecznych oraz konieczności ich racjonalnego rozmieszczania w archiwach, jak również w kontekście opracowania i udostępniania zasobu archiwalnego do badań naukowych. Autorka przedstawia najważniejsze problemy, jakie towarzyszyły temu procesowi. Zwraca uwagę na inicjatywy Wydziału Archiwów Państwowych oraz najwybitniejszych archiwistów polskich w tym zakresie. Wskazuje również na aspekty prawne tego procesu oraz na najważniejsze trudności, jakie były związane z jego realizacją. Podkreśla także rolę i wysiłek archiwów i bibliotek naukowych, przede wszystkim uniwersyteckich, w procesie scalania archiwaliów w Polsce w tym okresie.


Słowa kluczowe


materiały archiwalne; archiwa państwowe; scalanie archiwaliów; biblioteki naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Akt Nowych:

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Departament I Ogólny, sygn. 2.

Archiwum Narodowe w Krakowie:

Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 41.

„Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 14, poz. 182.

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej” 1938, nr 7, poz. 203.

Protokół posiedzeń VI sesji Rady Archiwalnej z 19 i 20 grudnia 1928 r., „Archeion” 1928, 5.

Protokół posiedzeń VII sesji Rady Archiwalnej z 28–29 marca 1930 r., „Archeion” 1930, 8.

Sprawozdanie Wydziału Archiwów Państwowych z lat 1931 i 1932, „Archeion” 1933, 11.

Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Lata 1933 i 1934, „Archeion” 1935, 13.

Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1931, „Archeion” 1932, 10.

Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1932, „Archeion” 1933, 11.

Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1930, „Archeion” 1931, 9.

Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1935, „Archeion” 1936, 14.

Sprawozdanie z działalności Archiwów Państwowych. Rok 1936, „Archeion” 1937–1938, 15.

Sprawozdanie z działalności WAP w latach 1933 i 1934, „Archeion” 1935, 13.

Sprawozdanie z działalności WAP w r. 1935, „Archeion” 1936, 14.

Sprawozdanie z działalności WAP w 1936 r., „Archeion” 1937–1938, 15.

Sprawozdanie z działalności WAP w 1937 r., „Archeion” 1938–1939, 16.

Wykonanie uchwał Rady Archiwalnej, „Archeion” 1930, 8.

Bańkowski P., Archiwa i rękopiśmienne zbiory biblioteczne, „Archeion” 1951, 19–20.

Bielińska M., Sucheni-Grabowska A., Siemieński Józef, Jan, Julian (1882–1941), w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, Warszawa–Łódź 1988.

Jankowska J., Scalanie archiwaliów, „Archeion” 1954, 22.

Kaczmarczyk K., Potrzeby naszych archiwów, w: Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. 10, Warszawa 1929.

Karwasińska J., Józef Siemieński – dyrektor Archiwum Głównego, „Archeion” 1948, 17.

Mamczak-Gadkowska I., Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.

Konarski K., Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929.

Konarski K., Z zagadnień nowożytnej archiwistyki polskiej, „Archeion” 1927, 1.

Konarski K., Łopaciński W., Reorganizacja archiwów państwowych, w: Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28 listopada do 4 grudnia 1930, t. 1, Referaty, red. K. Tyszkowski, Lwów 1930.

Przelaskowski R., Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych, Warszawa 1935.

Siemieński J., Przewodnik po archiwach polskich, t. 1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1933.

Siemieński J., Respect des fonds. Application internationale, w: VIII-e Congres International des Sciences Historiques, V. I- Communication presentees, Zurich 1938.

Siemieński J., Scalanie archiwów i bibliotecznych zbiorów szczególnych, w: Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. 1, Referaty, Sekcja VI B, Lwów 1925.

Siemieński J., Stan i sprawa archiwów polskich, w: Nauka Polska jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. 10, Warszawa 1929.

Suchodolski W., Projekt Przewodnika po polskich archiwach państwowych doby porozbiorowej (1772–1918). Ankieta archiwalna, „Archeion” 1934, 12.

Tarakanowska M., Problemy rozmieszczania i scalania zespołów archiwalnych w sieci archiwów państwowych, „Archeion” 1988, 84.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.499-515
Data publikacji: 2023-07-20 09:56:52
Data złożenia artykułu: 2022-12-30 11:39:00


Statystyki


Widoczność abstraktów - 104
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 32

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Irena Mamczak-Gadkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.