Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych w Archiwach Państwowych – próba oceny z perspektywy pięciu lat po wprowadzeniu unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Małgorzata Szabaciuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na problem ochrony danych osobowych i roli oraz zadań Inspektora Ochrony Danych w archiwach państwowych. Wraz z wprowadzeniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zmieniło się wiele w postrzeganiu osób, którą tymi zagadnieniami się zajmują. Inspektor Ochrony Danych zajmuje się przede wszystkim należytym postępowaniem z dokumentacją, która jest wytarzana w toku działalności każdej jednostki organizacyjnej, w tym również archiwom państwowym. Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych w archiwach państwowych jest taka sama jak w innych jednostkach organizacyjnych. Ze względu na specyfikę działalności państwowej sieci archiwalnej i specyfiką instytucji jaką są archiwa państwowe zadania Inspektora Ochrony Danych są niezwykle ważne. Z jednej strony państwowa służba archiwalna posiada dokumentację o wieczystym przechowywaniu tzn. kategorię A, a z drugiej strony działa jak normalny urząd obsługujący petentów oraz ze swoją strukturą organizacyjną. Właśnie zarządzanie bezpieczeństwem informacji w dobie społeczeństwa opartego na wiedzy jest kluczowym problemem w  każdej instytucji, za który odpowiada Inspektor Ochrony Danych. Sam system bezpieczeństwa informacji musi być systemowy i dobrze przemyślany. Ustawodawca unijny w swoim zamyśle stworzył funkcję Inspektora Ochrony Danych, aby chronić także naszą prywatność. System ochrony danych osobowych działa w Polsce od dwudziestu pięciu lat, a po wdrożeniu RODO (wraz z karami o nienależyte przetwarzanie danych osobowych) coraz bardziej podchodzimy do tego jako naszego niezbywanego prawa, aby nasze dane osobowe były dobrze przetwarzane i nie udostępniane osobom nieupoważnionym. 


Słowa kluczowe


ochrona danych osobowych; zarządzanie bezpieczeństwem informacji; rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO); Archiwa Państwowe; dokumentacja; Inspektor Ochrony Danych; Administrator

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


TK z 2.4.2007 r., SK 19/06, OTK-A 2007, Nr 4, poz. 37.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej: 1997, 2004, 2008, 2014–2016, 2018, 2020, 2023.

Dziennik Ustaw Unii Europejskiej: 1995, 2016.

Brzozowska-Pasieka M., RODO a okresy przechowywania dokumentacji fi rmowej, „Dokumentacja ODO zgodna z RODO i najnowszymi przepisami” 2020, 45.

Cygan T., Podręcznik administratora bezpieczeństwa informacji, Wrocław 2011.

Czerniak D., Granice obowiązywania zasady ignorantia iuris nocet w polskim procesie karnym, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2015, 4 (1).

Gałaj-Emiliańczyk K., Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Inspektor Ochrony Danych, Warszawa 2017.

Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego, „Studia Cywilne” 1972, 20.

Mednis A., Ochrona danych osobowych w Konwencji Rady Europy i Dyrektywie Unii Europejskiej, cz. I, „Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Ochrona Danych Osobowych” 2000, 1.

Poradnik dla początkującego inspektora ochrony danych. Jak należycie wykonywać swoje zadania? Jakie wymogi spełnić, red. M. Kowalski, Warszawa 2020.

Seweryn R., Technologie informacyjne i komunikacyjne – wprowadzenie w problematykę, w: Technologie informacyjnej i komunikacyjne na rynku turystycznym, red. J. Berbeka, K. Borodako, Warszawa 2017.

Szabaciuk M., Transformacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w Polsce po 1989 r., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, 17, 1.

Z życia dialogu: RODO – potrzebne choć niełatwe, red. I. Zakrzewska, Warszawa 2021.

Archiwalna strona GIODO, https://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml [dostęp: 8 IV 2018].

Archiwalna strona GIODO, https://egiodo.giodo.gov.pl/search_results_ado.dhtml [dostęp: 8 IV 2018].

Archiwum „Rzeczpospolitej” https://www.parp.gov.pl/component/content/article/829-

:prawo-do-bycia-zapomnianym-czy-dane-osobowe-faktycznie-zawsze-moznausunac [dostęp: 27 II 2023].

Archiwum Akt Nowych, https://aan.gov.pl/formularz-pracownia/rodo.php [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Akt Nowych, https://www.aan.gov.pl/ [dostęp: 25 I 2023].

Archiwum Główne Akt Dawnych, htt ps://agad.bip.gov.pl/struktura-organizacyjna/struktura-organizacyjna-agad.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Główne Akt Dawnych, https://agad.gov.pl/ [dostęp: 25 I 2023].

Archiwum Narodowe w Krakowie, https://ank.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Białymstoku, https://www.bialystok.ap.gov.pl/p,93,polityka--prywatnosci [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, https://apbydgoszcz.bip.gov.pl/ochrona-danych--osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Częstochowie, https://czestochowa.ap.gov.pl/index.php/pl/ochrona-danych-osobowych [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Gdańsku, https://www.gdansk.ap.gov.pl/pl/top/rodo [dostęp:30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, https://gorzow.ap.gov.pl/p,83,polityka-rodo [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Kaliszu, https://www.archiwum.kalisz.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Katowicach, https://archiwumkatowice.bip.gov.pl/ochrona--danych-osobowych/inspektor-ochrony-danych-archiwum-panstwowego-wkatowicach.html. [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Kielcach, https://www.kielce.ap.gov.pl/p,96,ochrona-danych--osobowych [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Koszalinie, https://apkoszalin.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/[dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Koszalinie, zakładka „Ochrona danych osobowych, http://www.koszalin.ap.gov.pl/klauzule-informacyjne/ [dostęp: 23 I 2023].

Archiwum Państwowe w Lesznie, https://www.archiwum.leszno.pl/new/container/KLAUZULA-OGRANICZENIA.pdf [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Lublinie, https://lublinarchiwum.bip.gov.pl/ochrona-danych--osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Łodzi, htt ps://aplodz.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Malborku, htt ps://malbork.ap.gov.pl/p,126,rodo [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Olsztynie, htt ps://apolsztyn.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Opolu, https://ap_opole.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, https://appiotrkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-archiwum-panstwowego-wpiotrkowie-trybunalskim.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Płocku, https://plock.ap.gov.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych/[dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Poznaniu, https://poznan.ap.gov.pl/instytucja/podo/, htt ps://appoznan.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-politykiochrony-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Przemyślu, https://www.przemysl.ap.gov.pl/p,117,ochrona-danych-osobowych [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Radomiu, https://www.radom.ap.gov.pl/p,91,rodo [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, https://aprzeszow.bip.gov.pl/rodo/klauzulainformacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Szczecinie, https://www.szczecin.ap.gov.pl/pl/polityka-ochrony-danych-osobowych [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Toruniu, https://aptorun.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Warszawie, https://2564ff txyr.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, https://apzg.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, https://apwroclaw.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Archiwum Państwowe w Zamościu, https://archiwumzamosc.bip.gov.pl/ochrona-danych--osobowych/ochrona-danych-osobowych.htm [dostęp: 30 IV 2023].

Dziennik Urzędowy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, htt ps://www.gov.pl/web/archiwa/dziennik-urzedowy-rok-2022 [dostęp: 10 II 2023].

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, https://www.archiwa.gov.pl/o-nas/mapa-archiwow-panstwowych/ [dostęp: 25 II 2023].

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, https://www.archiwa.gov.pl/o-nas/archiwa--panstwowe/ [dostęp: 25 II 2023].

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, https://www.gov.pl/web/archiwa/ochrona--danych-osobowych [dostęp: 30 IV 2023].

Narodowe Archiwum Cyfrowe, https://nac.ssdip.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ochrona-danych-osobowych.html [dostęp: 30 IV 2023].

Narodowe Archiwum Cyfrowe, https://www.nac.gov.pl/ [dostęp: 25 I 2023].

Urząd Ochrony Danych Osobowych Czy dane kontaktowe IOD muszą być łatwo dostępne? https://uodo.gov.pl/pl/495/2342 [dostęp: 24 IV 2023].

Urząd Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl [dostęp: 23 IV 2023].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.693-715
Data publikacji: 2023-07-20 09:57:07
Data złożenia artykułu: 2022-12-31 10:19:31


Statystyki


Widoczność abstraktów - 141
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 50

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Małgorzata Szabaciuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.